Izabrani narod Kine nije sposoban da predstavlja bilo koje pleme Izraela

Davidov dom bio je loza koja je prvobitno primila Jahveova obećanja i nasledstvo. Ona je prvobitno bila jedno od izraelskih plemena i pripadala je izabranom narodu. U to vreme, Jahve je objavio zakon za Izraelce u kojem je pisalo da će sav jevrejski narod koji je pripadao domu Davidovom – svi koji su bili rođeni u tom domu – primiti Njegovo nasledstvo. To bi bili oni koji su primili stostruko, koji su zadobili status prvorođenih sinova; oni bi, u to vreme, bili najuzvišeniji ljudi među svim Izraelcima, sa najvišim položajem među svim Izraelovim lozama, i služili bi Jahveu direktno u hramu, noseći svešteničke odežde i krune. Jahve ih je tada nazvao vernim i svetim slugama, i stekli su poštovanje svih drugih izraelskih plemena. Tako su ih u to vreme svi s poštovanjem nazivali gospodarima – sve je to bilo Jahveovo delo u Doba zakona. I danas tu službu vrše Jahveu u hramu, tako da su oni večiti kraljevi koje je Jahve ustoličio. Niko im ne može oduzeti krunu i niko ne može da promeni njihovu službu, jer po poreklu pripadaju domu Davidovom; to je ono što im je Jahve podario. Razlog zbog kojeg po poreklu ne pripadate domu Davidovom jeste taj što niste narod Izraela, već pripadate neznabožačkim porodicama izvan Izraela. Štaviše, vi po prirodi ne obožavate Jahvea, već mu se opirete, tako da je vaš identitet, po prirodi, drugačiji od identiteta ljudi iz doma Davidovog, vi niste oni koji će primiti Moje nasledstvo, a još manje ste oni koji će primiti stostruko.

U to vreme Izrael je bio podeljen na mnogo različitih domova i mnogo različitih plemena, a ipak su svi oni bili izabrani narod. Međutim, Izrael se razlikuje od drugih naroda po tome što su njegovi ljudi podeljeni po plemenima, kao i po njihovom položaju pred Jahveom i po zemlji kojoj svaka osoba pripada. U drugim zemljama van Izraela ne može se tek tako postati član doma Davidovog, Jakovljevog ili Mojsijevog. To bi bilo suprotno činjenici – plemena Izraela ne mogu tek tako da se pogrešno pripišu drugim zemljama. Ljudi često zloupotrebljavaju imena Davida, Avrȃma, Isava i tako dalje, ili kažu: „Sada smo prihvatili Boga, tako da smo iz doma Jakovljevog.“ Takve izjave nisu ništa drugo do neosnovano ljudsko rasuđivanje; ono ne dolazi direktno od Jahvea, niti dolazi od Mojih ideja. To je čista ljudska besmislica! Baš kao govornik koji pripoveda nebulozne priče, ljudi neosnovano misle o sebi da su Davidovi potomci ili da pripadaju Jakovljevoj lozi, i veruju da su dostojni da to budu. Zar ljudi ne znaju da je one iz Davidovog doma Jahve odavno odredio i da nije David sam sebe krunisao za kralja? Međutim, ima mnogo onih koji besramno tvrde da su potomci Davidovog doma – ljudi su vrlo beslovesni! Istina je da poslovi Izraela nemaju nikakve veze s neznabošcima – to su dve različite stvari, potpuno nepovezane. O poslovima Izraela može se govoriti samo narodu Izraela, koji nije povezan s neznabošcima, a delo koje se trenutno obavlja među neznabošcima takođe nema nikakve veze s narodom Izraela. Ono što sada kažem određuje ono što se govori o neznabošcima, a delo obavljeno u Izraelu ne može se uzeti kao „predznak“ dela među neznabošcima. Zar to ne bi pokazalo da je Bog previše konvencionalan? Tek kada delo počne da se širi među neznabošcima, razotkriva se ono što se govori o njima ili o tome kako su se pokazali. Zato je još besmislenije da ljudi kažu, kao što su to činili u prošlosti, „Mi smo Davidovi potomci“ ili „Isus je Davidov sin“. Moje delo je izdeljeno. Ne bih „jelena nazvao konjem“; radije, delo je podeljeno prema redosledu.

Prethodno: Oni koji ne nauče i ostanu u neznanju: zar oni nisu zveri?

Sledeće: Kakvo je vaše shvatanje blagoslova?

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera