Poglavlje 99

Pošto se ritam Mog dela ubrzava, niko ne može da prati moje korake i niko ne može da prodre u Moje misli, ali je ovo ipak jedini put napred. To su „mrtvi“ (to se odnosi na nesposobnost da se dokuči Moja volja, nesposobnost da se razume značenje Mojih reči. To je još jedno objašnjenje „mrtvih“ i ne znači „da ih se Moj Duh odrekao“) u izrazu „uskrsnuće iz mrtvih,“ koji je već pomenut. Kada vi i Ja budemo prešli iz te etape u telo, ostvariće se stvarno značenje izraza „uskrsnuti iz mrtvih“ (odnosno, to je stvarno značenje uskrsnuća iz mrtvih). Sada je to stanje u kome svi vi postojite: ne možete da dokučite Moju volju i ne možete da pronađete moje stope. Štaviše, ne možete da bude mirni u duhu, pa se u sebi osećate nelagodno. Ta vrsta stanja je upravo „patnja“ koju sam pomenuo i u toj patnji, koju ljudi ne mogu da podnesu, razmišljate, sa jedne strane, o sopstvenoj budućnosti, a sa druge strane prihvatate Moj oganj i Moj sud, koji vas zasipa i kosi iz svih pravaca. Pored toga, ne možete da dokučite nijedno pravilo iz tona i načina na koji govorim i u izjavi u jednom danu postoji nekoliko vrsta tonova, tako da vi jako patite. To su koraci u Mom delu. To je Moja mudrost. U budućnosti ćete doživeti u tom pogledu veliku patnju i sve je to radi otkrivanja svih licemernih ljudi – to bi sada trebalo da bude jasno! Tako ja delam. Motivisani tom vrstom patnje i pošto ste doživeli taj bol koji je jednak smrti, zakoračićete u drugi svet. Ući ćete u telo i vladati zajedno sa Mnom svim nacijama i svim narodima.

Zašto sam nedavno govorio strožim tonom? Zašto se Moj ton tako često menjao i zašto se Moj način delovanja tako često menjao? Moja mudrost bila je u tim stvarima. Moje reči upućene su svima koji su prihvatili to ime (bilo da veruju da se Moje reči mogu ostvariti ili ne), pa bi stoga Moje reči trebalo da čuju i vide svi i niko ih ne sme ugušiti, jer Ja imam Svoj način delanja i Svoju mudrost. Koristim Svoje reči da sudim ljudima, da otkrivam ljude i da razobličavam ljudsku prirodu. Samim tim, Ja biram one koje sam izdvojio i odbacujem one koje nisam predodredio ili izabrao. Sve je to Moja mudrost i to je čudo Mog dela. To je Moj metod u ovoj fazi Mog dela. Postoji li neko među ljudima ko može da dokuči Moju volju? Postoji li neko među ljudima ko je u stanju da bude obziran prema Mom bremenu? Onaj koji sprovodi delo sam Ja, Sâm Bog. Doći će dan kada ćete podrobno razumeti značenje ovih Mojih reči i biće vam potpuno jasno zbog čega želim da ih kazujem. Moja mudrost je beskrajna, beskonačna i potpuno je nedokučiva ljudima. Ljudi mogu da vide samo delić stvari koje radim, ali ono što vide je svejedno manjkavo i nepotpuno. Kada budete potpuno prešli iz ove u sledeću etapu, bićete u stanju da to jasno vidite. Zapamtite! Sada je nadragocenije doba, to je poslednja etapa u kojoj ste u krvi i mesu. Vaš život sada je poslednji deo vašeg fizičkog života. Kada iz krvi i mesa zakoračite u duhovni svet, u tom trenutku će vas sav bol napustiti. Puno ćete se radovati i veseliti i neprestano ćete skakati od radosti. Ipak, mora vam biti jasno da su te reči koje izgovaram samo za prvorođene sinove, jer su samo prvorođeni sinovi dostojni tog blagoslova. Ulazak u duhovni svet je najveći blagoslov, najviši blagoslov i najvrednija stvar u kojoj se može uživati. Stvari koje danas dobijate da jedete i odenete su samo užici krvi i mesa. One su blagodat i Ja se jednostavno ne obazirem na te stvari. Središte Mog dela je u sledećoj etapi (ulazak u duhovni svet i suočavanje sa vaseljena svetom).

Rekao sam da sam već srušio i zgazio veliku crvenu aždaju. Kako da ne verujete Mojim rečima? Zašto i dalje želite da za Mene trpite progon i nedaće? Zar to nije nepotrebna cena koju treba da platite? Mnogo puta sam vas podsetio da vi samo treba da uživate dok lično Ja posao obavljam Sâm. Zašto vam je toliko stalo da nešto preduzmete? Stvarno ne umete da uživate! Potpuno sam vam sve pripremio, zašto niko od vas nije došao kod Mene da to i zatraži? Još uvek niste sigurni u ono što sam rekao! Ne razumete me! Mislite da su ovo što sada govorim samo prazne reči – stvarno ste smeteni! (Sveobuhvatne pripreme o kojima govorim znače da bi trebalo da Mi se više divite i više se molite preda Mnom, a ja ću lično raditi na tome da prokunem svakog ko Mi se opire i kaznim svakoga ko vas progoni.) Ne znate ništa o Mojim rečima! Otkrivam vam sve Svoje tajne, ali koliko vas ih istinski shvata? Koliko vas ih duboko razume? Šta je Moj presto? Šta je Moje gvozdeno žezlo? Ko od vas zna? Kada se pomene Moj presto, većina misli da je to mesto gde Ja sedim ili da se to odnosi na mesto na kome boravim ili da se odnosi na Mene kao osobu. To su sve pogrešna shvatanja – pravi haos satkan od pregršti pogrešnih shvatanja! Nijedno od tih tumačenja nije ispravno, zar ne? Tako svi vi to razumete i dokučujete i to je jednostavno krajnje odstupanje od shvatanja! Šta je autoritet? Kakav je odnos između autoriteta i prestola? Presto je Moj autoritet. Kada Moji prvorođeni sinovi budu slavili Moj presto, to će biti trenutak kada će Moji prvorođeni sinovi dobiti autoritet od Mene. Samo Ja imam autoritet i samim tim samo Ja imam presto. Drugim rečima, pošto Moji prvorođeni sinove budu patili na isti način kao što sam Ja patio, prihvatiće ono što Jesam i ono što imam i dobiće sve od Mene. To je proces kojim će dostići status prvorođenog sina. To će biti trenutak kada Moji prvorođeni sinovi budu slavili Moj presto i to će takođe biti trenutak kada će primiti autoritet od Mene. Trebalo bi to da shvatite! Sve što kažem je jasno i potpuno nedvosmisleno, tako da svako može da razume. Ostavite po strani sopstvene predstave i sačekajte da primite tajne koje vam otkrivam! Šta je, dakle, gvozdeno žezlo? U prethodnoj etapi, to se odnosilo na Moje stroge reči, ali je danas drugačije nego u prošlosti: danas se gvozdeno žezlo odnosi na Moje postupke, koji su velike nesreće prožete autoritetom. Dakle, kada god se pomene gvozdeno žezlo, uvek je u vezi sa autoritetom. Izvorno značenje gvozdenog žezla pominje se u smislu velikih nesreća i deo je autoriteta. Svi moraju to jasno da vide i samo tako mogu da dokuče Moju volju i prime otkrivenja iz Mojih reči. Ko god ima delo Svetog Duha drži gvozdeno žezlo u ruci i on je taj koji ima autoritet i pravo da izvrši neku od velikih nesreća. To je jedna od Mojih upravnih odluka.

Sve stvari – baš sve – su vam otvorene (to se odnosi na deo na koji je jasno ukazano) i sve stvari – baš sve – su od vas skrivene (to se odnosi na tajni deo Mojih reči). Govorim s mudrošću: dozvoljavam vam da shvatite samo doslovno značenje nekih Mojih reči, dok vam omogućavam da dokučite značenje drugih (ali većina nije u stanju da razume), jer je to redosled Mog dela. Mogu samo da vam kažem istinito značenje Mojih reči kada dostignete određeni rast. To je Moja mudrost i to su Moja čudesna dela (da bih vas usavršio i da bih potpuno porazio Sotonu i ponizio đavole). Tek kada uđete u drugi svet moći ćete u potpunosti da razumete. Moram to tako da uradim jer je u ljudskim predstavama mnogo toga što ljudi jednostavno ne mogu da shvate i čak iako vam se jasno obratim, opet nećete razumeti. Na kraju krajeva, ljudski um je ograničen i mnogo je toga što mogu da vam prenesem tek nakon što budete zakoračili u duhovni sve; u suprotnom, čovekova krv i meso nisu na visini zadatka i to može samo da prekine Moje upravljanje. To je istinito značenje „redosleda Mog dela“ koji pominjem. U kojoj meri Me razumete u svojim predstavama? Zar je vaše razumevanje nepogrešivo? Da li je to znanje u duhu? Prema tome, moram da vas pustim da pređete u drugi svet kako biste dovršili Moje delo i izvršili Moju volju. Šta je tačno taj drugi svet? Da li je to stvarno, kao što ljudi misle, neka vrsta nadiskustvenog prizora? Da li je to stvarno nešto kao vazduh, što ne može da se vidi ili oseti, a ipak postoji? Kao što sam rekao, stanje postojanja u telu znači biti od krvi i mesa i kosti i imati formu i oblik. To je apsolutno istinito i nepobitno i svi u to moraju da veruju. To je pravo stanje u telu. Pored toga, u telu nema stvari koje ljudi mrze. Ali šta je tačno stanje? Kada ljudi budu prelazili iz krvi i mesa u telo, mora se pojaviti velika grupa. Drugim rečima, oslobodiće se svoje ljušture of krvi i mesa i može se reći da će svako poći za svojim jatom: meso s mesom i telo sa telom. Oni koji se odvoje od svojih domova, svojih roditelja, žena, muževa, sinova i ćerki počinju da ulaze u duhovni svet. Na kraju biva ovako: situacija u duhovnom svetu je takva da se prvorođeni sinovi okupljaju zajedno, pevaju i igraju, veličaju Moje sveto ime i kliču Mu. To je lep prizor, uvek nov. To su sve Moji voljeni sinovi koji Me veličaju zauvek i bez prestanka, večno poštujući Moje sveto ime. Takvo je stanje po ulasku u duhovni svet, takvo je ujedno i delo po ulasku u duhovni svet i takva je situacija o kojoj sam govorio – usmeravanje crkve u duhovnom svetu. Štaviše, takva je i Moja ličnost koja se pojavljuje u svakoj naciji u vaseljeni i među svim nacijama i svim narodima, dok nosi Moj autoritet, Moj gnev i Moj sud i, povrh toga, Moje gvozdeno žezlo da bi vladala svim nacijama i svim narodima. Među svim narodima i u čitavoj vaseljeni, ona svedoči o Meni tako da se tresu nebo i zemlja, čineći da Me svi narodi i sva stvorenja na planinama, u rekama, u jezerima i na kraj sveta, veličaju i slave i poznaju, jedinog Boga Sâmog, koji je Stvoritelj svega stvorenog i koji usmerava sve, upravlja svime i sudi svemu, postiže sve, kažnjava sve i uništava sve. To je, dakle, stvarna pojava Moje ličnosti.

Prethodno: Poglavlje 98

Sledeće: Poglavlje 100

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera