Bog usavršava one koji su u skladu sa Njegovim namerama

Bog sada želi da zadobije određenu grupu ljudi, grupu koju čine oni koji nastoje da s Njim sarađuju, koji mogu da se pokore Njegovom delu, koji veruju da su reči koje Bog govori istinite i koji Božje zahteve mogu da sprovedu u delo; oni su ti kojima je istinsko razumevanje u srcu, oni su ti koji mogu biti usavršeni i oni će svakako moći da idu putem usavršavanja. Oni koji ne mogu da budu usavršeni jesu ljudi bez jasnog razumevanja Božjeg dela, koji ne jedu i ne piju Božje reči, koji na Njegove reči ne obraćaju pažnju i koji u svom srcu nemaju nimalo ljubavi prema Bogu. Oni koji sumnjaju u ovaploćenog Boga, koji nikada u Njega nisu sigurni, nikada Njegove reči ne shvataju ozbiljno i uvek Ga obmanjuju, jesu ljudi koji se opiru Bogu i pripadaju Sotoni; nema načina da se takvi ljudi usavrše.

Ako želiš da budeš usavršen, najpre moraš da stekneš Božju naklonost, jer On usavršava one kojima je naklonjen i koji su u skladu sa Njegovim namerama. Ako želiš da budeš u skladu sa Božjim namerama, moraš imati srce koje se pokorava Njegovom delu, moraš da težiš traganju za istinom i moraš u svemu da prihvatiš Božji nadzor. Da li se sve što radiš odvijalo pod Božjim nadzorom? Da li je tvoja namera ispravna? Ako je tvoja namera ispravna, Bog će te pohvaliti; ako je tvoja namera pogrešna, to pokazuje da ono što tvoje srce voli nije Bog, već telo i Sotona. Zato moraš da koristiš molitvu kao način pihvatanja Božjeg nadzora u svemu. Kada se moliš, iako Ja lično ne stojim pred tobom, Sveti Duh je s tobom, i ti se moliš i Meni i Duhu Božjem. Zašto veruješ u ovo telo? Veruješ, jer On ima Duh Božji. Da li bi verovao u ovu osobu da je On bez Duha Božjeg? Kada veruješ u ovu osobu, veruješ u Duh Božji. Kad se plašiš ove osobe, plašiš se Duha Božjeg. Vera u Duh Božji je vera u ovu osobu, a vera u ovu osobu takođe je vera u Duh Božji. Kada se moliš, osećaš da je Duh Božji s tobom i da je Bog pred tobom, i zato se moliš Njegovom Duhu. Danas se većina ljudi suviše plaši da svoje postupke iznese pred Boga; iako možda možeš da prevariš Njegovo telo, ne možeš da prevariš Njegov Duh. Sve ono što ne može da izdrži Božji nadzor u suprotnosti je sa istinom i treba ga odbaciti; raditi drugačije znači činiti greh protiv Boga. Svoje srce, dakle, moraš otvarati Bogu u svako doba, dok se moliš, kad govoriš i u zajedništvu razmenjuješ misli sa svojom braćom i sestrama, dok obavljaš svoju dužnost i baviš se svojim poslom. Dok ispunjavaš svoju dužnost, Bog je s tobom, i sve dok je tvoja namera ispravna i u službi je dela Božje kuće, On će prihvatati sve što radiš; trebalo bi da se iskreno posvetiš ispunjavanju svoje dužnosti. Ako tokom molitve imaš bogoljubivo srce i ako tražiš Božju brigu, zaštitu i nadzor, ako je sve to tvoja namera, tvoje će molitve biti delotvorne. Dok se, recimo, moliš na skupovima, ako otvaraš svoje srce i moliš se Bogu govoreći Mu šta ti je u srcu, i ako ne govoriš neistinu, tvoje će molitve sigurno biti delotvorne. Ako si u srcu iskreno bogoljubiv, ovako se zakuni Bogu: „Bože, koji si na nebesima i na zemlji i među svim stvarima, kunem Ti se: neka Tvoj Duh ispita sve što činim i neka me štiti i brine za mene u svako doba i učini da sve što radim bude postojano u Tvom prisustvu. Prestane li moje srce ikada da Te voli ili Te ikada izda, izgrdi me i prokuni žestoko. Nemoj me pomilovati ni na ovom ni na onom svetu.“ Smeš li da daš takvu zakletvu? Ako ne smeš, to pokazuje da si plašljiv i da još uvek voliš sebe. Posedujete li takvu odlučnost? Ako ste zaista tako odlučili, trebalo bi da položite ovu zakletvu. Ako si odlučio da daš takvu zakletvu, Bog će ispuniti tvoju odluku. Kada se zaklinješ Bogu, On sluša. Bog određuje jesi li grešan ili pravedan po meri tvoje molitve i tvojih postupaka. Sada je u toku proces vašeg usavršavanja i, ako istinski veruješ da možeš da budeš usavršen, sve što radiš iznećeš pred Boga i prihvatićeš Njegov nadzor; ako učiniš nešto strašno buntovno ili izdaš Boga, On će tvoju zakletvu sprovesti u delo, i zato, šta god da ti se desi, bilo propast ili grdnja, sȃm ćeš za to biti kriv. Dao si zakletvu i treba da je se pridržavaš. Ako se ne držiš date zakletve, doživećeš propast. Pošto je zakletva bila tvoja, Bog će je sprovesti u delo. Neki se posle molitve plaše i jadikuju: „Sve je svršeno! Moja je prilika za razvrat nestala; moja je prilika da činim zle stvari nestala; moja prilika da utažim svoje svetovne žudnje nestala je!“ Takvi ljudi još uvek vole svetovnost i greh, i sigurno će doživeti propast.

Verovati u Boga znači da sve što činiš mora biti izneto pred njega i podvrgnuto Njegovom nadzoru. Ako ono što radiš može da bude izneto pred Duh Božji, ali ne i pred telo Božje, to znači da nisi došao pod nadzor Njegovog Duha. Ko je Duh Božji? Ko je osoba za koju Bog svedoči? Nisu li Oni jedno te isto? Većina ih vidi kao dva odvojena bića i veruje da je Duh Božji Božji Duh, a da je osoba za koju Bog svedoči samo ljudsko biće. Ali, zar nisi u zabludi? U čije ime ova osoba dela? Oni koji ne poznaju ovaploćenog Boga nemaju duhovno razumevanje. Duh Božji i Njegovo ovaploćeno telo su jedno, jer je Duh Božji materijalizovan u telu. Ako je ta osoba neljubazna prema tebi, hoće li Duh Božji biti ljubazan? Zar nisi zbunjen? Svi oni koji danas ne mogu da prihvate Božji nadzor ne mogu da dobiju Njegovo odobrenje, a oni koji ne poznaju ovaploćenog Boga ne mogu da budu usavršeni. Posmatraj sve što radiš i vidi možeš li to da izneseš pred Boga. Ako ne možeš da izneseš sve što činiš pred Boga, to pokazuje da si zločinitelj. Mogu li zločinitelji da budu usavršeni? Sve što činiš, svaki postupak, svaku nameru i svaku reakciju treba izneti pred Boga. Čak i tvoj svakodnevni duhovni život – tvoje molitve, tvoja bliskost s Bogom, način na koji jedeš i piješ Božje reči, tvoje zajedništvo s braćom i sestrama i tvoj život unutar crkve – kao i tvoja služba u partnerstvu, mogu da budu izneti pred Boga radi Njegovog nadzora. Takvo će ti postupanje pomoći da u životu napreduješ. Proces prihvatanja Božjeg nadzora jeste proces pročišćenja. Što više možeš da prihvatiš Božji nadzor, to si pročišćeniji i više u skladu s Božjim namerama, tako da nećeš biti uvučen u razvrat i tvoje će srce živeti u Njegovom prisustvu. Što više prihvataš Njegov nadzor, veće je Sotonino poniženje i tvoja sposobnost da se pobuniš protiv tela. Prema tome, prihvatanje Božjeg nadzora jeste put koji bi ljudi trebalo da slede. Bez obzira na to šta radiš, čak i kada vodiš prisne razgovore sa svojom braćom i sestrama, možeš da pred Boga izneseš svoja dela, da tražiš Njegov nadzor i da težiš pokornosti Samom Bogu; to će tvoje postupke učiniti znatno ispravnijim. Samo ako sve što činiš iznosiš pred Boga i prihvataš Božji nadzor možeš da budeš neko ko živi u Božjem prisustvu.

Oni koji ne razumeju Boga nikada ne mogu sasvim da Mu se pokore. Takvi ljudi su sinovi buntovništva. Suviše su ambiciozni, previše je buntovništva u njima, i zato se udaljavaju od Boga i ne žele da prihvate Njegov nadzor. Takve ljude nije moguće lako usavršiti. Neki su probirljivi u tome kako jedu i piju Božje reči i kako ih prihvataju. Oni priznaju određene delove Božjih reči koji su u skladu s njihovim predstavama, a odbacuju one koje to nisu. Nije li to najotvorenija pobuna i suprotstavljanje Bogu? Ako neko veruje u Boga godinama, a nije Ga nimalo razumeo, onda je bezvernik. Oni koji su voljni da prihvate Božji nadzor jesu oni koji teže Njegovom razumevanju, koji žele da prihvate Njegove reči. To su oni koji će primiti Božju baštinu i blagoslove, i oni su najblagosloveniji. Bog proklinje one u čijem srcu za Njega nema mesta, i takve ljude On grdi i napušta. Ako ne voliš Boga, On će te napustiti, a ako ne slušaš šta ti govorim, obećavam ti da će te Duh Božji napustiti. Probaj ako ne veruješ! Danas ti objašnjavam put prakse, ali od tebe zavisi hoćeš li da ga sprovedeš u delo. Ukoliko ne veruješ u taj put, ako ga ne sprovodiš u delo, videćeš i sam da li Duh Sveti deluje u tebi ili ne! Ako ne težiš razumevanju Boga, u tebi neće delovati Duh Sveti. Bog deluje u onima koji Njegove reči slede i cene. Što više budeš cenio Božje reči, to će više u tebi delovati Njegov Duh. Što neka osoba više ceni Božje reči, to su veći izgledi da je Bog usavrši. Bog usavršava one koji Ga istinski vole i one čije je srce pred Njim spokojno. Ceniti celokupno Božje delo, ceniti Božje prosvećenje, ceniti Božje prisustvo, ceniti Božju brigu i zaštitu, ceniti način na koji Božje reči postaju tvoja stvarnost i opskrbljuju tvoj život – sve se to najbolje slaže s Božjim namerama. Ako ceniš Božje delo, to jest, ako ceniš sve što je nad tobom učinio, On će te blagosloviti i učiniće da se sve tvoje umnoži. Ako ne ceniš Božje reči, On u tebi neće delovati i daće ti samo beznačajnu blagodat za tvoju veru, ili te blagosloviti oskudnim bogatstvom, a tvoju porodicu oskudnom sigurnošću. Trebalo bi da težiš tome da Božje reči učiniš svojom stvarnošću, da budeš u stanju da Mu udovoljiš i da budeš u skladu sa Njegovim namerama; ne bi trebalo da težiš samo uživanju u Njegovoj blagodati. Ništa nije za vernike važnije nego da prime Božje delo, da budu usavršeni i postanu oni koji slede volju Božju. To je cilj kome treba da težiš.

Sve ono čemu je čovek težio u Doba blagodati sada je prevaziđeno, jer je sada merilo te težnje strožije; ono čemu se teži ujedno je uzvišenije i praktičnije, i može bolje da zadovolji čovekove unutrašnje potrebe. U prošlim vremenima, Bog nije na ljude delovao kao što to danas čini; On im se nije obraćao koliko im se obraća danas, niti su Njegovi zahtevi njima bili tako visoki kao Njegovi zahtevi danas. To što vam Bog o ovim stvarima sada govori pokazuje da je konačna Božja namera usmerena na vas, na ovu grupu ljudi. Ako zaista želiš da te Bog usavrši, onda se tome posveti kao svom središnjem cilju. Bez obzira na to da li trčiš unaokolo, da li daješ sebe, da li obavljaš neku funkciju ili si primio Božji nalog, uvek je cilj da budeš usavršen i da udovoljiš Božjim namerama, kako bi ispunio te ciljeve. Ako neko kaže da ne teži usavršavanju od strane Boga niti život-ulasku, već samo teži telesnom miru i radosti, takav je čovek od svih ljudi najviše slep. Oni koji ne trgaju za život-stvarnošću, već samo za večnim životom u budućem svetu i za sigurnošću u ovom svetu, sleplji su od svih ljudi. Dakle, sve što radiš treba da činiš zato da bi te Bog usavršio i zadobio.

Delo koje Bog obavlja u ljudima jeste da ih opskrbi prema njihovim različitim zahtevima. Što je život neke osobe uzvišeniji, to će i njeni zahtevi i težnje biti veći. Ako u ovoj fazi nemaš nikakvih težnji, to dokazuje da te je Sveti Duh napustio. Duh Sveti nikada neće napustiti one koji teže životu; takvi ljudi uvek nečemu teže i uvek u srcu nose čežnju. Takvi ljudi nikada nisu zadovoljni postojećim stanjem stvari. Svaka faza u delu Svetog Duha ima za cilj da u tebi postigne neki efekat, ali ako postaneš zadovoljan samim sobom, ako više nemaš nikakvih potreba, ako više ne prihvataš delo Duha Svetog, on će te napustiti. Ljudima je Božji nadzor potreban svakog dana; oni od Boga svakodnevno traže obilno opskrbljivanje. Mogu li ljudi da se dovijaju ako svakog dana ne jedu i ne piju Božju reč? Ako neko stalno oseća kako ne može dovoljno da se najede ili napije Božje reči, ako je nje uvek gladan i žedan i traži je, Duh Sveti će uvek delovati u njemu. Što je veća nečija žudnja, to praktičnije stvari mogu da proizađu iz njihovog zajedništva. Što vatrenije neko traga za istinom, to će brže u svom životu iskusiti napredak, obogatiti se iskustvom i postati imućni stanovnik Božje kuće.

Prethodno: Spoznaj najnovije Božje delo i sledi Njegove stope

Sledeće: Bog će zasigurno zadobiti one koji Mu iskrenim srcem iskazuju pokornost

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera