Delo Svetog Duha i delo Sotone

Kako neko počne da shvata pojedinosti duha? Kako Sveti Duh deluje u čoveku? Kako Sotona deluje u čoveku? Kako zli duhovi deluju u čoveku? Kako se to ispoljava? Kada ti se nešto dogodi, da li to dolazi od Svetog Duha i da li treba tome da se povinuješ ili da ga odbaciš? U stvarnoj ljudskoj primeni, mnogo toga proizlazi iz ljudske volje, za koju ljudi bez izuzetka veruju da potiče od Svetog Duha. Neke stvari potiču od zlih duhova, ali ljudi ipak veruju da su došle od Svetog Duha, a ponekad Sveti Duh iznutra usmerava ljude, a oni se i pored toga plaše da to usmeravanje dolazi od Sotone, pa se ne usuđuju da poslušaju, a zapravo je prosvećenje Svetog Duha to koje ih usmerava. Prema tome, ako se čovek ne vežba u razlučivanju, on nema načina da to praktično doživi; ako nema razlučivanja, nema ni načina da se stekne život. Kako Sveti Duh deluje? Kako zli duhovi deluju? Šta proizlazi iz čovekove volje? A šta se rađa iz usmeravanja i prosvećenja Svetog Duha? Ako dokučiš obrasce po kojima Sveti Duh deluje u čoveku, onda ćeš u svojoj svakodnevici i tokom svojih praktičnih iskustava biti u stanju da uvećavaš svoje znanje i da uviđaš razlike; počećeš da spoznaješ Boga, bićeš u stanju da razumeš i razaznaš Sotonu; nećeš biti zbunjen ni u poslušnosti ni u svom traganju, i bićeš neko čije su misli čiste, neko ko se povinuje delu Svetog Duha.

Delo Svetog Duha predstavlja vid proaktivnog usmeravanja i pozitivnog prosvećenja. Ono ljudima ne dozvoljava da budu pasivni. Donosi im utehu, daje im veru i rešenost, i omogućava im da tragaju za Božjim usavršavanjem. Kada Sveti Duh deluje, ljudi su u stanju da u to aktivno zakorače; nisu pasivni, niti na to primorani, već deluju pokrenuti vlastitom inicijativom. Kada Sveti Duh deluje, ljudi su radosni i imaju volje, voljni su da se povinuju i rado se pokore. Iako su bolni i krhki iznutra, rešeni su da sarađuju; rado trpe, u stanju su da se pokore, neukaljani ljudskom voljom, čovekovim načinom razmišljanja i zasigurno neukaljani ljudskim željama i pobudama. Kada ljudi iskuse delo Svetog Duha, posebno su sveti iznutra. Oni u kojima Sveti Duh deluje, žive ljubav prema Bogu i ljubav prema svojoj braći i sestrama; oni nalaze užitak u stvarima u kojima ga Bog nalazi i gnušaju se stvari kojih se Bog gnuša. Ljudi koje je dotaklo delo Svetog Duha imaju normalnu ljudskost, neprestano tragaju za istinom, i ljudskost ih odlikuje. Kada Sveti Duh deluje u ljudima, njihovo stanje postaje sve bolje, a njihova ljudskost postaje sve normalnija, i mada neki njihovi zajednički postupci mogu biti nepromišljeni, njihova motivacija je ispravna, njihov ulazak je pozitivan; oni ne pokušavaju da izazovu nered i u njima nema pakosti. Delovanje Svetog Duha je normalno i stvarno; Sveti Duh deluje u čoveku vodeći se životnim pravilima normalnog čoveka, te čoveka prosvećuje i usmerava u skladu sa onim za čim normalni ljudi tragaju. Kada Sveti Duh deluje u ljudima, On ih usmerava i prosvećuje u skladu sa potrebama koje normalni ljudi imaju. On ih opskrbljuje prema njihovim potrebama, usmerava ih i prosvećuje na pozitivan način, vodeći se onim što im nedostaje i njihovim manjkavostima. Delo Svetog Duha je tu da ljude u stvarnom životu prosvećuje i vodi; samo ako dožive Božje reči u svakodnevnom životu, u stanju su da vide delo Svetog Duha. Ako su ljudi u svom svakodnevnom životu pozitivni i imaju normalan duhovni život, onda je delo Svetog Duha u njima. U takvom stanju, kada jedu i piju reči Božje, oni imaju vere; kada se mole, nadahnuti su; kada se s nečim suoče, nisu pasivni; i kako se stvari odvijaju, u stanju su da u njima prepoznaju lekcije koje Bog od njih zahteva da nauče. Nisu pasivni niti slabi, i iako imaju stvarnih poteškoća, voljni su da se pokore svemu onom što je Bog uredio.

Šta se postiže delovanjem Svetog Duha? Možda si nepromišljen i lišen moći rasuđivanja, ali dovoljno je samo da Sveti Duh deluje i u tebi će postojati vera, i uvek ćeš osećati da, koliko god da voliš Boga, to nije dovoljno. Bićeš voljan da sarađuješ, bez obzira na to kolike poteškoće se nalaze pred tobom. Dešavaće ti se stvari za koje ti nećeš biti siguran da li dolaze od Boga ili od Sotone, ali bićeš u stanju da čekaš i nećeš biti ni pasivan ni nemaran. Sveti Duh tako normalno deluje. Kada Sveti Duh deluje u tebi, i dalje se susrećeš sa stvarnim poteškoćama: ponekad ćeš biti doveden do suza, a ponekad će biti stvari koje nećeš biti u stanju da prevaziđeš, ali sve je ovo samo faza u uobičajenom delovanju Svetog Duha. Iako nisi prevazišao te poteškoće, i mada si tada bio slab i pun pritužbi, nakon toga si i dalje bio u stanju da voliš Boga sa apsolutnom verom u Njega. Tvoja pasivnost te ne može sprečiti u tome da imaš normalna iskustva i, ma šta drugi ljudi govorili i ma kako te napadali, ti si i dalje u stanju da voliš Boga. Tokom molitve, stalno imaš osećaj da si u prošlosti ostao dužan Bogu i rešen si da Mu udovoljiš i odrekneš se svoje telesnosti kad god se ponovo sretneš sa tim poteškoćama. Ovakva snaga ukazuje na to da se delo Svetog Duha nalazi u tebi. Ovako Sveti Duh obično deluje.

Šta je delo koje dolazi od Sotone? U delu koje dolazi od Sotone, vizije u ljudima su nejasne; ljudi su lišeni normalne ljudskosti, iza njihovih postupaka stoje pogrešni motivi i, premda žele da vole Boga, u sebi stalno nose optužbe, a te optužbe i misli dovode do stalnog ometanja unutar njih, ograničavajući ih da rastu u svojim životima i sprečavajući ih da dođu pred Boga u svom normalnom stanju. Tačnije, čim Sotona započne da deluje u ljudima, njihovo srce ne može biti u miru pred Bogom. Takvi ljudi ne znaju šta će sa sobom – kada vide ljude kako se okupljaju, žele da pobegnu, i nisu u stanju da zatvore oči kada se drugi mole. Delovanje zlih duhova uništava normalan odnos između čoveka i Boga i remeti vizije koje su ljudi prethodno imali ili put kojim su ranije ulazili u život; u svom srcu, oni se nikada ne mogu približiti Bogu, i uvek se događaju stvari koje ih ometaju i oduzimaju im slobodu. Njihova srca ne mogu da pronađu mir, ostaju bez snage da vole Boga, a duh im potone. Tako se ispoljava Sotonino delo. Sotonino delovanje se ispoljava kao: nesposobnost da se brani sopstveni stav i da se svedoči, i kao navođenje da postaneš neko ko je kriv pred Bogom i ko Mu nije veran. Dok Sotona ometa, gubiš ljubav i odanost prema Bogu, koje nosiš u sebi, lišen si normalnog odnosa sa Bogom, ne tragaš za istinom, niti za sopstvenim napredovanjem; nazaduješ i postaješ pasivan, ugađaš sebi, ne zauzdavaš širenje greha i ne mrziš ga; štaviše, Sotonina umešanost te čini raskalašnim; ona dovodi do toga da Božji dodir iz tebe iščezne i da se na Boga žališ i da Mu se suprotstavljaš, što te navodi da dovedeš Boga u pitanje; čak postoji opasnost da napustiš Boga. Sve to dolazi od Sotone.

Kada ti se nešto dogodi u svakodnevnom životu, kako bi trebalo da razlikuješ da li je do tako nečega došlo delovanjem Svetog Duha ili pak delovanjem Sotone? Kada su ljudi u normalnom stanju, njihov duhovni i telesni život su normalni i njihovo rezonovanje je normalno i sređeno. Kada su u ovakvom stanju, obično se može reći da to što oni doživljavaju i počinju da spoznaju u sebi potiče od toga što ih je dotakao Sveti Duh (sticanje uvida ili jednostavnog znanja dok jedu i piju reči Božje, ili vernost u nekim stvarima, ili posedovanje snage da se voli Bog u nekim stvarima – sve to dolazi od Svetog Duha). Delovanje Svetog Duha u čoveku je naročito normalno; čovek nije sposoban to da oseti i čini mu se da ono dolazi od samog čoveka, iako je zapravo delo Svetog Duha u pitanju. U svakodnevnom životu, Sveti Duh u svakome čini i velika i mala dela, a razlika je samo u meri u kojoj to čini. Neki ljudi su dobrog kova i brzo shvataju stvari, te je prosvećenje do kojeg u njima dolazi od Svetog Duha naročito snažno. Međutim, neki ljudi su lošeg kova i potrebno im je više vremena da razumeju stvari, ali ih Sveti Duh dotiče iznutra, pa su i oni u stanju da dostignu vernost Bogu – Sveti Duh deluje u svima onima koji tragaju za Bogom. Kada se u svakodnevnom životu ljudi ne suprotstavljaju Bogu, niti se bune protiv Njega, ne čine stvari koje prekidaju Božje upravljanje i ne ometaju Božje delovanje, tada Duh Božji deluje u svakom od njih u manjoj ili većoj meri; On ih dotiče, prosvećuje, daje im veru, daje im snagu i podstiče ih da preuzmu inicijativu, a ne da lenstvuju ili da žude za telesnim užicima, te da budu voljni da sprovode u delo istinu i da čeznu za Božjim rečima. Sve je ovo delo koje dolazi od Svetog Duha.

Kada ljudi nisu u normalnom stanju, Sveti Duh ih napušta; u svom umu, oni su skloni žalbama, motivacija im je pogrešna, lenji su, prepuštaju se telesnosti i srca im se bune protiv istine. Sve ovo dolazi od Sotone. Kada ljudi nisu u normalnom stanju, kada su mračni iznutra i kada ne rasuđuju normalno, kada ih je napustio Sveti Duh i ne mogu da u sebi osete Boga, tada Sotona deluje u njima. Ako ljudi uvek imaju snage u sebi i uvek vole Boga, onda uglavnom, kada im se nešto dogodi, to dolazi od Svetog Duha, i koga god da sretnu, taj susret je rezultat Božjeg uređenja. Ovo znači da, kada si u normalnom stanju, kada se nađeš unutar velikog dela Svetog Duha, Sotoni je nemoguće da te pokoleba. Na osnovu ovoga, može se reći da sve dolazi od Svetog Duha i, premda imaš pogrešne misli, u stanju si da ih se odrekneš i da ih ne slediš. Sve ovo potiče iz dela Svetog Duha. U kojim situacijama se Sotona upliće? Sotoni je lako da deluje u tebi kada nisi u normalnom stanju, kada te Bog nije dotakao i kada u tebi ne deluje, kada si iznutra suv i jalov, kada se moliš Bogu ali ništa ne razumeš, i kada jedeš i piješ reči Božje ali nisi prosvećen niti prosvetljen. Drugim rečima, kada te je Sveti Duh napustio i ne možeš da osetiš Boga, dešavaju ti se mnoge stvari koje dolaze kao iskušenje od Sotone. Baš kao što Sveti Duh deluje, sve vreme deluje i Sotona. Sveti Duh dotiče čovekovu nutrinu, dok Sotona istovremeno ometa čoveka. Ipak, delo Svetog Duha preovlađuje, te ljudi koji su u normalnom stanju slave pobedu; to je pobeda dela Svetog Duha nad delom Sotone. Dok Sveti Duh deluje, u ljudima i dalje postoji iskvarena narav; ipak, tokom delovanja Svetog Duha, ljudima je lako da otkriju i prepoznaju svoje buntovništvo, motive i izveštačenosti. Samo tada ljudi osete grižu savesti i postanu voljni da se pokaju. Kao takve, njihove buntovne i iskvarene naravi postepeno bivaju odbačene unutar Božjeg dela. Delo Svetog Duha je izuzetno normalno; dok On deluje u ljudima, oni i dalje imaju nevolje, i dalje plaču, i dalje pate, i dalje su slabi i još uvek ima mnogo toga što im nije jasno, ali ipak u ovakvom stanju mogu da zaustave svoje nazadovanje i mogu da vole Boga, i pored toga što plaču i uznemireni su, i dalje su u stanju da slave Boga; delo Svetog Duha je posebno normalno, ni delićem natprirodno. Većina ljudi veruje da se, čim Sveti Duh počne da deluje, dešavaju promene u stanju ljudi, a da se stvari koje su za njih suštinske uklanjaju. Takva uverenja su pogrešna. Kada Sveti Duh deluje u čoveku, ono pasivno u njemu je i dalje tu i njegov rast ostaje nepromenjen, ali on zadobija prosvetljenje i prosvećenje Svetog Duha i tako njegovo stanje postaje proaktivnije, uslovi u njemu postaju normalni i on se ubrzano menja. Ljudi kroz svoja stvarna iskustva prvenstveno doživljavaju delovanje ili Svetog Duha ili Sotone, a ako ne mogu da dokuče ova stanja i ne razlikuju ih, nije moguće da nešto istinski iskuse, o promeni naravi i da ne govorimo. Stoga, da bi se Božje delovanje moglo doživeti, ključna je sposobnost da se prozre kroz takve stvari; tako će ljudima biti lakše da ga dožive.

Delo Svetog Duha omogućava ljudima da napreduju, dok delo Sotone čini da postanu negativni i da nazaduju, da se bune protiv Boga i da Mu se opiru, gube veru u Njega i postanu slabi u vršenju svoje dužnosti. Sve što proističe iz prosvećenja Svetog Duha sasvim je prirodno; nije ti nametnuto. Ako se tome predaš, imaćeš mir; ako pak ne, kasnije ćeš biti ukoren. Kada si prosvećen od strane Svetog Duha, ni u čemu što činiš nećeš biti ni ometan ni sputavan; bićeš oslobođen, primenjivaćeš određeni pravac u onome što činiš, i nećeš biti ograničen bilo čime, već ćeš moći da postupaš prema Božjoj volji. Sotona te kroz svoje delovanje ometa u mnogim stvarima; čini te bezvoljnim za molitvu, isuviše lenjim da jedeš i piješ reči Božje i neraspoloženim prema crkvenom životu, pa te udaljava od duhovnog života. Delo Svetog Duha ne ometa tvoj svakodnevni život i ne ometa tvoj normalni duhovni život. Nisi u stanju da razaznaš mnoge stvari u onom trenutku kada se dogode, ali, nakon nekoliko dana, tvoje srce postaje vedrije, a tvoj um bistriji. Počinješ da poimaš duhovne stvari i da polako razaznaješ da li je misao došla od Boga ili od Sotone. Neke stvari te očito teraju da se protiviš Bogu i da se buniš protiv Njega, ili te sprečavaju da Božje reči sprovedeš u delo; sve ovo dolazi od Sotone. Neke stvari nisu očigledne i ne možeš u datom trenutku da odrediš šta su; kasnije možeš da uvidiš način na koji se ispoljavaju i da ih tada razaznaš. Ako umeš jasno da razaznaš koje stvari dolaze od Sotone, a kojima rukovodi Sveti Duh, onda nećeš olako zastraniti u onome što proživljavaš. Ponekad, kada nisi u dobrom stanju, naiđu ti izvesne misli koje te izvuku iz pasivnosti. Ovo pokazuje da čak i kada je tvoje stanje nepovoljno, neke od tvojih misli i dalje mogu dolaziti od Svetog Duha. Nije reč o tome da, kada si pasivan, sve misli koje imaš šalje Sotona; ako bi to bilo tako, kada bi mogao da pređeš u pozitivno stanje? Kada si pasivan neko vreme, Sveti Duh ti daje priliku da budeš usavršen; On te dotiče, izvlači te iz tvoje pasivnosti i tvoje stanje prelazi u ono normalno.

Poznajući šta je delo Svetog Duha, a šta delo Sotone, možeš da ih porediš sa sopstvenim stanjem tokom sticanja iskustva, kao i sa samim tim iskustvima, i tako će se pokazati mnogobrojne istine koje se odnose na načelo tih iskustava. Pošto si razumeo ove istine o načelu, bićeš u stanju da vladaš svojim trenutnim stanjem, moći ćeš da razlikuješ ljude i događaje, i nećeš morati da uložiš toliko truda kako bi zadobio delovanje Svetog Duha. Naravno, ovo zavisi od toga da li je tvoja motivacija ispravna, kao i od tvoje spremnosti da tražiš i da sve primenjuješ u praksi. Jezik kao što je ovaj – jezik koji se odnosi na načela – trebalo bi da odlikuje tvoja iskustva. Bez njega, tvoja iskustva će biti puna ometanja od strane Sotone i ispraznog saznanja. Ako ne razumeš kako Sveti Duh deluje, onda ne razumeš kako da se moliš Bogu niti kako treba da zakoračiš, a ako ne razumeš kako Sotona deluje da bi prevario i ometao ljude, onda ne znaš kako da odbaciš Sotonu i da ostaneš postojan u svom svedočenju. Kako deluje Sveti Duh i kako postupa Sotona jeste ono što ljudi treba da razumeju i to je ono što moraju doživeti kroz ljudsko verovanje u Boga.

Prethodno: Samo oni koji se usredsrede na primenu mogu biti usavršeni

Sledeće: Upozorenje onima koji ne primenjuju istinu

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera