Poglavlje 107

Kada Moje reči dostignu određeni nivo strogosti, većina ljudi se zbog njih povlači – i upravo u tom trenutku otkrivaju se Moji prvorođeni sinovi. Rekao sam da ni prstom ne mrdam, već samo koristim Svoje reči da postignem sve. Rečima uništavam sve što mrzim, a koristim ih i da usavršim Svoje prvorođene sinove. (Kada se Moje reči izgovore, oglasiće se sedam gromova, i u tom trenutku Moji prvorođeni sinovi i Ja promenićemo oblik i ući ćemo u duhovno carstvo.) Kada sam rekao da Moj Duh lično obavlja delo, hteo sam da kažem da Moje reči postižu sve i to dokazuje da sam svemoguć. Stoga se još jasnije mogu videti cilj i svrha koji stoje iza svake rečenice koju izgovorim. Kao što sam već rekao, sve što govorim u okviru Svoje ljudskosti je aspekt Mojeg ispoljenja. Dakle, oni koji ne mogu da budu sigurni i koji ne veruju iskreno u ono što govorim u okviru Moje normalne ljudskosti, moraju biti uklonjeni! Više puta sam naglašavao da je Moja normalna ljudskost nezamenljiv aspekt Moje potpune božanstvenosti, ali ipak mnogo ljudi nastavlja da se usredsređuje na ovo potonje dok zanemaruje prvo. Slep si! Kažeš da nisam u skladu s tvojim predstavama i da ljudsko biće koje Jesam nije u skladu s tvojim Bogom. Da li ti ljudi mogu da ostanu u Mom carstvu? Izgaziću te! Izazivam te da se još više pobuniš protiv Mene! Izazivam te da nastaviš sa takvom samovoljom! Moj osmeh se ne uklapa u tvoje predstave, Moj govor ne prija tvojim ušima, a Moji postupci ti nisu od koristi – zar ne? Sve to mora da bude po tvojoj volji. Da li je Bog takav? A da li ti ljudi i dalje žele da ostanu u Mojoj kući i primaju blagoslove u Mom carstvu? Da ne sanjariš? Od kada su stvari tako divne! Želiš da Me ne poslušaš, ali i dalje želiš da primaš blagoslove od Mene. Kažem ti: tako nikako ne može! Kao što sam mnogo puta rekao, oni koji ulaze u Moje carstvo i primaju blagoslove moraju biti ljudi koje volim. Zašto naglašavam ove reči? Znam i razumem šta svi misle; nema potrebe da ukazujem posebno na svaku njihovu misao. Njihova prava priroda biće otkrivena kroz Moje reči suda i svi će plakati od tuge pred Mojom sudnicom. To je očigledna činjenica koju niko ne može da promeni! Na kraju ću ih pustiti da uđu u bezdan, jedno po jedno. To je konačni ishod koji želim da postignem Svojim sudom o đavolu Sotoni. Moram da koristim sud i upravne odluke prilikom ophođenja sa svakim pojedincem, a tako Ja grdim ljude. Da li imate bilo kakav pravi uvid u ovo? Ne moram da se pravdam Sotoni; naprosto koristim Moje žezlo da ga mlatim gotovo do smrti i da neprestano moli za milost. Stoga, kada ljudi čitaju Moje reči suda, ne mogu ni najmanje da ih razumeju, ali iz Moje perspektive, svaki red i svaka rečenica je primena Mojih upravnih odluka. To je očigledna činjenica.

Pošto sam danas pomenuo sud, ta tema se dotiče sudnice. Ranije ste često govorili da će vam se suditi u Hristovoj sudnici. Vi donekle razumete sud, ali ne možete da zamislite sudnicu. Možda neki ljudi misle da je sudnica fizički objekat, ili možda zamišljaju da je to veliki sto, ili je možda zamišljaju kao sudijsku stolicu kao što su one u sekularnom svetu. Ovoga puta u Svom objašnjenju neću, naravno, poricati ono što ste rekli, ali po Mom viđenju, stvari u ljudskoj mašti i dalje imaju simboličko značenje. Tako je jaz između onoga što ljudi zamišljaju i Mog značenja i dalje širok kao jaz između neba i zemlje. U ljudskim predstavama postoje mnogi ljudi koji leže ničice pred sudnicom, tužno plaču i mole za milost. To je vrhunac ljudske mašte i niko ne može da zamisli ništa više od toga. Šta je, onda, sudnica? Pre nego što otkrijem ovu tajnu, vi morate da odbacite sve svoje prethodne zablude; tek tada Moj cilj može biti postignut. To je jedini način da se rasprše vaše predstave i razmišljanja o ovoj temi. Kad god progovorim, vi morate da obratite pažnju. Ne smete više da budete nemarni. Moja sudnica uspostavljena je od stvaranja sveta. U prošlim vekovima i generacijama, mnogi su umrli u njoj, a mnogi su ustali u njoj, vraćajući se u život. Takođe se može reći da od početka do kraja, Moj sud nikada ne prestaje, i zato Moja sudnica uvek postoji. Kad god se pomene sudnica, svi ljudi osećaju tračak straha. Naravno, iz onoga što sam gore rekao, vi nemate predstavu šta je ta sudnica. Sudnica i sud uporedo obitavaju, ali njihove suštine su različite. (Ovde se „suština“ ne odnosi na fizički objekat, već na reči. Ljudi uopšte ne mogu da vide tu suštinu.) Sud se odnosi na Moje reči. (Bilo da su oštre ili blage, sve čine deo Mog suda. Dakle, sve što izlazi iz Mojih usta jeste sud.) Ranije su ljudi delili Moje reči u mnogo različitih kategorija, uključujući reči suda, reči brižnosti i reči koje opskrbljuju život. Danas ću vam pojasniti da su sud i Moje izjave međusobno povezani. To jest, sud su Moje reči, a Moje reči su sud; nikako ne smete da govorite o njima odvojeno. Ljudi zamišljaju da su oštre reči sud, ali to njihovo shvatanje nije potpuno. Sve što kažem je sud. Početak suda o kojem se govorilo u prošlosti odnosio se na to kada je Moj Duh zvanično počeo da dela na svakom mestu i da sprovodi Moje upravne odluke. U ovoj rečenici, „sud“ se odnosi na pravu stvarnost. Sada ću objasniti sudnicu: zašto kažem da sudnica postoji od veka i do veka i da ide skupa s Mojim sudom? Da li ste stekli neko razumevanje o njoj iz Mog objašnjenja suda? Sudnica se odnosi na ljudsko biće koje Ja jesam. Od veka i do veka Ja se uvek oglašavam i govorim. Ja živim zauvek, tako da su Moja sudnica i Moj sud u večnom suživotu. Ovo bi do sada trebalo da je jasno! Ljudi se u svojoj mašti prema Meni ophode kao prema predmetu, ali u tom pogledu Ja vas ne krivim niti osuđujem. Samo se nadam da ćete biti poslušni i prihvatiti Moje otkrivenje i iz njega saznati da sam Ja sveobuhvatni Sȃm Bog.

Moje su reči posve nerazumljive ljudima, nisu u stanju da pronađu Moje tragove, a Moja volja im je nedokučiva. Dakle, stanje u kojem se danas nalazite (sposobnost da primite Moje otkrivenje, da dokučite Moju volju iz nje same i da sledite Moje tragove kroz nju) u potpunosti je rezultat Mojih čudesnih dela, Moje blagodati i Mog saosećanja. Jednog dana ću vam čak dozvoliti da vidite Moju mudrost, da vidite šta sam učinio Svojim rukama i da ugledate čudesnost Mog dela. Kada to vreme dođe, nacrti Mog celokupnog plana upravljanja biće sasvim otkriveni pred vašim očima. Širom vaseljene sveta i svakog dana, delovi Mojih čudesnih dela se ispoljavaju i svi vrše službu tako da bi Moj plan upravljanja mogao da se ostvari. Kada ovo bude potpuno otkriveno, videćeš kakve sam ljude odredio da obavljaju službu, kakve sam ljude odredio da ispune Moju volju, šta sam postigao iskorišćavanjem Sotone, šta sam Sȃm postigao, koja sorta ljudi plače, koja sorta ljudi škrguće zubima, koja sorta ljudi će doživeti uništenje i koja sorta ljudi će doživeti propast. Pod „uništenjem“ mislim na one koji će biti bačeni u ognjeno i sumporno jezero i koji će biti potpuno spaljeni; pod „propašću“ mislim na one koji će biti bačeni u bezdan da tamo zanavek čame. Dakle, ne brkajte uništenje i propast; naprotiv, ta dva pojma su veoma različita. Uslužitelji koji danas napuste Moje ime doživeće propast, a oni koji nisu od Mog imena doživeće uništenje. To je razlog zašto kažem da će Mi oni koji dožive propast davati večnu hvalu posle Mog suda; a ipak, ti ljudi nikada neće biti oslobođeni Moje grdnje i uvek će prihvatati Moju vladavinu. To je razlog zašto kažem da je bezdan ruka koju koristim da grdim ljude. Takođe kažem da je sve u Mojim rukama. Iako sam rekao da se „bezdan“ odnosi na Sotonin uticaj, on je takođe u Mojim rukama, koje koristim da grdim ljude. Stoga, sve je u Mojim rukama i nema protivrečnosti. Moje reči nisu neodgovorne; sve su pravilne i dosledne. One nisu ni izmišljene ni besmislene i svako treba da veruje u Moje izjave. U budućnosti ćete patiti zbog toga. Zbog Mojih reči, mnogim ljudima postaje hladno ili očajavaju, ili se razočaraju, ili gorko plaču, ili kukaju. Biće svakakvih reakcija. Jednog dana, kada se svi ljudi koje mrzim povuku, Moje veliko delo će biti obavljeno. U budućnosti će mnogi ljudi padati zbog prvorođenih sinova, a na kraju će svi oni otići, korak po korak. Drugim rečima, Moja kuća će postepeno postati sveta i sve vrste demona će se postepeno udaljavati od Mene, povlačeći se tiho, pokorno i bez prigovora. Posle toga, svi Moji prvorođeni sinovi biće otkriveni i Ja ću započeti sledeći korak u Svom delu. Tek tada će prvorođeni sinovi biti carevi sa Mnom i vladati čitavom vaseljenom. Ovo su koraci Mog dela i oni čine važan deo Mog plana upravljanja. Ne previđajte ovo; u suprotnom ćete napraviti grešku.

Vreme kada vam se otkriju Moje reči jeste vreme kada započinjem Svoje delo. Nijedna Moja reč neće ostati neispunjena. Meni je jedan dan kao hiljadu godina, a hiljadu godina kao jedan dan. Kako vi to vidite? Vaše shvatanje vremena se veoma razlikuje od Mog, jer ja kontrolišem vaseljena svet i postižem sve. Moje delo se obavlja iz dana u dan, korak po korak i iz etape u etapu; štaviše, napredovanje Mog dela ne prestaje ni na sekund: u svakom trenutku ono se neprestano obavlja. Moje reči nikada nisu bile prekinute, još od stvaranja sveta. Nastavio sam da govorim i objavljujem Svoje izjave do danas; tako će se nastaviti i u budućnosti. Međutim, Moje vreme je pažljivo smišljeno i organizovano i veoma je uredno. Učiniću ono što treba da učinim onda kada treba da učinim (sa Mnom će sve biti oslobođeno; sve će biti slobodno) i nisam ni najmanje ometen u pogledu koraka Mog dela. Mogu da organizujem svakoga u Mojoj kući; mogu da organizujem svakoga na svetu – međutim, uopšte nisam zauzet, jer Moj Duh dela. Moj Duh ispunjava svako mesto, jer sam Ja jedinstveni Sȃm Bog i čitav vaseljenski svet je u Mojim rukama. Tako se može videti da sam svemoguć, mudar i da Moja slava ispunjava svaki kutak vaseljene.

Prethodno: Poglavlje 106

Sledeće: Poglavlje 108

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera