Poglavlje 110

Kada sve bude otkriveno, to će biti trenutak kada ću se odmarati i kada će, povrh toga, sve biti kako treba. Ja lično izvršavam Svoje delo i sve sâm organizujem i uređujem. Kada budem izašao iz Sionske gore, kada se budem vratio i kada upotpunim Moje prvorođene sinove, Moje veliko delo biće završeno. U ljudskim predstavama, rezultat rada mora da bude vidljiv i opipljiv, ali iz moje perspektive, sve je dovršeno u trenutku kada ga isplaniram. Sionska gora je Moje prebivalište, ali i Moje odredište. To je mesto na kome ću otkriti Moju svemogućnost i tamo ćemo Moji prvorođeni sinovi i Ja zajedno uživati u našoj sreći kao porodica. Tamo ću živeti zajedno sa njima za vjek i vjekova. Sionska gora, to prelepo mesto, za kojim ljudi čeznu. Bezbroj ih je težilo Sionskoj gori tokom istorije, ali od samog početka, niko u nju nije ušao. (Čak ni sveci i proroci iz prošlih doba nisu ušli u Sionsku goru. To je zato što Ja biram Moje prvorođene sinove poslednjih dana i svi će se roditi u tim vremenima. Tim putem će Moja milost i Moja blagodat koje sam pominjao postati očiglednija.). Svako ko je prvorođeni sin ući će u Sionsku goru sa Mnom i uživati u tom blagoslovu. Ja uzdižem Svoje prvorođene sinove na određeni nivo, jer su Mog kova i poseduju Moj slavni lik i zato što su u stanju da svedoče za Mene, da Me slave i prožive Me. Štaviše, sposobni su da potuku Sotonu i ponize veliku crvenu aždaju. To je zato što su Moji prvorođeni sinovi potpuno čedni. Moji prvorođeni sinovi su oni koje volim i oni koje sam izabrao i kojima sam bio naklonjen. Uzdižem ih zato što su postojani na svom mestu i zato što mogu da Mi služe skrušeno i u tmini i moćno za Mene svedoče. Dao sam svu Svoju energiju Mojim prvorođenim sinovima i pažljivo sam organizovao sve vrste ljudi, događaja i stvari da im služe. Na kraju ću učiniti da svi vide celu Moju slavu kroz Moje prvorođene sinove i da svi budu potpuno ubeđeni u Mene zbog njih. Neću prisiljavati nijednog demona i ne bojim se njihovog divljanja, niti njihove bezobzirnosti, jer imam svedoke i imam autoritet u Svojim rukama. Slušajte Me sada, vi koji ste Sotonine sorte! Svrha svake reči koju izgovaram i svega što radim je da upotpunim Moje prvorođene sinove. Stoga moraš da postupiš po Mojim komandama i povinuješ se Mojim prvorođenim sinovima. U protivnom, obračunaću se s tobom tako što ćeš momentalno propasti! Moji prvorođeni sinovi su već počeli da sprovode Moje upravne odluke, jer su jedini koji su dostojni da podrže Moj presto i već sam ih pomazao. Oni koji se ne potčine Mojim prvorođenim sinovima sigurno nisu dobri i bez sumnje ih je poslala velika crvena aždaja da remete Moj plan upravljanja. Takvi nitkovi će odmah biti isterani iz Moje kuće. Ne želim da takvi obavljaju službu za Mene. Suočiće se sa večnim uništenjem, i to vrlo brzo, štaviše odmah! Oni koji su u Mojoj službi sigurno su već dobili Moje odobrenje; oni moraju da budu poslušni i da ne brinu zbog cene koju će morati da plate. Ako su buntovni, onda nisu dostojni da vrše službu za Mene i takva stvorenja Mi nisu potrebna. Trebalo bi da požure i odu odavde, definitivno ih ne želim! To mora da ti bude jasno! Oni koji su u Mojoj službi moraju to da rade dobro i da ne prave nikakve probleme. Ako se osećaš beznadežno i počneš da praviš probleme, dokusuriću te bez oklevanja! Vi koji Mi služite, da li vam je to jasno? To je Moja upravna odluka.

Svedočiti za Mene je dužnost Mojih prvorođenih sinova i zato od vas ne tražim ništa da uradite za Mene. Biću zadovoljan sve dok savesno ispunjavate svoje dužnosti i uživate u blagoslovima koje vam darujem. Dok sam putovao čitavom vaseljenom i do krajeva zemlje, izabrao sam Moje prvorođene sinove i upotpunio ih. To je nešto što sam završio pre nego što sam stvorio svet. Nijedan čovek to ne zna, ali Moje delo je ostvareno u tišini. Ta činjenica nije u skladu sa ljudskim predstavama! Međutim, činjenice su činjenice i niko ne može da ih promeni. Demoni, veliki i mali su svojim pretvaranjem otkrili svoj pravi oblik i Ja sam ih u različitoj meri izgrdio. U Mom delu postoje koraci i u Mojim rečima mudrost. Da li ste išta uvideli iz Mojih postupaka i Mojih reči? Zar Ja samo delam i govorim stvari? Zar su Moje reči samo stroge, utešne ili tek reči suda? To je previše jednostavno tumačenje, ali čovečanstvu je sve samo ne jednostavno da to uvidi. U Mojim rečima ne postoji samo mudrost, sud, pravednost, veličanstvo i uteha, već povrh toga, one sadrže ono što imam i ono što jesam. Svaka Moja reč je tajna koju čovečanstvo ne može da otkrije. Moje reči su skroz nedokučive i, iako su tajne otkrivene, ako imamo u vidu kapacitete čovečanstva, još uvek su van domašaja ljudske mašte i razumevanja. Reč koju Ja mogu da razumem bez ikakvih poteškoća je za ljudsko razumevanje najteža moguća stvar, pa je tako razlika između Mene i ljudi kao razlika između neba i zemlje. Upravo zato želim da potpuno promenim oblik Mojih prvorođenih sinova i učinim da potpuno uđu u telo. Ubuduće, ne samo da će iz krvi i mesa ući u telo, već će, dok u njemu borave, u različitoj meri menjati oblik. To je Moj plan. To je nešto što ljudi ne mogu; ne postoji način da to urade. Samim tim, čak i da vam to do tančina objasnim, opet ne biste razumeli; mogli biste samo da uđete u smisao natprirodnog. To je zato što sam ja Sâm mudri Bog.

Kada vidite tajne, svi reagujete na isti način. Iako duboko u sebi ne prihvatate ili ne priznajete te tajne, vi ih javno priznajete. Takve osobe su najprepredenije i kada Ja budem otkrivao tajne, jednu po jednu ću ih izgnati i napustiti. Međutim, sve što radim odvija se u koracima. Ništa ne radim nepromišljeno, niti slepo dolazim do zaključaka, jer posedujem božansku narav. Ljudi nimalo nisu u stanju da steknu jasan uvid u ono što trenutno radim ili ono što ću raditi u Mom narednom koraku. Tek kada izgovorim reči jednog koraka, način na koji delam prelazi u sledeći korak sa Mnom. Sve se dešava unutar Mojih reči i sve se otkriva u njima, i zato niko ne treba da bude nestrpljiv. Dovoljno je revnosno vršiti službu za Mene. Pre tih vekova, izneo sam proročanstvo o jednoj smokvi, ali vekovima niko nije video to drvo smokve i niko nije mogao da to proročanstvo objasni; iako su te reči pominjane i ranijim pohvalama, niko nije znao njihovo pravo značenje. Te reči su zbunjivale ljude, baš kao i reči „velika katastrofa“ i to je bila tajna koju nikada nisam otkrio čovečanstvu. Ljudi su mislili da je drvo smokve dobra vrsta voćke ili da se, ako se ode korak dalje, to odnosi na svece. Međutim, to je bilo još uvek daleko od pravog značenja tih reči. Otkriću vam to poslednjih dana kada budem otvorio Moj svitak. („Svitak“ se odnosi na sve reči koje sam kazivao – Moje reči poslednjih dana; svitak ih sadrži sve.) „Drvo smokve“ odnosi se na Moje upravne odluke – svaka od njih. Ali to je tek deo značenja. Nicanje drveta smokve odnosi se na početak Mog delovanja i govora u krvi i mesu, ali Moje upravne odluke još nisu bile obelodanjene (a to zato što, u to vreme, niko još nije svedočio Mom imenu i niko nije poznavao Moje uprave odluke). Kada se bude svedočilo Mom imenu i kada se ono bude proširilo, kada ga budu hvalili svi ljudi i kada Moje upravne odluke postignu rezultate, tada će drvo smokve roditi plodove. To je potpuno objašnjenje, ništa nije izostavljeno i sve je ovde otkriveno. (Kažem to jer je u Mojim prethodnim rečima postojao deo koji nisam bio potpuno otkrio; stoga ste morali da čekate i strpljivo tražite.)

Kada upotpunim Moje prvorođene sinove, otkriću Moju punu slavu i čitavu Moju pojavu vaseljeni-svetu. To će se ostvariti u telu i biće iznad svih ljudi, u Mojoj sopstvenoj ličnosti. Biće to u Mojoj Sionskoj gori i u Mojoj slavi, i posebno će se odvijati uz usklike hvale. Pored toga, Moji neprijatelji će se oko Mene povući, spustiti se u bezdan i ognjeno i sumporno jezero. Ono što ljudi danas mogu da zamisle je ograničeno i nije u skladu sa Mojom prvobitnom namerom. Zbog toga ja ciljam ljudske predstave i misli svakog dana kada govorim. Doći će dan (dan ulaska u telo) kada će vam ono što kazujem u potpunosti odgovarati i nećete pružati nikakav otpor. U tom trenutku, više nećete imati svoje misli i tada ću Ja prestati sa svojim izjavama. Pošto vi nećete više imati sopstvena razmišljanja, Ja ću vas jednostavno direktno prosvetiti – to je blagoslov u kome će uživati Moji prvorođeni sinovi i desiće se kada budu vladali pored Mene kao carevi. Ljudska bića ne veruju u stvari koje ne mogu da zamisle, i mada ima nekih koji veruju, tako je samo zato što sam ih Ja posebno prosvetio. U protivnom niko ne bi verovao i to je nešto što se mora doživeti. (Bez prolaska kroz taj korak, Moja velika sila ne bi mogla da bude otkrivena i to znači da sam pukim izgovaranjem Svojih reči oslobodio ljude od njihovih predstava. Niko drugi to delo ne može da obavi i niko ne može da Me zameni. Ja sam jedini koji to može da ostvari. Ipak, to nije apsolutno sigurno i Ja to delo moram da obavim posredstvom čovečanstva.). Ljudi se osete okrepljeni pošto čuju Moje reči, ali na kraju se svi povuku. Ne mogu da se uzdrže. U međuvremenu, ima tajni koje ljudi ne mogu da dokuče. Niko ne može da zamisli šta će se desiti i Ja ću vam dozvoliti da vidite to u onome što otkrivam. Time će pravo značenje tih Mojih reči postati očigledno: „Iskoreniću sve koji nisu prikladni da ih Ja upotrebim.“ Moji prvorođeni sinovi ukazuju se na razne načine, baš kao i Moji neprijatelji. Svi će vam biti otkriveni jedan po jedan. Zapamtite! Svi osim prvorođenih sinova imaju delo zlih duhova i svi su oni Sotonine sluge. (Uskoro će biti otkriveni, jedan po jedan, ali neki će morati da obavljaju službu do samog kraja, a drugi samo određeno vreme.) Delovanjem Mojih reči svi će pokazati svoj pravi oblik.

Svaka nacija, svako mesto i svaka veroispovest uživa u bogatstvu Mog imena. Pošto se trenutno sprema katastrofa i u Mom je domašaju, a Ja se spremam da je pustim da se izlije, svako užurbano traži pravi put, koji se mora tražiti čak i po cenu odricanja od svega. U svim stvarima Ja imam svoje vreme. Kada god kažem da će biti završeno, u tom trenutku će i biti završeno, u minut, pa čak i u sekund. Niko to ne može da omete ili zaustavi. Na kraju krajeva, velika crvena aždaja je Moj poraženi neprijatelj; ona je tek uslužitelj za Mene i radi šta god joj kažem da radi bez i trunke otpora. Ona je zapravo moja tegleća marva. Kada Moje delo bude završeno, izgnaću je u bezdan i u ognjeno i sumporno jezero (mislim na one koji su uništeni). Uništeni neće samo okusiti smrt, već će i biti strogo kažnjeni za to što su Me proganjali. To je delo koje ću nastaviti preko uslužitelja. Učiniću da Sotona doživi pokolj i da sam sebe uništi i time ću potpuno razneti potomke velike crvene aždaje. To je jedan segment Mog dela i posle toga ću se okrenuti neznabožačkim nacijama. To su koraci Mog dela.

Prethodno: Poglavlje 109

Sledeće: Poglavlje 111

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera