Reč se pojavljuje u telu

Prvi tom, Božja pojava i delo

Svemogući Bog, Hristos poslednjih dana, koji se pojavio da obavi Svoje delo, izražava sve istine koje pročišćuju i spasavaju ljudski rod, a sve su te istine obuhvaćene delom „Reč se pojavljuje u telu“. Ovim se ispunjava ono što je zapisano u Bibliji: „U početku je bio On – Reč, i On – Reč je bio sa Bogom. On – Reč bio je Bog (Jovan 1:1). Kad je reč o delu „Reč se pojavljuje u telu“, ovo je prvi put od stvaranja sveta da se Bog obratio celom ljudskom rodu. Ove izjave sačinjavaju prvi tekst kojim se Bog izrazio među ljudima i u kojem On ljude razotkriva, usmerava ih, sudi im i sa njima prisno razgovara. To su ujedno i prve izjave u kojima Bog ljudima dopušta da spoznaju Njegove tragove, mesto na kojem On leži, Božju narav, ono što Bog ima i što jeste, Božje misli i Njegovu zabrinutost za ljudski rod. Može se reći da su ovo prve izjave od vremena stvaranja koje je Bog sa trećeg neba uputio ljudskom rodu i da Bog sada po prvi put koristi Svoj urođeni identitet kako bi se ljudskom rodu kroz reči pojavio i izrazio glas Svoga srca.

Reč se pojavljuje u telu (skraćeno: Reč), prema iskazima Hrista poslednjih dana, Svemogućeg Boga, trenutno se sastoji od šest tomova: Prvi tom: „Božja pojava i delo“, Drugi tom: „O spoznaji Boga“, Treći tom: „Govori Hrista poslednjih dana“, Četvrti tom: „Razotkrivanje antihrista“, Peti tom: „Obaveze vođa i radnika“ i Šesti tom: „O traganju za istinom“.

Izjave Hrista poslednjih dana

Povežite se sa nama preko Mesindžera