Poglavlje 103

Gromovit glas se prolama, tresući čitavu vaseljenu. Toliko je zaglušujuć da ljudi nemaju vremena da umaknu. Neki ginu, neki su uništeni, a nekima se sudi. To je prizor kakav zaista niko nikada nije video. Poslušajte pažljivo: udare groma prati zvuk plača, a to je zvuk koji dopire iz Ada; dopire iz pakla. To je gorki plač onih buntovnih sinova kojima Sam presudio. Onima koji nisu slušali šta govorim i koji Moje reči nisu sprovodili u delo sudi se strogo i na njih je palo prokletstvo Moga gneva. Moj glas je sud i gnev; ni prema kome nisam blag i nemam milosti ni za koga, jer Ja sam Sȃm pravedni Bog, i obuzet Sam gnevom; obuzet Sam plamenom, pročišćenjem i uništenjem. U Meni nema ničeg skrivenog i nema telesnih osećaja, već naprotiv, sve je otvoreno, pravedno i nepristrasno. Pošto su Moji prvorođeni sinovi već sa Mnom na prestolu i vladaju svim zemljama i narodima, sada počinje da se sudi onim stvarima i ljudima koji su nepravedni i grešni. Ispitaću ih jedno po jedno, ne propuštajući ništa i razotkrivajući ih potpuno. Jer Moj je sud u potpunosti otkriven i otvoren i Ja baš ništa ne krijem; odbaciću sve što nije u skladu sa Mojom voljom i pustiću da za vek vekova propada u bezdanu. Na tom mestu ostaviću sve to da zanavek gori. U tome se ogleda Moja pravednost i Moja čestitost. To niko ne može da promeni i sve mora biti pod Mojom komandom.

Većina ljudi zanemaruje Moje izjave, misleći da su reči samo reči, a činjenice samo činjenice. Ti ljudi su slepi! Zar ne znaju da sam Ja Sȃm verni Bog? Moje reči i činjenice javljaju se istovremeno. Zar nije zaista tako? Ljudi jednostavno ne razumeju Moje reči, a samo oni koji su prosvećeni mogu zaista da ih razumeju. To je činjenica. Čim ugledaju Moje reči, ljudi se nasmrt preplaše i razbeže unaokolo u potrazi za skrovištem. U još većoj meri je tako kada donesem Svoj sud. Kada sam stvarao sve što postoji, kada uništavam svet i upotpunjujem prvorođene sinove – sve to se postiže jednom jedinom rečju iz Mojih usta. To je zato što je i sama Moja reč autoritet; ona je sud. Može se reći da je Moja ličnost sud i veličanstvo; to je nepromenljiva činjenica. To je jedan vid Mojih upravnih odluka; tek jedan od načina na koji sudim ljudima. U Mojim očima, apsolutno sve – uključujući sve ljude, sve događaje i sve stvari – u Mojim je rukama i potpada pod Moj sud. Niko i ništa se ne usuđuje da se ponaša neobuzdano ili samovoljno, i sve mora da bude ostvareno u skladu sa rečima koje izgovaram. Iz ugla ljudskih predstava, svi veruju rečima osobe kao što sam Ja. Kada se Moj Duh oglasi, svi su sumnjičavi. Ljudi baš ništa ne znaju o Mojoj svemoći i čak na Moj račun iznose optužbe. Ovoga časa ti kažem, ko god da sumnja u Moje reči i ko god da nipodaštava Moje reči, svi će biti uništeni; oni su večiti sinovi propasti. Iz ovoga se može videti da ima veoma malo onih koji su prvorođeni sinovi, jer to je način na koji Ja delujem. Kao što sam već rekao, Ja sve postižem a da ni prstom ne mrdnem; koristim samo Svoje reči. U tome, dakle, počiva Moja svemoć. U Mojim rečima niko ne može da pronađe izvor i svrhu onoga što Ja izgovaram. Ljudi to ne mogu postići, već mogu postupati jedino prateći Moja uputstva i činiti sve prema Mojoj volji, u skladu sa Mojom pravednošću, dovodeći do toga da Moja porodica uživa u pravednosti i miru, da živi večno i zanavek bude čvrsta i postojana.

Moj sud stiže svakoga, Moje upravne odluke dopiru do svakoga, a Moje reči i Moja ličnost otkrivene su svima. Ovo je vreme za veliko delo Moga Duha (u ovom trenutku, pravi se razlika između onih koji će biti blagosloveni i onih koje će zadesiti nevolja). Čim Moje reči budu izrečene, Ja sam odredio one koji će dobiti blagoslov, kao i one koje će zadesiti nevolja. Sve ovo je kristalno jasno i Ja sve to mogu da sagledam jednim pogledom. (Ovo govorim sa stanovišta Svoje ljudskosti; stoga ove reči ne protivreče Mom predodređenju ni Mom izboru.) Ja krstarim među planinama i rekama i među svim stvarima, kroz vaseljenska prostranstva, posmatrajući i pročišćavajući svako mesto kako bi sva ona nečista mesta i bludne zemlje prestale da postoje i bile ognjem pretvorene u ništavilo pod dejstvom Mojih reči. Meni je sve lako. Kad bi sada bilo vreme koje sam predodredio za smak sveta, mogao bih da ga progutam izustivši jednu jedinu reč. Međutim, sada nije vreme za to. Sve mora biti spremno pre nego što obavim to delo, tako da Moj plan ne bude ometen a Moje upravljanje ne bude prekinuto. Znam kako da to razumno izvedem: oslanjam se na Svoju mudrost i imam Svoje načine. Ljudi ne smeju ni da mrdnu prstom; pripazite se da vas Moja ruka ne usmrti. Ovo je već obuhvaćeno Mojim upravnim odlukama. Iz ovoga se može videti strogost Mojih upravnih odluka, kao i principa na kojima se zasnivaju, a koji su dvojaki: s jedne strane, ubijam sve one koji ne poštuju Moju volju i koji krše Moje upravne odluke; s druge strane, u Svom gnevu proklinjem sve one koji krše Moje upravne odluke. Ova dva aspekta su nužna i predstavljaju izvršna načela koja podupiru Moje upravne odluke. Prema svima se postupa na osnovu ta dva načela, bez emocija, bez obzira na odanost određene osobe. To je dovoljno da pokaže Moju pravednost, Moje veličanstvo i Moj gnev, koji će spaliti sve zemaljske stvari, sve svetovne stvari i sve ono što nije u skladu sa Mojom voljom. Moje reči sadrže tajne koje ostaju skrivene, ali u Mojim rečima ima i tajni koje su otkrivene. Stoga su, prema ljudskim predstavama i u ljudskom umu, Moje reči zanavek neshvatljive, a Moje je srce zauvek nedokučivo. To znači da ljude moram da izgnam van njihovih predstava i načina razmišljanja. To je najvažnija stavka Mog plana upravljanja. To moram da učinim na ovaj način kako bih zadobio Svoje prvorođene sinove i ostvario ono što želim.

Nesreće u svetu svakim danom postaju sve veće, a u Mojoj kući katastrofalne nesreće sve su silovitije. Ljudi zaista nemaju gde da uteknu, gde da se sakriju. Budući da se prelazak odvija upravo sada, ljudi ne znaju gde će napraviti svoj sledeći korak. To će postati očigledno tek nakon Moga suda. Upamtite! Ovo su koraci Moga dela i to je način na koji Ja delujem. Utešiću sve Svoje prvorođene sinove, jednog po jednog, i uzdizaću ih korak po korak; a što se služitelja tiče, Ja ću ih, jednog po jednog, sve prognati i napustiti. To je jedan deo Mog plana upravljanja. Nakon što svi služitelji budu otkriveni i Moji prvorođeni sinovi će biti otkriveni. (Za Mene je ovo krajnje jednostavno. Pošto čuju Moje reči, svi ti služitelji će se postepeno povući pred sudom i pretnjom Mojih reči, a ostaće samo Moji prvorođeni sinovi. To nije nešto što je dobrovoljno, niti nešto što ljudska volja može da promeni, već to Moj Duh lično deluje.) To nije događaj u dalekoj budućnosti i trebalo bi da ga vi, u izvesnoj meri, možete sagledati iz ove etape Mog dela i Mojih reči. Ljudima je nedokučivo zašto bih Ja i ovoliko rekao, kao što im je nedokučiva i nepredvidljiva priroda Mojih izjava. Svojim prvorođenim sinovima obraćam se rečima utehe, milosrđa i ljubavi (jer Ja ove ljude uvek prosvećujem i neću ih ostaviti, budući da sam ih predodredio), dok ljudima koji nisu Moji prvorođeni sinovi strogo sudim, pretim im i zastrašujem ih, usled čega su oni stalno uplašeni, u toj meri da su im nervi uvek napeti. Nakon određenog razvoja događaja, oni će se izbaviti iz ovog stanja (kada uništim svet ovi će se ljudi naći u bezdanu), ali nikad neće uteći Mojoj ruci osude niti će se rešiti ovog razvoja događaja. Ovo je, dakle, sud upućen njima; ovo je grdnja upućena njima. Onog dana kada stranci budu stigli, Ja ću te ljude otkriti jednog po jednog. To su koraci Moga dela. Razumete li sada koja je bila namera u pozadini Mog pređašnjeg izgovaranja tih reči? Po Mom mišljenju, nešto neispunjeno takođe je i nešto što je bilo ispunjeno, ali nešto što je bilo ispunjeno ne mora nužno biti nešto što je bilo postignuto. To je zato što Ja imam Svoju mudrost i Svoj način delovanja, koji su ljudima naprosto neshvatljivi. Kada ovim korakom budem postigao rezultate (kada budem otkrio sve one zlikovce koji Mi se opiru), započeću sledeći korak, jer Moja je volja nesputana, niko se ne usuđuje da ometa Moj plan upravljanja i ništa ne sme da mi se ispreči – sve Mi se mora skloniti s puta! Deco velike crvene aždaje, počujte Me! Došao sam iz Siona i ovaplotio se u svetu da bih zadobio Svoje prvorođene sinove, ponizio vašeg oca (ove reči su upućene potomcima velike crvene aždaje), da bih podržao Svoje prvorođene sinove i ispravio nepravde učinjene Mojim prvorođenim sinovima. Stoga nemojte ponovo da budete divljaci; pustiću Svoje prvorođene sinove da se sa vama obračunaju. U prošlosti su Moji sinovi bili zlostavljani i ugnjetavani, a pošto Otac koristi moć za Svoje sinove, Moji sinovi će se vratiti u Moj voljeni zagrljaj, da ih više niko ne zlostavlja niti ugnjetava. Ja nisam nepravedan; ovo pokazuje Moju pravednost, a ona zaista glasi „voleti one koje Ja volim i mrzeti one koje Ja mrzim“. Ako kažete da sam nepravedan, onda je najbolje da što pre odete. Nemojte biti bestidni i besplatno se gostiti u Mojoj kući. Treba iz ovih stopa da se vratiš kući, da te više ne vidim. Bezdan je vaše odredište i tamo ćete počivati. Ako ste u Mojoj kući, za vas tu neće biti mesta, jer vi ste tegleća marva; vi ste oruđe koje Ja koristim. Kada Mi više ne budete bili ni od kakve koristi, izgnaću vas u oganj i spaliti. Ovo je Moja upravna odluka; tako moram da postupim i jedino ovo pokazuje način na koji Ja delujem i otkriva Moju pravednost i Moje veličanstvo. Što je još važnije, jedino će ovako Mojim prvorođenim sinovima biti dopušteno da zajedno sa Mnom vladaju.

Prethodno: Poglavlje 102

Sledeće: Poglavlje 104

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera