Poglavlje 108

U Meni svako može da se odmori i svako može da dosegne slobodu. Oni koji su izvan Mene ne mogu da steknu ni slobodu ni sreću, jer Moj Duh nije sa njima. Takvi ljudi se nazivaju obezduhovljenim mrtvacima, dok one koju su u Meni nazivam „živim bićima zaposednutim duhom“. Oni Mi pripadaju i oni će se zasigurno vratiti na Moj presto. Oni koji vrše službu i oni koji pripadaju đavolu jesu obezduhovljeni mrtvaci i svi oni moraju biti uništeni i pretvoreni u ništavilo. Ovo je tajna Mog plana upravljanja i deo je Mog plana upravljanja koji ljudski rod ne može da dokuči; međutim, u isto vreme sam ovo svima i obznanio. Oni koji Mi ne pripadaju jesu protiv mene; oni koji Mi pripadaju jesu oni koji su u skladu sa Mnom. Ovo je sasvim neosporivo i to je načelo koje stoji u pozadini mog suda Sotoni. Ovo načelo treba da znaju svi kako bi mogli da vide Moju pravednost i pravičnost. Svima koji potiču od Sotone biće suđeno, i biće spaljeni i pretvoreni u pepeo. I ovo je Moj gnev, a iz ovoga se Moja narav dalje jasno očituje. Od sad pa nadalje, Moja narav će biti otvoreno obznanjena; postepeno će se otkrivati svim narodima i svim zemljama, svim religijama, svim veroispovestima i ljudima iz svih sfera života. Ništa neće ostati sakriveno; sve će se otkriti. Ovo moram učiniti upravo stoga jer su Moja narav i načelo u pozadini Mojih postupaka najskrivenije tajne za ljudski rod (tako da prvorođeni sinovi ne prekrše Moje upravne odluke, kao i da bi Moju otkrivenu narav koristili da sude svim narodima i svim zemljama). Ovo je Moj plan upravljanja, a ovo su koraci Mog dela. Niko to neće olako promeniti. Već sam u Svojoj ljudskosti proživeo celokupnu narav Svog božanstva, pa zato ne dozvoljavam nikome da vređa Moju ljudskost. (Sve što Ja živim jeste božanska narav; zbog toga sam ranije rekao da sam Ja Sâm Bog koji je prevazišao normalnu ljudskost.) Zasigurno neću oprostiti nikome ko Me uvredi i ostaviću ga da za vek vekova trune! Upamti! Tako sam odlučio; drugim rečima, ovo je neodvojivi deo Mojih upravnih odluka. Svi ovo treba da vide: Ja sam Bog, i povrh toga, Sâm Bog. To dosad treba da je već jasno! Ja ništa olako ne govorim. Sve izjavljujem i naglašavam jasno, sve dok to u potpunosti ne shvatiš.

Okolnosti su vrlo napete; ne samo u domu Mom, već i dalje od toga, i izvan Svoje kuće od vas zahtevam da svedočite o Mom imenu, da Me živite i da o Meni u svemu svedočite. Zato što su ovo poslednji dani, sve je sada spremno i sve zadržava svoj prvobitni izgled i ništa od ovoga se nikad neće promeniti. Oni koji treba da budu prognani biće prognani, a oni koje treba zadržati biće zadržani. Ne pokušavaj da se na silu pridržavaš ili odguruješ; ne pokušavaj da ometaš Moje upravljanje niti da uništiš Moj plan. Sa stanovišta čoveka, Ja sam oduvek pun ljubavi i saosećajan prema ljudskom rodu, ali sa Mog stanovišta, Moja narav se razlikuje u zavisnosti od etapa Mog dela, jer sam Ja Sâm praktični Bog; Ja sam Sâm jedinstveni Bog! Ja sam i nepromenljiv i stalno se menjam. To je nešto što niko ne može da dokuči. Tek kad vam to kažem i objasnim, moći ćete to jasno da shvatite i tek tada ćete biti u stanju da razumete. Za Svoje sinove Ja sam pun ljubavi, saosećajan, pravedan i Onaj koji dovodi u red, ali ne osuđujem (a pod tim mislim da ne uništavam prvorođene sinove). Za ljude koji nisu Moji sinovi, menjam se u svakom trenutku u zavisnosti od smene doba: mogu biti pun ljubavi, saosećajan, pravedan, veličanstven, gnevan, mogu da ih osuđujem, da ih proklinjem, palim i, na kraju, da uništim njihova tela. Oni koji su uništeni nestaće zajedno sa svojim duhom i dušom. Međutim, kod onih koji vrše službu samo će njihov duh i duša biti zadržani (kasnije ću vam govoriti o pojedinostima načina na koji ovo sprovodim u delo, kako biste mogli da shvatite). Međutim, oni nikad neće imati slobodu i nikad neće biti oslobođeni, jer su oni ispod nivoa Mog naroda i pod upravom su Mog naroda. Ovih služitelja sam se toliko gnušao jer su svi oni potomci velike crvene aždaje, a i oni koji nisu služitelji jesu potomci velike crvene aždaje. Kad kažem da Mi oni koji su osuđeni na propast nude večnu hvalu, mislim na to da će zauvek vršiti službu za Mene. To je zapisano u kamenu. Ti ljudi će zauvek biti robovi, stoka i konji. U svakom trenutku mogu da ih zakoljem i mogu njima da gospodarim po volji, jer oni su potomci velike crvene aždaje i nemaju Moju narav. Osim toga, budući da su potomci velike crvene aždaje, oni imaju njenu narav; to jest, imaju narav zveri. Ovo je sasvim tačno i zanavek nepromenljivo! To je stoga jer sam sve to Ja predodredio. Niko to ne može promeniti (hoću reći, nikome neću dozvoliti da postupa suprotno ovom pravilu); pokušaš li samo, pokosiću te!

Trebalo bi da pogledate tajne koje sam otkrio da biste videli koji se korak Mog plana upravljanja i Mog dela ostvario. Vidite šta činim rukama Svojim i vidite koje ljude su zadesili Moj sud i Moj gnev. Ovo je Moja pravednost. Predstavljam Svoje delo i upravljam Svojim planom u skladu sa tajnama koje sam otkrio. Niko to ne može promeniti; mora se činiti korak po korak, prema Mojoj želji. Moje delo se sprovodi duž putanje tajni, a one su znakovi koji obeležavaju korake u Mom planu upravljanja. Niko ne sme ništa da dodaje Mojim tajnama niti da od njih oduzima, jer ako je tajna pogrešna, onda je i put pogrešan. Zašto Ja vama otkrivam Svoje tajne? Zbog čega? Ko od vas to može jasno da Mi kaže? Osim toga, rekao sam da su tajne put, pa na šta se onda ovaj put odnosi? To je postupak kroz koji prolazite od krvi i mesa do tela, i to je važan korak. Kad otkrijem Svoje tajne, čovekove predstave postepeno nestaju, a njegove misli postepeno slabe. Ovo je postupak ulaska u duhovno carstvo. Stoga kažem da se Moje delo odvija u koracima i da ono nije nejasno; ovo je stvarnost i ovo je Moj način delovanja. Niko to ne može da promeni, niti iko drugi to može da ostvari, jer Ja sam jedinstveni Sâm Bog! Svoje delo dovršavam Ja lično. Čitavom vaseljenom upravljam samo Ja i uređujem je jedino Ja. Ko se usuđuje da Me ne sluša? (Kad kažem „samo Ja“, mislim na Samog Boga, jer Ja sam Sâm Bog – te se nemojte tako grčevito držati sopstvenih predstava.) Ko se usuđuje da Mi se usprotivi? Taj će biti najstrože kažnjen! Videli ste šta se desilo sa velikom crvenom aždajom! To je njen kraj, međutim, bilo je i neizbežno. Delo moram činiti Ja Sâm tako da velika crvena aždaja bude posramljena. Nikad više ne sme da se uzdigne i biće zauvek uništena! Sada počinjem da otkrivam tajne. (Upamtite! Većina otkrivenih tajni jesu nešto što često izgovarate, ali što niko ne razume.) Rekao sam da je sve ono što ljudi vide kao nedovršeno već dovršeno u Mojim očima, a da ono što Ja vidim tek kao početak ljudima deluje kao već dovršeno. Da li je ovo paradoksalno? Nije. Ljudi tako misle jer imaju sopstvene predstave i misli. Ono što Ja planiram dovršava se kroz reči Moje (uspostavlja se onda kad Ja tako kažem i završava se onda kad Ja tako kažem). Međutim, Meni ne izgleda kao da je ono što sam rekao dovršeno. To je stoga jer postoji vremensko ograničenje za ono što Ja radim. Samim tim, Ja to vidim kao nedovršeno, premda je u ljudskim očima od krvi i mesa (zbog razlike u njihovom poimanju vremena) to već dovršeno. Danas većina ljudi sumnja u Mene zbog tajni koje otkrivam. Zbog pojave stvarnosti i zato što Moje namere ne odgovaraju predstavama ljudi, oni Mi se opiru i poriču Me. Time se Sotona zarobljava u sopstvenim spletkama. (Oni žele da prime blagoslove, ali nisu očekivali da će Bog u toj meri odstupati od njihovih ličnih predstava, te se povlače.) Ovo je takođe ishod Mog delovanja. Svi ljudi treba da Me hvale, da Me bodre i da Me slave. Apsolutno sve je u Mojim rukama i apsolutno sve je unutar Mog suda. Kad svi narodi pohrle ka Mojoj gori i kad se prvorođeni sinovi vrate kao pobednici, biće to završna etapa Mog plana upravljanja. Biće to trenutak u kom se dovršava Moj plan upravljanja za šest hiljada godina. Sve sam Ja lično uredio; ovo sam već mnogo puta rekao. Pošto vi i dalje živite unutar svojih predstava, moram ovo iznova da naglašavam kako ne biste ovde načinili nikakve greške koje bi omele Moj plan. Ljudi ne mogu da Mi pomognu, niti mogu da učestvuju u Mom upravljanju, zato što ste trenutno i dalje sačinjeni od krvi i mesa (iako Mi pripadate, i dalje živite u krvi i mesu). Samim tim, Ja kažem da oni koji su od krvi i mesa ne mogu da prime Moju zaostavštinu. Ovo je i glavni razlog zbog kog činim da uđete u duhovno carstvo.

Zemljotresi u svetu predstavljaju početak kataklizme. Prvo radim na tome da se svet – tačnije, zemlja – promeni, a zatim dolaze pošasti i gladi. Ovo je Moj plan i ovo su Moji koraci, a pokrenuću sve da Mi služi kako bih dovršio Svoj plan upravljanja. Stoga će čitava vaseljena biti uništena, čak i bez Mog neposrednog uplitanja. Kad sam se prvi put ovaplotio i kad sam prikovan za krst, zemlja se strahovito zatresla, a isto tako će biti i kad dođe kraj. Zemljotresi će početi onog trena kad iz telesnog kročim u duhovno carstvo. Samim tim, prvorođeni sinovi ni najmanje neće patiti zbog kataklizme, dok će oni koji nisu prvorođeni sinovi biti ostavljeni da pate u kataklizmi. Dakle, sa ljudskog stanovišta, svi su voljni da budu prvorođeni sinovi. U ljudskim predosećanjima, to nije zarad uživanja u blagoslovima, već da bi izbegli patnju nastalu kataklizmom. Ovo je spletka velike crvene aždaje. Međutim, Ja joj nikad neću dopustiti da se izvuče; postaraću se da trpi Moju najstrožu kaznu, a onda da ustane i vrši službu za Mene (ovo se odnosi na upotpunjavanje Mojih sinova i Mog naroda), zbog čega će se zauvek zavaravati sopstvenim spletkama, zauvek će prihvatati Moj sud i zauvek ću je Ja spaljivati. Ovo je pravi smisao zbog koga služitelje primoravam da Me veličaju (odnosno, koristim ih da otkriju Moju veliku silu). Velikoj crvenoj aždaji neću dopustiti da se ušunja u Moje carstvo, niti ću joj dati pravo da Me veliča! (Zato što nije vredna; nikad neće biti vredna!) Veliku crvenu aždaju ću jedino primorati da Mi zauvek vrši službu! Jedino ću joj dopustiti da ničice padne preda Mnom. (Bolje je onima koji su uništeni nego li onima koji su osuđeni na propast; uništenje je samo privremeni oblik stroge kazne, dok će ljudi koji su osuđeni na propast večno trpeti stroge kazne. Baš zato koristim izraz „pasti ničice“. Zbog činjenice da ovi ljudi krišom ulaze u Moju kuću, silno uživaju u Mojoj blagodati i poseduju određeno znanje o Meni, Ja koristim stroge kazne. Što se tiče onih koji su izvan Moje kuće, može se reči da neuki neće patiti.) U svojim predstavama, ljudi misle da je onima koji su uništeni gore nego onima koji su osuđeni na propast, međutim, naprotiv, ovi drugi moraju zauvek da budu strogo kažnjavani, a oni koji su uništeni će se za vek vekova vratiti u ništavilo.

Prethodno: Poglavlje 107

Sledeće: Poglavlje 109

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera