Svakodnevne reči Božje: Spoznavanje Božjeg dela | Fragment 217

октобар 18, 2023

Svi ljudi treba da razumeju ciljeve Mog dela na zemlji, odnosno, šta Ja konačno želim da postignem i koji stepen u tom delu moram da dostignem kako bi ono moglo biti dovršeno. Ako do dana današnjeg hodajući sa Mnom ljudi nisu shvatili u čemu je suština Mog dela, nisu li onda uzalud koračali sa Mnom? Ako Me ljudi slede, trebalo bi da poznaju Moju volju. Već hiljadama godina radim na zemlji i sve do dana današnjeg obavljam Svoje delo na taj način. Iako Moje delo obuhvata brojne poduhvate, njegova svrha ostaje neizmenjena; i premda sam ispunjen sudom i grdnjom prema čoveku, na primer, ono što činim i dalje je zarad njegovog spasenja i radi što boljeg širenja Mog jevanđelja i daljeg prenošenja Mog dela među svim neznabožačkim narodima nakon što čovek bude upotpunjen. Dakle, danas, u vreme kad mnogi ljudi već odavno osećaju duboko zaprepašćenje, Ja i dalje nastavljam Svoje delo, nastavljam sa poslom koji moram da obavim kako bih sudio čoveku i izgrdio ga. Uprkos činjenici da su čoveku dojadile Moje reči i da nema nikakvu želju da se bavi Mojim delom, Ja i dalje obavljam Svoju dužnost, jer svrha Mog dela ostaje nepromenjena i Moj prvobitni plan neće biti uništen. Svrha Mog suda jeste da čoveku omogući da Mi bude više poslušan, a svrha Moje grdnje da čoveku dopusti da se uspešnije menja. Iako ono što činim doprinosi prvenstveno Mom upravljanju, nikada nisam učinio ništa što čoveku nije bilo od koristi, jer želim da sve narode izvan Izraela učinim isto tako poslušnim kao što su Izraelci, da od njih stvorim prava ljudska bića, kako bih mogao imati uporište i u zemljama izvan Izraela. U tome se sastoji Moje upravljanje; to je delo koje obavljam među neznabožačkim narodima. Čak i sada, mnogi i dalje ne razumeju Moje upravljanje, jer ih takve stvari ne zanimaju i brinu se samo za sopstvenu budućnost i odredište. Šta god da kažem, oni ostaju ravnodušni prema delu koje obavljam, usredsređujući se umesto toga isključivo na svoje sutrašnje odredište. Budu li se stvari i dalje tako odvijale, kako će se Moje delo proširiti? Kako da se Moje jevanđelje raširi po celom svetu? Znajte da ću vas, nakon što se Moje delo proširi, rasejati svuda po svetu i udariti po vama kao što je Jahve udario po svakom plemenu izraelskom. Sve to će biti učinjeno da bi se Moje jevanđelje proširilo po zemlji, da bi se Moje delo prenelo i na neznabožačke narode, da bi Moje ime veličali i odrasli i deca i da bi se Moje sveto ime uzdizalo iz usta pripadnika svih plemena i naroda. Sve to je stoga da bi, u ovoj završnoj eri, Moje ime veličali neznabožački narodi, da bi neznabošci spoznali Moja dela, da bi Me zbog Mojih dela zvali Svemogućim i da bi se Moje reči uskoro ostvarile. Svim ljudima ću obznaniti da Ja nisam samo Bog Izraelaca, već i Bog svih neznabožačkih naroda, čak i onih koje sam prokleo. Dozvoliću svim ljudima da vide da sam Ja Bog svega stvorenog. To je Moje najveće delo, svrha Mog plana rada za poslednje dane i jedino delo koje treba obaviti u poslednjim danima.

– „Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Delo širenja jevanđelja istovremeno je i delo čovekovog spasenja“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera