Veoma ozbiljan problem: izdaja (2)

Čovekova priroda je sasvim drugačija od Moje suštine, jer čovekova iskvarena priroda u potpunosti potiče od Sotone; čovekovu prirodu je Sotona obradio i iskvario. Drugim rečima, čovek živi pod uticajem njegovog zla i nagrđenosti. Čovek ne raste u svetu istine ili u svetom okruženju, a još manje u svetlosti. Stoga, niko u svojoj prirodi ne može od rođenja da poseduje istinu, a još manje može da se rodi sa suštinom koja se boji i pokorava Bogu. Naprotiv, ljudi imaju prirodu koja se odupire Bogu, oglušuje se o Boga i ne gaji ljubav prema istini. Upravo ova priroda je problem o kojem želim da diskutujem – izdaja. Otpor svakog pojedinca Bogu potiče od izdaje. Ovo je problem koji postoji samo u čoveku, a ne u Meni. Neki će pitati: ako svi ljudi žive u svetu baš kao što živi i Hristos, zašto onda svi ljudi imaju prirodu koja je izdajnička prema Bogu, a Hristos je nema? Ovo je problem koji vam se mora jasno objasniti.

Osnova postojanja ljudskog roda je ponavljana reinkarnacija duše. Drugim rečima, svaka osoba stiče svoj ljudski život u telu kada se njena duša ponovo otelotvori. Nakon što se telo osobe rodi, život te osobe se nastavlja sve dok to telo na kraju ne dostigne svoje granice, što predstavlja poslednji trenutak kada duša napušta svoju ljušturu. Ovaj proces se ponavlja iznova i iznova, a čovekova duša nanovo dolazi i odlazi, i tako se održava postojanje ljudskog roda. Život tela je i život čovekove duše, a čovekova duša podržava postojanje tela čoveka. Drugim rečima, život svake osobe dolazi iz njene duše, i život nije svojstven telu. Otuda, čovekova priroda dolazi iz duše, a ne iz tela. Samo duša svake pojedinačne osobe zna kako je iskusila Sotonina iskušenja, nedaće i iskvarenost. Ove stvari su nepoznate ljudskom telu. Otuda ljudski rod nesvesno postaje sve mračniji, sve poročniji i sve rđaviji, dok je udaljenost između čoveka i Mene sve veća, a život za ljudski rod postaje sve mračniji. Duše ljudskog roda su čvrsto u rukama Sotone, tako da je, naravno, i čovekovo telo obuzeto Sotonom. Kako da se takvo telo i takvo čovečanstvo ne odupiru Bogu? Kako bi oni mogli biti urođeno usklađeni sa Njim? Razlog zašto sam Sotonu bacio u vazduh je zato što Me je izdao. Kako je onda moguće da ljudi budu neumešani? Zbog toga je izdaja ljudska priroda. Verujem da bi trebalo da i vi, kada budete razumeli ovo rezonovanje, imate izvesnu dozu verovanja u suštinu Hrista. Telo koje Duh Božji nosi je sopstveno telo Božje. Duh Božji je vrhovni; On je svemoguć, svet i pravedan. Isto tako, Njegovo telo je takođe vrhovno, svemoguće, sveto i pravedno. Takvo telo može da radi samo ono što je pravedno i blagotvorno za čovečanstvo, ono što je sveto, slavno i moćno; On nije u stanju da učini bilo šta što se kosi sa istinom, što se kosi sa moralom i pravdom, a još manje je u stanju da učini bilo šta što bi izdalo Božji Duh. Duh Božji je svet, i stoga Njegovo telo Sotona ne može da iskvari; Njegovo telo je drugačije suštine od tela čoveka. Jer je čoveka, a ne Boga, iskvario Sotona; Sotona nikako nije mogao da iskvari telo Božje. Prema tome, uprkos činjenici da čovek i Hristos nastanjuju isti prostor, samo je čovek taj koji biva zaposednut, iskorišćen i zarobljen od strane Sotone. Nasuprot tome, Hristos ostaje večno otporan na Sotoninu iskvarenost, jer Sotona nikada neće biti u stanju da se uzdigne na najviše mesto i nikada neće moći da se približi Bogu. Danas bi trebalo da svi vi razumete da je ljudski rod, tako iskvaren od Sotone, jedini koji Me izdaje. Izdaja nikada neće biti nešto što imalo uključuje Hrista.

Sve duše koje je Sotona iskvario drže se u ropstvu, pod Sotoninom vlašću. Samo oni koji veruju u Hrista odvojeni su, spaseni iz Sotoninog tabora i dovedeni u današnje carstvo. Ovi ljudi više ne žive pod Sotoninim uticajem. Ipak, čovekova priroda je i dalje ukorenjena u čovekovom telu, drugim rečima, uprkos tome što su vaše duše spasene, vaša priroda je i dalje onakva kakva je bila pre, i izgledi da ćete Me izdati i dalje su stoprocentni. Zbog toga Moje delo traje toliko dugo, jer je vaša priroda tvrdoglava. Sada svi vi, dok ispunjavate svoje dužnosti, prolazite kroz poteškoće najbolje što možete, pa ipak, svako od vas je kadar da Me izda i vrati se pod Sotoninu vlast, u njegov tabor, vraćajući se svom starom životu – to je nepobitna činjenica. Tada nećete biti u mogućnosti da pokažete ni trunku ljudskosti ili ljudskog obličja, kao što to činite sada. U ozbiljnim slučajevima bićete uništeni i, štaviše, osuđeni na večnu propast, strogo kažnjeni, da se nikada više ne otelotvorite. Ovo je problem koji stoji pred vama. Podsećam vas, na ovaj način, prvo, zato da Moje delo ne bi bilo uzaludno, i drugo, zato da biste svi mogli živeti u danima svetlosti. Uistinu, to da li je Moje delo uzaludno nije ključni problem. Ono što jeste ključno je da budete u mogućnosti da imate srećan život i divnu budućnost. Moje delo je spašavanje ljudskih duša. Ako tvoja duša padne u ruke Sotone, tvoje telo neće živeti u miru. Ako Ja štitim tvoje telo, i tvoja duša će sigurno biti pod Mojom brigom. Ako te zaista prezirem, i tvoje telo i duša će istovremeno pasti u Sotonine ruke. Možeš li da zamisliš svoj položaj tada? Ako jednog dana Moje reči više ne budu dopirale do vas, onda ću vas ili sve predati Sotoni, koji će vas podvrgnuti strašnom mučenju dok Moj gnev sasvim ne posustane, ili ću Ja lično kazniti vas neiskupljive ljude, jer vaša srca koja Me izdaju nikada se neće promeniti.

Sada svi vi treba da pogledate u sebe što je brže moguće, da odmerite koliko je još izdaje prema Meni ostalo u vama. Nestrpljivo očekujem vaš odgovor. Ne budite površni u ophođenju prema Meni. Nikada se ne poigravam ljudima. Ako kažem da ću nešto uraditi, onda ću to sigurno uraditi. Nadam se da će svako od vas biti neko ko Moje reči shvata ozbiljno, umesto da misli da su nekakva naučna fantastika. Ono što tražim od vas jesu konkretne aktivnosti, a ne vaše fantazije. Zatim morate da odgovorite na Moja pitanja, koja su sledeća:

1. Ako si zaista služitelj, možeš li Mi služiti odano, bez ikakvih elemenata nehata ili negativnosti?

2. Ako otkriješ da te nikad nisam cenio, da li ćeš i dalje moći da ostaneš da Mi služiš doživotno?

3. Ako sam, uprkos tvom velikom trudu, i dalje izuzetno ravnodušan prema tebi, da li ćeš biti u stanju da nastaviš da radiš za Mene u nepoznatim uslovima?

4. Ukoliko, nakon što si se istrošio zbog Mene, ne udovoljim tvojim sitnim zahtevima, hoćeš li postati obeshrabren i razočaran u Mene, ili ćeš čak pobesneti i vređati Me?

5. Ako si uvek bio izrazito odan i pun ljubavi prema Meni, a ipak podnosiš patnju zbog bolesti, siromaštva i napuštanja od strane prijatelja i rođaka, ili ako trpiš bilo kakve druge nesreće u životu, da li će se tvoja odanost i ljubav prema Meni i dalje nastaviti?

6. Ako se ništa od onoga što si zamislio u svom srcu ne poklapa sa onim što sam Ja uradio, kako ćeš nastaviti da ideš svojim putem budućnosti?

7. Ako ne dobiješ ništa od onoga čemu si se nadao, možeš li i dalje da budeš Moj sledbenik?

8. Ako nikad nisi uspeo da razumeš svrhu i značaj Mog dela, možeš li biti poslušna osoba koja ne donosi proizvoljno svoj sud i zaključke?

9. Možeš li se odnositi sa uvažavanjem prema svim rečima koje sam rekao i sveukupnom delu koje sam ostvario kada sam bio zajedno sa ljudskim rodom?

10. Jesi li u stanju da budeš Moj odani sledbenik, voljan da izdržiš čitav životni vek u patnji zbog Mene, a da ne primiš ništa zauzvrat?

11. Mene radi, jesi li u stanju da odustaneš od razmatranja, planiranja ili pripremanja za svoj budući put opstanka?

Ova pitanja predstavljaju Moje konačne zahteve prema vama, i nadam se da ćete mi svi odgovoriti. Ako si ispunio jednu ili dve stvari koje se od tebe traže, onda moraš nastaviti da se trudiš. Ako ne možeš da ispuniš nijedan od ovih zahteva, ti si sigurno tip osobe koja će biti bačena u pakao. Takvim ljudima ne moram ništa više da kažem, jer oni svakako nisu ljudi koji se mogu složiti sa Mnom. Kako bih mogao u Svom domu da držim nekoga ko bi Me mogao izdati pod bilo kojim okolnostima? Što se tiče onih koji bi Me i dalje mogli izdati u većini okolnosti, proučiću njihov učinak pre nego što napravim druge dogovore. Međutim, sve one koji su u stanju da Me izdaju, bez obzira pod kojim uslovima, Ja nikada neću zaboraviti; pamtiću ih u Svom srcu i čekaću priliku da im uzvratim za njihova zlodela. Zahtevi koje sam istakao su sve problemi koje morate ispitati u sebi. Nadam se da ih svi vi možete razmotriti ozbiljno, i da se prema Meni nećete ophoditi površno. U bliskoj budućnosti ću proveriti odgovore koje ste dali na Moje zahteve. Do tada neću više ništa zahtevati od vas i neću vas ozbiljnije prekorevati. Umesto toga, vršiću Svoju vlast. Oni koje treba zadržati biće zadržani, oni koje treba nagraditi biće nagrađeni, oni koje treba predati Sotoni biće predati Sotoni, oni koje treba strogo kazniti biće strogo kažnjeni, a oni koji treba da propadnu biće uništeni. Tako više neće biti nikoga ko bi Me uznemiravao u Mojim danima. Veruješ li mojim rečima? Veruješ li u odmazdu? Veruješ li da ću kazniti sve one zle koji Me obmanjuju i izdaju? Da li se nadaš da će taj dan doći ranije ili da će doći kasnije? Da li si neko ko se plaši kazne, ili neko ko bi Mi pružio otpor iako mora da izdrži kaznu? Kada dođe taj dan, možeš li da zamisliš da li ćeš živeti u veselju i smehu, ili ćeš plakati i škrgutati zubima? Kakvom se kraju nadaš? Da li si ikada ozbiljno razmišljao veruješ li u Mene sto posto ili u Mene sumnjaš sto posto? Da li si ikada pažljivo razmotrio kakve će ti posledice i ishode doneti tvoji postupci i ponašanje? Da li se zaista nadaš da će se sve Moje reči redom ispuniti, ili se plašiš da će se Moje reči redom ispuniti? Ako se nadaš da ću uskoro poći kako bih ispunio Svoje reči, kako bi trebalo da se odnosiš prema vlastitim rečima i postupcima? Ako se ne nadaš Mom polasku i ne nadaš se da će se sve Moje reči odmah ispuniti, zašto uopšte veruješ u Mene? Da li zaista znaš zašto Me slediš? Ako je tvoj razlog samo da bi proširio svoje vidike, nema potrebe da se toliko mučiš. Ako to činiš da bi bio blagosloven i izbegao nadolazeću katastrofu, zašto nisi zabrinut za svoje ponašanje? Zašto se ne zapitaš možeš li da udovoljiš Mojim zahtevima? Zašto se takođe ne zapitaš da li si sposoban da primiš blagoslove koji dolaze?

Prethodno: Veoma ozbiljan problem: izdaja (1)

Sledeće: Trebalo bi da preispitate svoja dela

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera