Poglavlje 105

Zbog načela koja stoje iza Mojih reči i zbog načina na koji delam, ljudi Me odbacuju; to je svrha Mog dugog obraćanja (ovo je upućeno svim potomcima velike crvene aždaje). To je mudar metod Mog dela; to je Moj sud o velikoj crvenoj aždaji. To je Moj pristup i nijedna osoba ne može u potpunosti da je razume. Na svakoj prekretnici – to jest, u svakoj prelaznoj fazi Mog plana upravljanja – neki ljudi moraju biti eliminisani; oni su eliminisani u skladu s redosledom Mog dela. To, i samo to, jeste način na koji Moj celokupni plan upravljanja funkcioniše. Nakon što sam izbacio, jednog po jednog, ljude koje želim da eliminišem, započinjem sledeći korak Svog dela. Međutim, to je konačna eliminacija (što znači unutar crkava u Kini), a to je i vreme kada će najveći broj ljudi biti eliminisan, za vreme prelazne faze, od stvaranja sveta. Tokom istorije, svaki put kada su ljudi bili eliminisani, jedan deo bi ostao da služi kasnijem delu. Međutim, današnje vreme nije isto kao i prethodna vremena; čisto je i efikasno. Ovo je najodsudnije i najsveobuhvatnije od svih vremena. Iako većina ljudi, posle čitanja Mojih reči, pokušava da istisne sumnju iz svojih umova, oni konačno ne mogu da je prevaziđu i, na kraju, gube tu bitku. O tome ne odlučuju oni, jer oni koje sam predodredio ne mogu da pobegnu, a one koje nisam predodredio mogu samo da prezirem. Jedini ljudi koje volim su oni na koje gledam blagonaklono; u suprotnom, nijedna osoba ne može slobodno da napusti i uđe u Moje carstvo. To je Moje žezlo i samo je ono moćno svedočanstvo i potpuni prikaz sprovođenja Mojih upravnih odluka. Ovde se svakako ne radi o tome da je dovoljno biti energičan. Zašto sam rekao da Sotona ne može da se odupre padu? U početku je imao snagu, ali ona je u Mojim rukama; ako mu kažem da legne, mora da legne, a ako ga zamolim da ustane da vrši službu za Mene, mora da ustane i vrši službu za Mene, i to dobro da je služi. Ne radi se o tome da je Sotona voljan da to učini; radi se o tome da Moje gvozdeno žezlo vlada Sotonom i samo na taj način on je ubeđen u srcu i u rečima. Moje upravne odluke upravljaju njime i Ja imam Svoju moć, tako da Sotona ne može a da ne bude potpuno ubeđen; mora biti zgažen ispod Mog postolja za noge, bez traga otpora. U prošlosti, kada je vršio službu za Moje sinove, Sotona je bio krajnje odvažan i namerno ih je zlostavljao, u nadi će Me time osramotiti i tvrdio je da sam nesposoban. Kakvo je to slepilo! Gaziću te do smrti! Samo napred; izazivam te da se još jednom poneseš kao divljak! Izazivam te da se ponovo ophodiš prema Mojim sinovima sa hladnom ravnodušnošću! Što su ljudi pošteniji i što više slušaju Moje reči i pokoravaju Mi se, to ih više zlostavljaš i izoluješ (ovde mislim na tvoje okupljanje saučesnika da osnuju frakciju). Sada se tvojim danima divljaštva primiče kraj i, malo pomalo, sređujem račune s tobom; neću ti dozvoliti da se izvučeš ni sa trunkom onoga što si učinio. Sada nisi ti – Sotono – taj koji je preuzeo silu; tačnije, Ja sam povratio tu silu, i došlo je vreme da pozovem Svoje sinove da se pozabave tobom. Moraš biti poslušan i ne smeš ni najmanje da se opireš. Bez obzira na to koliko si se primerno ponašao u prošlosti bez Mene, to ti danas neće biti od pomoći. Ako nisi od onih koje volim, onda te ne želim. Niti jedan viška nije prihvatljiv; mora biti broj koji sam predodredio, a jedan manje od toga je još gore. Sotono – ne prekidaj Me! Da li misliš da Mi u sopstvenom srcu nije jasno koga volim, a koga mrzim? Da li treba da Me podsećaš? Da li je Sotona mogao da iznedri Moje sinove? Svi su smešni! Svi su bedni! Sve ću temeljno i potpuno odbaciti. Ni jedan jedini nije poželjan; svi moraju da odu! Plan upravljanja dug šest hiljada godina bliži se kraju, Moje delo je obavljeno i moram da očistim ovu hordu divljaka i zveri!

Oni koji veruju Mojim rečima i sprovode ih moraju biti oni koje volim; neću napustiti nikoga od njih i nijednom od njih neću dozvoliti da ode. Dakle, oni koji su prvorođeni sinovi ne treba da brinu. Pošto Ja to darujem, niko ga ne može oduzeti i u obavezi sam da ga darujem onima koje blagoslovim. One koje sam odobrio (pre stvaranja sveta), blagosiljam (danas). To je način na koji delam i to je takođe glavno načelo iza svake klauzule Mojih upravnih odluka i niko to ne može da promeni; ne može da se doda niti jedna reč, niti jedna rečenica, kao što nijedna reč niti rečenica ne mogu da budu izostavljeni. U prošlosti sam često govorio da ti se Moja ličnost javlja. Šta je, onda, Moja „ličnost“ i kako se javlja? Da li se to naprosto odnosi na ličnost koja Jesam? Da li je to naprosto svaka presuda koju izreknem? Ova dva aspekta, iako neophodna, čine samo mali deo toga; to jest, ne objašnjavaju Moju ličnost u potpunosti. Moja ličnost uključuje Moje sopstvo od krvi i mesa, Moje reči, kao i Moje postupke, ali najtačnije objašnjenje je da smo Moji prvorođeni sinovi i Ja Moja ličnost. To jest, grupa udruženih hrišćana, koji vladaju i drže moć, jesu Moja ličnost. Otuda je svaki od prvorođenih sinova nezamenljiv i deo je Moje ličnosti i zato naglašavam da broj ljudi ne može biti ni jedan previše (što donosi poniženje Mom imenu), niti, što je još važnije, jedan premalo (jer tako ne bi bili u stanju da Me u potpunosti ispolje). Štaviše, uvek iznova naglašavam da su Mi prvorođeni sinovi najdraži, da su oni Moje blago i kristalizacija Mog plana upravljanja dugog šest hiljada godina; samo oni mogu da otelotvore Moje savršeno i potpuno ispoljenje. Ja Sȃm samo mogu da budem potpuno ispoljenje Moje ličnosti; samo zajedno sa prvorođenim sinovima može se reći da sam Ja Sȃm savršeno i potpuno ispoljenje. Dakle, postavljam stroge zahteve Mojim prvorođenim sinovima, ne previđam ništa i uvek iznova sečem i ubijam sve one koji nisu Moji prvorođeni sinovi; to je koren svega što sam rekao i to je krajnji cilj svega što sam rekao. Štaviše, uvek iznova naglašavam da to moraju da budu ljudi koje sam Ja odobrio, koje sam Ja lično izabrao od stvaranja sveta. Kako se onda može objasniti reč „javiti se“? Da li se to tiče vremena kada neko ulazi u duhovno carstvo? Većina ljudi veruje da je to vreme kada je Moje sopstvo od krvi i mesa bilo pomazano, ili vreme kada su videli Moje sopstvo od krvi i mesa, ali sve je to pogrešno; nije ni izbliza tačno. „Javiti se“, prema svom izvornom značenju, nipošto nije teško razumeti, ali je mnogo teže razumeti ga shodno Mom značenju. Može se reći ovako: kada sam stvarao čovečanstvo, ulagao sam Svoj kov u ovu grupu ljudi koju sam voleo, a ta grupa ljudi bila je Moja ličnost. Drugim rečima, Moja ličnost se do tada već bila javila. Ne radi se o tome da se Moja ličnost pojavila nakon što je ovaj naziv primljen, već o tome da se pojavila nakon što sam predodredio ovu grupu ljudi, jer su oni sadržali Moj kov (njihova priroda se ne menja, a oni su i dalje deo Moje ličnosti). Tako se Moja ličnost, od vremena stvaranja sveta do današnjih dana, uvek javljala. Većina ljudi veruje u predstavu da je Moje sopstvo od krvi i mesa Moja ličnost, što apsolutno nije tačno; ta ideja naprosto potiče iz njihovih misli i predstava. Kada bi samo Moje sopstvo od krvi i mesa bilo Moja ličnost, onda to ne bi bilo dovoljno da posrami Sotonu. Ono ne bi moglo da proslavi Moje ime i zapravo bi imalo suprotno dejstvo, čime bi se Moje ime osramotilo i postalo obeležje Sotoninog sramoćenja Mog imena kroz vekove. Ja sam Sȃm mudri Bog i nikada ne bih učinio takvu glupost.

Moje delo mora da bude plodonosno i, štaviše, moram metodično da izgovaram reči; sve Moje reči i izjave izgovorene su zajedno s Mojim Duhom i Ja govorim u skladu sa svim što Moj Duh čini. Stoga, kroz Moje reči svi treba da osete Moj Duh, da vide šta Moj Duh čini; treba da vide šta tačno Ja želim da činim, treba da na osnovu Mojih reči vide metod po kojem delam i da vide šta su načela Mog celokupnog plana upravljanja. Gledam čitavu sliku vaseljene: svaka osoba, svaki događaj i svako mesto potpadaju pod Moju komandu. Ne postoji niko ko se usuđuje da prekrši Moj plan; svi napreduju korak po korak po redosledu koji sam propisao. To je Moja moć; tu leži mudrost upravljanja Mojim celokupnim planom. Niko ne može u potpunosti da razume ili jasno da govori; sve Ja lično činim i samo Ja kontrolišem.

Prethodno: Poglavlje 104

Sledeće: Poglavlje 106

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera