Pobegnite od uticaja tame i bićete zadobijeni od strane Boga

Šta je uticaj tame? Ovaj takozvani „uticaj tame“ zapravo je uticaj Sotonine obmane, iskvarenosti, njegovog sputavanja ljudi i upravljanja njima; uticaj Sotone je uticaj sa aurom smrti. Svi koji žive pod vlašću Sotone osuđeni su na propast. Kako da pobegneš od uticaja tame nakon što zadobiješ veru u Boga? Čim se iskreno pomoliš Bogu, ti svoje srce u potpunosti okrećeš Njemu i ono u tom trenutku biva dirnuto Božjim duhom. Postaješ spreman da Mu se potpuno predaš i u tom si trenutku već pobegao od uticaja tame. Ako je sve što čovek čini ugodno Bogu i ako je u skladu s Njegovim zahtevima, onda taj čovek živi u okviru Božjih reči i pod Njegovom je brigom i zaštitom. Ako ljudi ne mogu da sprovode Božje reči, ako stalno pokušavaju da Ga prevare, ako se prema Njemu ponašaju površno i ne veruju u Njegovo postojanje – onda su sve to ljudi koji žive pod uticajem tame. Ljudi koji nisu primili Božje spasenje žive pod vlašću Sotone; drugim rečima, svi oni žive pod uticajem tame. Oni koji ne veruju u Boga žive pod vlašću Sotone. Čak i oni koji veruju u Božje postojanje ne moraju nužno živeti u Njegovoj svetlosti, jer oni koji veruju u Njega možda zapravo ne žive u okviru Njegovih reči, niti su u stanju da se potčine Bogu. Čovek je ograničen na verovanje u Boga i, pošto ne poseduje znanje o Bogu, on još uvek živi po starim pravilima, među mrtvim rečima, životom koji je mračan i neizvestan, tako da nije ni potpuno pročišćen od strane Boga, niti je u potpunosti zadobijen od Njega. Stoga, iako se za ljude koji ne veruju u Boga podrazumeva da žive pod uticajem tame, čak i oni koji veruju u Boga mogu još uvek biti pod njenim uticajem, jer im nedostaje delo Svetog Duha. Svi oni koji nisu primili Božju blagodat i milost, kao i oni koji ne vide delo Svetog Duha, žive pod uticajem tame, a to u većini slučajeva važi i za ljude koji samo uživaju u Božjoj blagodati, ali Ga ne poznaju. Ako čovek veruje u Boga, ali uprkos tome veći deo života provodi pod uticajem tame, onda postojanje tog čoveka gubi svaki smisao – a treba li uopšte i pominjati ljude koji ne veruju da Bog postoji?

Svi oni koji ne mogu da prihvate Božje delo, ili ga prihvataju ali ne mogu da ispune Njegove zahteve, ljudi su koji žive pod uticajem tame. Samo oni koji tragaju za istinom i kadri su da odgovore na Božje zahteve primiće od Njega blagoslove, i samo će oni pobeći od uticaja tame. Ljudi koji nisu oslobođeni, kojima uvek upravljaju određene stvari i koji nisu u stanju da svoje srce predaju Bogu, u Sotoninom su ropstvu i žive pod aurom smrti. Oni koji ne ispunjavaju sopstvenu dužnost, koji se ne odazivaju Božjem nalogu i koji ne obavljaju uspešno svoju ulogu u crkvi, jesu ljudi koji žive pod uticajem tame. Oni koji svesno ometaju crkveni život, namerno seju seme razdora među svojom braćom i sestrama ili stvaraju klanove, ljudi su koji žive pod još jačim uticajem tame, u Sotoninom ropstvu. Oni koji imaju neprirodnu vezu sa Bogom, koji uvek imaju prekomerne želje, koji uvek žele da steknu prednost i nikada ne tragaju za promenom u svojoj naravi, ljudi su koji žive pod uticajem tame. Oni koji su uvek traljavi, koji istinu nikada ozbiljno ne sprovode u delo i koji ne nastoje da ispune Božju volju, već samo da zadovolje potrebe sopstvenog tela, takođe su ljudi koji žive pod uticajem tame, zaogrnuti smrću. Oni koji posežu za trikovima i obmanom dok rade za Boga, koji se površno bave Bogom, varaju Ga i uvek prave planove za sebe, ljudi su koji žive pod uticajem tame. Svi oni koji ne umeju da iskreno vole Boga, koji ne tragaju za istinom i ne usredsređuju se na promenu svoje naravi, ljudi su koji žive pod uticajem tame.

Ako želiš da te Bog pohvali, najpre moraš pobeći od mračnog uticaja Sotone, otvarajući srce Bogu i potpuno ga okrećući k Njemu. Da li bi Bog pohvalio to što sada radiš? Da li si okrenuo srce ka Bogu? Da li su tvoji raniji postupci bili ono što Bog od tebe zahteva? Da li su oni u skladu sa istinom? Preispituj se sve vreme i usredsredi se na to da jedeš i piješ Božje reči; položi svoje srce pred Njega, voli Ga iskreno i predano Mu se podaj. Ljudi koji ovako rade sigurno će primiti pohvalu od Boga. Svi koji veruju u Boga, ali ne tragaju za istinom, nemaju načina da pobegnu od uticaja Sotone. Svi koji ne žive pošteno, koji se na jedan način ponašaju pred drugima, a na drugi način iza njihovih leđa, koji odaju utisak skrušenosti, strpljenja i ljubavi, iako su u svojoj suštini podmukli, lukavi i neverni Bogu – takvi ljudi su tipični predstavnici onih koji žive pod uticajem tame; oni su od zmijske sorte. Oni koji oduvek veruju u Boga samo zarad sopstvene koristi, koji su samopravedni i oholi, koji se prave važni i štite sopstveni status, ljudi su koji vole Sotonu i protive se istini. Oni se opiru Bogu i u potpunosti pripadaju Sotoni. Oni koji nisu pažljivi prema Božjem bremenu, koji Mu ne služe svesrdno, koji se uvek bave sopstvenim interesima i interesima svoje porodice, koji nisu u stanju da napuste sve i predaju se Bogu i koji nikada ne žive prema Njegovim rečima, predstavljaju ljude van okvira Njegovih reči. Takvi ljudi ne mogu da prime Božju pohvalu.

Kada je Bog stvorio ljude, učinio je to da bi oni mogli da uživaju u Njegovom izobilju i da Ga iskreno vole: na ovaj način, ljudi bi živeli u Njegovoj svetlosti. Danas, Božja svetlost ne obasjava one koji ne umeju da vole Boga, koji nisu pažljivi prema Njegovom bremenu, koji nisu u stanju da Mu potpuno predaju srce, koji ne mogu da preuzmu Njegovo srce kao svoje i ne mogu da ponesu Njegovo breme kao svoje, te stoga svi oni žive pod uticajem tame. Oni idu putem koji je dijametralno suprotan Božjoj volji, a u svemu što rade nema ni trunke istine. Valjaju se u blatu sa Sotonom; oni su ljudi koji žive pod uticajem tame. Ako si u stanju da često jedeš i piješ Božje reči, da se s pažnjom odnosiš prema Njegovoj volji i da Njegove reči sprovodiš u delo, ti onda pripadaš Bogu i osoba si koja živi u okviru Njegovih reči. Da li si voljan da pobegneš od vlasti Sotone i da živiš pod Božjom svetlošću? Ako živiš u okviru Božjih reči, Sveti Duh će imati priliku da izvrši Svoje delo; ako živiš pod uticajem Sotone, nećeš Svetom Duhu pružiti takvu priliku. Delo koje Sveti Duh vrši na ljudima, svetlost kojom ih obasipa i poverenje koje im pruža, traju tek jedan tren; ako ljudi nisu oprezni i ne obraćaju pažnju, delo Svetog Duha će ih mimoići. Ako žive u okviru Božjih reči, Sveti Duh će biti s njima i vršiće Svoje delo na njima. Ako ljudi ne žive u okviru Božjih reči, onda žive u ropstvu Sotone. Ako žive sa iskvarenom naravi, u njima nema prisustva, niti dela Svetog Duha. Ako živiš u granicama Božjih reči i u stanju koje Bog zahteva, onda si ti onaj koji pripada Njemu i na tebi će Njegovo delo biti izvršeno; ako ne živiš u granicama Božjih zahteva, već umesto toga živiš pod vlašću Sotone, ti onda zasigurno živiš unutar Sotonine iskvarenosti. Božje zahteve možeš da ispuniš samo tako što ćeš živeti u okviru Njegovih reči i davati Mu svoje srce; moraš raditi onako kako Bog kaže, uzimajući Njegove izreke za osnovu svog postojanja i stvarnost svog života; tek tada ćeš pripasti Bogu. Ako istinski postupaš u skladu s Božjom voljom, On će izvršiti Svoje delo na tebi i živećeš pod Njegovim blagoslovom, u svetlosti Njegovog lica; dokučićeš delo koje obavlja Sveti Duh i osetićeš radost Božjeg prisustva.

Da bi pobegao od uticaja tame, najpre moraš biti odan Bogu i u srcu željan da tragaš za istinom; tek tada možeš biti u ispravnom stanju. Život u ispravnom stanju je preduslov za beg od uticaja tame. Nemati ispravno stanje znači ne biti odan Bogu i ne biti u srcu željan traganja za istinom; a tada ne može biti ni govora o begu od uticaja tame. Moje reči su osnova za čovekov beg od mračnih uticaja, a ljudi koji ne mogu da postupaju u skladu s Mojim rečima neće moći da pobegnu iz okova uticaja tame. Živeti u ispravnom stanju znači biti vođen Božjim rečima, živeti u stanju odanosti Bogu, u stanju traganja za istinom, živeti u stvarnosti iskrenog davanja sebe Bogu i stanju iskrene ljubavi prema Bogu. Oni koji žive u ovakvom stanju i unutar ovakve stvarnosti polako će se menjati dok budu ponirali u dubinu istine i menjaće se kako se delo bude dalje odvijalo; na kraju, oni će zasigurno postati ljudi zadobijeni od strane Boga i ljudi koji Boga iskreno vole. Oni koji su pobegli od uticaja tame mogu postepeno da spoznaju Božju volju i da je postepeno razumeju, te da tako na kraju postanu Božji poverenici. Oni ne samo da ne gaje nikakve predstave o Bogu i ne bune se protiv Njega, već još više preziru sve one predstave i pobune koje su ih ranije zaposedale, a u njihovim srcima rađa se prava ljubav prema Bogu. Svi koji nisu u stanju da pobegnu od uticaja tame potpuno su zaokupljeni telom i prepuni bunta; njihova srca su ispunjena ljudskim predstavama i filozofijama življenja, kao i sopstvenim namerama i odlukama. Bog od čoveka traži jedinstvenu ljubav; to što On traži jeste da čovek bude zaokupljen Njegovim rečima i srcem punim ljubavi prema Njemu. Živeti u okviru Božjih reči, tragati unutar njih za onim što treba tražiti, voleti Boga zbog Njegovih reči, juriti za Njegovim rečima, živeti za Njegove reči – to su ciljevi čijem ostvarenju čovek treba da teži. Sve mora biti sagrađeno na temelju Božjih reči; samo tada će čovek moći da ispuni Božje zahteve. Ako čovek nije opremljen Božjim rečima, on nije ništa do crv opsednut Sotonom! Odmeri ovo: koliko je od Božje reči pustilo korenje u tebi? U kojim stvarima živiš u skladu sa Njegovim rečima? U kojim stvarima ne živiš u skladu sa njima? Ako te Božje reči nisu potpuno obuzele, šta tačno zaokuplja tvoje srce? Da li u svakodnevnom životu tobom upravlja Sotona ili si zaokupljen Božjim rečima? Da li su Njegove reči osnova na kojoj počivaju tvoje molitve? Da li si izašao iz svog negativnog stanja kroz prosvećenje koje donose Božje reči? Uzeti Božje reči kao osnovu svog postojanja – to je nešto što treba svi da učine. Ako Njegove reči nisu prisutne u tvom životu, onda ti živiš pod uticajem tame, buniš se protiv Boga, opireš Mu se i obeščašćuješ Njegovo ime. Vera takvih ljudi u Boga predstavlja čist bezobrazluk i ometanje. Koliki deo tvog života je proživljen u skladu s Njegovim rečima? A koliki deo nije proživljen u skladu sa Njegovim rečima? Koliko je u tebi ispunjeno od onoga što je Božja reč zahtevala od tebe? Koliko je od toga izgubljeno u tebi? Da li si pažljivo razmotrio ova pitanja?

Za beg od uticaja tame potrebni su i delo Svetog Duha i čovekova predana saradnja. Zašto kažem da čovek nije na pravom putu? Ljudi koji su na pravom putu mogu prvi da svoje srce predaju Bogu. To je zadatak za čije otpočinjanje je potrebno veoma mnogo vremena, jer čovečanstvo oduvek živi pod uticajem tame i hiljadama godina je pod ropstvom Sotone. Stoga se taj ulazak ne može postići za samo dan ili dva. Pokrenuo sam ovo pitanje danas, da bi ljudi stekli predstavu o sopstvenom stanju; kad čovek uspe da razazna šta je uticaj tame i šta znači živeti u svetlosti, ulazak postaje mnogo lakši. To je zato što najpre moraš saznati šta je Sotonin uticaj da bi mogao da od njega pobegneš; tek nakon toga ćeš znati kako da ga odbaciš. A ako se pitaš šta posle toga raditi, to je na ljudima da odluče. Uvek sve započinji sa pozitivne strane i nikada nemoj pasivno da čekaš. Jedino tako će Bog moći da te zadobije.

Prethodno: Suštinska razlika između ovaploćenog Boga i ljudi koje Bog koristi

Sledeće: U veri se čovek mora usmeriti na stvarnost – obavljanje verskog obreda nije vera

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera