Pogovor

Iako ove reči ne obuhvataju celinu Božjih izraza, one su dovoljne da ljudi postignu svrhe spoznaje Boga i prolaska kroz promenu naravi. Možda postoje neki koji misle da zato što je Božje delo u kontinentalnoj Kini završeno, to dokazuje da je On završio sa izgovaranjem svih reči koje je trebalo da izgovori i da On nikako ne može imati ništa novo da kaže, jer je Bog u stanju da izgovori samo ove reči. Štaviše, postoje oni koji veruju da „Reč koja se pojavljuje u telu“ sadrži sve izraze Boga u Dobu carstva, i da je pribavljanje ove knjige u rangu dobijanja svega od Boga, ili da će ova knjiga voditi ljudski rod u budućnosti baš kao što je to bio slučaj sa Biblijom. Verujem da oni koji tako misle nisu u manjini, jer ljudi uvek vole da nameću ograničenja Bogu. Iako svi oni tvrde da je Bog svemoćan i sveobuhvatan, priroda im je takva da s lakoćom ograničavaju Boga na određeni obim. Svi spoznaju Boga, ali se svi takođe u međuvremenu opiru i ograničavaju Ga.

Božje delo u Doba carstva tek je na početku. Sve Božje izjave sadržane u ovoj knjizi jednostavno su usmerene na one koji su Ga sledili u to vreme, i one su samo deo Njegovih izraza koji su izrečeni u Njegovom trenutnom ovaploćenju; one ne predstavljaju sve što je od Boga. Štaviše, ne može se reći da je time obuhvaćeno celokupno delo koje će Bog obaviti tokom ovog ovaploćenja. Bog će usmeriti Svoje reči na ljude različitih nacionalnosti i porekla, i On će osvojiti čitav ljudski rod i okončati staro doba. Budući da je tako, kako je onda mogao sve to da završi nakon što je izjavio tako malo Svojih reči? Njegovo je delo naprosto podeljeno na različite vremenske periode i različite etape; On radi u skladu sa Svojim planom i izražava Svoje reči u skladu sa Svojim koracima. Kako čovek može da pronikne u Božju svemoć i mudrost? Činjenica koju ovde želim da objasnim je sledeća: ono što Bog jeste i što ima, zauvek je neiscrpno i beskonačno. Bog je izvor života i svih stvari; u Njega ne može da pronikne nijedno stvorenje. Na kraju, moram da nastavim svakoga da podsećam: nikada više ne ograničavajte Boga na knjige, reči, niti na Njegove izjave u prošlosti. Postoji samo jedna reč koja opisuje osobinu Božjeg dela: novo. On ne voli da ide starim putevima niti da ponavlja Svoje delo; štaviše, ne želi da Ga ljudi obožavaju tako što će Ga ograničiti na određeni obim. To je Božja narav.

Prethodno: Predgovor

Sledeće: Uvod

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera