Šta znaš o veri?

U čoveku postoji samo nesigurna reč vere, ali čovek ne zna od čega se vera sastoji, a još manje zašto je ima. Čovek isuviše malo toga razume, i čoveku kao takvom mnogo toga nedostaje; njegova vera u Mene može biti samo bezumna i neuka. Iako ne zna šta je vera, niti zašto veruje u Mene, on i dalje opsesivno veruje u Mene. Ono što tražim od čoveka nije samo da Me opsesivno doziva na ovaj način ili da veruje u Mene na besciljan način, jer Ja obavljam delo da bi Me čovek video i upoznao, a ne samo da bih ostavio jak utisak na čoveka i da bi Me on video u novom svetlu. Jednom sam manifestovao mnoge znakove i čudesna dela i načinio mnoga čuda i Izraelci onog vremena su Mi se veoma divili i vrlo su poštovali Moju izuzetnu sposobnost da lečim bolesne i isterujem demone. U to vreme, Jevreji su smatrali Moje isceliteljske moći izuzetno umešnim, izvanrednim – i zbog mnogih Mojih radnji, svi su Me poštovali i osećali veliko divljenje prema svim Mojim moćima. Stoga su Me u stopu sledili svi koji su Me videli kako činim čuda, tako da su Me hiljade okruživale da vide kako lečim bolesne. Ispoljio sam toliko znakova i čudesnih dela, a ipak ljudi su Me videli samo kao veštog lekara; takođe sam izgovorio mnoge reči prenoseći znanje ljudima u to vreme, a oni su Me ipak samo smatrali učiteljem koji je bolji od Svojih učenika. Čak i danas, nakon što su ljudi videli istorijske zapise o Mom delu, i dalje stoji njihovo tumačenje da sam Ja veliki lekar koji leči bolesne i da sam učitelj neukima, i oni su Me definisali kao milostivog Gospoda Isusa Hrista. Oni koji tumače svete spise možda su nadmašili Moje umeće u lečenju, a sada možda ima i učenika koji su prevazišli svog učitelja, a ipak takvi ljudi velikog ugleda, čija su imena poznata širom sveta, smatraju da sam Ja na isuviše niskom nivou da bih bio i običan lekar. Moje radnje su brojnije od zrna peska na plažama i Moja mudrost nadmašuje sve sinove Solomonove, a ipak Me ljudi smatraju lekarom zanemarljive vrednosti i nepoznatim učiteljem ljudi. Toliko njih veruje u Mene samo da bih mogao da ih izlečim. Toliko njih veruje u Mene samo da bih mogao da iskoristim Svoje moći da isteram nečiste duhove iz njihovih tela i toliko njih veruje u Mene samo da bi primili mir i radost od Mene. Toliko njih veruje u Mene samo da bi mogli da traže od Mene veće materijalno bogatstvo. Toliko njih veruje u Mene samo da bi proveli ovaj život u miru i da bi bili bezbedni i zdravi u svetu koji dolazi. Toliko njih veruje u Mene da bi izbegli patnju pakla i primili blagoslove neba. Toliko njih veruje u Mene samo zbog privremene utehe, ali ne traže da išta zadobiju u svetu koji dolazi. Kada sam spustio Svoj gnev na čoveka i oduzeo mu svu radost i mir koje je nekada posedovao, čovek je postao sumnjičav. Kada sam čoveku pružio patnju pakla i uzeo natrag blagoslove neba, čovekova sramota pretvorila se u gnev. Kada Me je čovek zamolio da ga izlečim, nisam obraćao pažnju na njega i osećao sam odvratnost prema njemu; čovek je otišao od Mene da se zauzvrat izvešti u zloj medicini i vračanju. Kada sam oduzeo sve što je čovek zahtevao od Mene, svi su nestali bez traga. Stoga kažem da čovek veruje u Mene jer dajem previše blagodati, i ima previše toga da dobije. Jevreji su verovali u Mene zbog Moje blagodati i sledili Me gde god sam išao. Ove neznalice sa ograničenim znanjem i iskustvom tražili su samo da ugledaju znake i čudesna dela koja sam ispoljavao. Smatrali su Me glavom doma jevrejskog koja je mogla da čini najveća čuda. Tako da kada sam izgnao demone iz ljudi, nastala je velika rasprava među njima: govorili su da sam Ja Ilija, da sam Mojsije, da sam Ja najstariji od svih proroka, da sam najveći od svih lekara. Osim što sam rekao da sam Ja život, put i istina, niko nije mogao da poznaje Moje biće ili Moj identitet. Osim što sam rekao da je nebo mesto gde živi Moj Otac, niko nije znao da sam Ja Sin Božji i da sam i Sȃm Bog. Osim što sam rekao da ću doneti iskupljenje čitavom ljudskom rodu i okajati ljudski rod, niko nije znao da sam Ja Otkupitelj ljudskog roda i da su Me ljudi poznavali samo kao dobronamernog i saosećajnog čoveka. I osim što sam bio u stanju da objasnim sve o Sebi, niko Me nije poznavao i niko nije verovao da sam Ja Sin živog Boga. Takva je vera ljudi u Mene i takav je način na koji pokušavaju da Me prevare. Kako bi mogli da svedoče o Meni kada gaje takvo mišljenje o Meni?

Ljudi veruju u Mene, ali nisu u stanju da svedoče o Meni, niti mogu da svedoče o Meni pre nego što se javno predstavim. Ljudi samo vide da Ja prevazilazim stvorenja i sve svete ljude, i vide da delo koje Ja obavljam ljudi ne mogu da obavljaju. Stoga, od Jevreja do ljudi današnjice, svi koji gledaju Moje slavne radnje ispunjeni su samo radoznalošću prema Meni, i nijedna usta nekog stvorenja nisu bila u stanju da svedoče o Meni. Samo je Moj Otac svedočio o Meni i načinio Mi put među svim stvorenjima; da nije to učinio, bez obzira na to kako bih delovao, čovek nikada ne bi znao da sam Ja Gospod stvaranja, jer čovek ume samo da uzima od Mene i da ne veruje u Mene na osnovu ishoda mog dela. Čovek Me poznaje samo zato što sam nevin i nikako grešnik, zato što mogu da objasnim mnoge tajne, zato što sam iznad mnoštva, ili zato što je čovek mnogo profitirao od Mene, ali malo ko veruje da sam Ja Gospod stvaranja. Zato kažem da čovek ne zna zašto veruje u Mene; ne zna svrhu ili značaj vere u Mene. Stvarnost čoveka je u oskudna, takva da je jedva sposoban da svedoči o Meni. Premalo istinite vere imate i premalo toga ste dobili, tako da premalo svedočanstva imate. Štaviše, vi premalo toga razumete i previše toga vam nedostaje, tako da ste skoro nesposobni da svedočite o Mojim radnjama. Vaša odlučnost je zaista značajna, ali da li ste sigurni da ćete biti u stanju da uspešno svedočite o suštini Boga? Ono što ste iskusili i videli prevazilazi ono što su sveci i proroci iz svih doba iskusili i videli, ali da li ste u stanju da date svedočanstvo veće od reči ovih svetaca i proroka iz prošlosti? Ono što vam sada darujem nadmašuje Mojsija i zasenjuje Davida, pa isto tako tražim da vaše svedočanstvo nadmaši Mojsija i da vaše reči budu veće od Davida. Dajem vam stostruko, pa vas i Ja molim da Mi uzvratite istom merom. Morate znati da sam ja Onaj koji daruje život ljudskom rodu, i da ste vi ti koji primate život od Mene i koji morate svedočiti o Meni. Ovo je vaša dužnost koju vam šaljem i koju treba da izvršite za Mene. Svu slavu Svoju darovao sam vama, darovao sam vam život koji izabrani narod, Izraelci, nikada nisu primili. Po pravdi, vi treba da svedočite o Meni i da Mi posvetite svoju mladost i položite svoj život. Kome god podarim slavu Svoju, svedočiće o Meni i daće život svoj za Mene. Ovo sam odavno predodredio. Vaša je sreća što vam darujem Svoju slavu i vaša je dužnost da svedočite za Moju slavu. Ako biste verovali u Mene samo da biste zadobili blagoslove, onda bi Moje delo imalo mali značaj, a vi ne biste izvršili svoju dužnost. Izraelci su videli samo Moju milost, ljubav i veličinu, i Jevreji su bili svedoci samo Mog strpljenja i iskupljenja. Oni su videli veoma, veoma malo dela Mog Duha, do te mere da su razumeli samo jedan desethiljaditi deo onoga što ste vi čuli i videli. Ono što ste videli prevazilazi čak i njihove verske poglavare. Istine koje danas razumete prevazilaze njihove; ono što ste danas videli prevazilazi ono što je viđeno u Dobu zakona, kao i u Dobu blagodati, a ono što ste vi doživeli prevazilazi čak i Mojsija i Iliju. Jer su Izraelci razumeli samo zakon Jahveov i videli su samo Jahveova leđa; ono što su Jevreji razumeli bilo je samo iskupljenje Hristovo, ono što su primili bila je samo blagodat koju je Isus darovao, a ono što su videli bio je samo Isusov lik u jevrejskom domu. Ono što vi vidite danas jeste slava Jahveova, iskupljenje Isusovo i sve Moje radnje današnjih dana. Dakle, takođe ste čuli reči Moga Duha, shvatili Moju mudrost, spoznali Moje čudesno delo, i saznali o Mojoj naravi. Takođe sam vam svima rekao za Moj plan upravljanja. Ono što ste videli nije samo blagi i milostivi Bog, nego Bog ispunjen pravednošću. Videli ste Moje čudesno delo i znate da sam ispunjen veličanstvom i gnevom. Štaviše, znate da sam jednom pustio Svoj gnev na dom Izraelov, i da je danas stigao do vas. Vi bolje razumete Moje tajne na nebu nego Isaija i Jovan; vi imate više znanja o Mojoj divoti i poštovanosti nego svi sveci prošlih doba. Ono što ste primili nije samo Moja istina, Moj put i Moj život, već vizija i otkrivenje veće od Jovanovog. Vi razumete mnogo više tajni i takođe ste ugledali Moje pravo lice; vi ste prihvatili više od Mog suda i znate više o Mojoj pravednoj naravi. Dakle, iako ste rođeni u poslednjim danima, vi imate znanje o onome što je bilo u prošlosti, a takođe ste iskusili današnje stvari, i sve sam to učinio Ja lično. Ono što tražim od vas nije preterano, jer sam vam dao mnogo, a vi ste videli mnogo toga u Meni. Zato vas molim da svedočite o Meni svecima prošlih vekova, i to je jedina želja Moga srca.

Moj Otac je bio taj koji je prvi svedočio o Meni, ali Ja želim da dobijem veću slavu, i da reči svedočenja dođu iz usta stvorenih bića – tako da vam dajem sve Svoje kako biste ispunili svoju dužnost, tako da Moje delo među ljudima može da se završi. Vi treba da razumete zašto verujete u Mene; ako samo želite da budete Moj učenik ili Moj pacijent, ili da postanete jedan od Mojih svetaca na nebu, onda će to što Me sledite biti besmisleno. Slediti Me na takav način naprosto bi bilo gubljenje energije; imati takvu vrstu vere u Mene bilo bi samo traćenje vaših dana, arčenje vaše mladosti. I na kraju ne biste dobili ništa. Zar to ne bi bio uzaludan posao? Odavno sam otišao od Jevreja i više nisam ni lekar niti lek čoveku. Ja više nisam tegleća marva čoveku da Me tera ili kolje kad god poželi, nego sam došao među ljude da sudim i grdim čoveka, kako bi Me čovek upoznao. Trebalo bi da znaš da sam jednom učinio delo iskupljenja; bio sam jednom Isus, ali nisam mogao zauvek da ostanem Isus, baš kao što sam jednom bio Jahve, ali kasnije postao Isus. Ja sam Bog ljudskog roda, Gospod stvaranja, ali ne mogu zauvek ostati Isus ili Jahve. Bio sam ono što čovek smatra lekarom, ali ne može se reći da je Bog ljudskom rodu samo lekar. Tako da ako se držite starih stavova u svojoj veri u Mene, onda nećete postići ništa. Bez obzira na to kako Me danas hvališ: „Kako je Bog pun ljubavi prema čoveku; On me leči i daje mi blagoslove, mir i radost. Koliko je Bog dobar prema čoveku; ako samo verujemo u Njega, onda ne moramo da brinemo o novcu i bogatstvu…“, Ja i dalje ne mogu da prekinem Svoje prvobitno delo. Ako danas veruješ u Mene, primićeš samo Moju slavu i bićeš dostojan da svedočiš o Meni, a sve ostalo će biti manje važno. To mora da ti bude jasno.

Da li zaista znaš zašto veruješ u Mene? Da li zaista znaš svrhu i značaj Mog dela? Da li zaista znaš svoju dužnost? Da li zaista znaš Moje svedočanstvo? Ako samo veruješ u Mene, a nema ni traga ni glasa od Moje slave ili svedočenja u tebi, onda sam te odavno izgnao. Što se tiče onih koji sve znaju, oni su Mi još veći trn u oku, a u Mojoj kući oni nisu ništa drugo do prepreke na Mom putu, oni su kukolj koji će u potpunosti biti provejan u Mom delu, oni su beskorisni, oni su bezvredni i Ja ih odavno prezirem. Moj gnev često pogađa sve one koji su lišeni svedočanstva, i Moj štap ih nikada ne zaboravlja. Odavno sam ih predao u ruke zloga; oni su lišeni Mojih blagoslova. A kad dođe dan, grdnja će njihova biti bolnija od grdnje bezumnih žena. Danas činim samo ono što Mi je dužnost da činim; svu ću pšenicu svezati u snopove, zajedno s onim kukoljem. To je Moje delo danas. Sav će se kukolj provejati u vreme Mog provejavanja, pa će se pšenično zrno skupiti u ambaru, a provejani kukolj će se naći u ognju da sagori u prah. Moje je delo sada samo da sve ljude svežem u snopove; to jest, da ih potpuno osvojim. Onda ću početi da provejavam i razotkrivam kraj svih ljudi. I zato treba da znaš kako bi sada trebalo da Mi udovoljiš i kako da kreneš pravim putem u svojoj veri u Mene. Ono što želim jeste vaša odanost i poslušnost sada, vaša ljubav i svedočenje sada. Čak i ako u ovom trenutku ne znaš šta je svedočanstvo ili šta je ljubav, treba da mi doneseš sve svoje i da mi predaš jedino blago koje imaš: svoju odanost i poslušnost. Ti treba da znaš da svedočanstvo o Mojoj pobedi nad Sotonom leži u odanosti i poslušnosti čoveka, kao i svedočanstvo o Mom potpunom osvajanju čoveka. Dužnost tvoje vere u Mene je da svedočiš o Meni, da budeš odan Meni i nikome drugom, i da budeš poslušan do kraja. Pre nego što započnem sledeći korak u Svom delu, kako ćeš svedočiti o Meni? Kako ćeš Mi biti odan i poslušan? Da li posvećuješ svu svoju odanost svojoj funkciji, ili ćeš naprosto odustati? Da li bi se radije pokorio svakom Mom uređenju (makar to bila smrt ili propast) ili bi na pola puta pobegao da bi izbegao Moju grdnju? Grdim te da bi svedočio o Meni i bio Mi odan i poslušan. Štaviše, grdnja u ovom trenutku služi da se pokrene sledeći korak Mog dela i da se dozvoli da delo nesmetano napreduje. Stoga te podstičem da budeš mudar i da se prema svom životu i prema značaju svog postojanja ne odnosiš kao prema bezvrednom pesku. Da li tačno znaš šta će Moje buduće delo postati? Znaš li kako ću raditi u danima koji dolaze i kako će se odvijati Moje delo? Ti treba da poznaješ značaj tvog iskustva sa Mojim delom, i štaviše, značaj tvoje vere u Mene. Uradio sam toliko toga; kako sam mogao da odustanem na pola puta, kao što si pomislio? Obavio sam tako obimno delo; kako bih samo mogao da ga uništim? Zaista, došao sam da privedem kraju ovo doba. To je istina, ali osim toga moraš znati da započinjem novo doba, da započinjem novo delo, i, iznad svega, da širim jevanđelje carstva. Dakle, ti treba da znaš da se sadašnje delo tiče samo početka jednog doba i postavljanja temelja za širenje jevanđelja u vremenu koje dolazi, te da se to doba privede kraju u budućnosti. Moj rad nije tako jednostavan kao što misliš, niti je beskoristan ili besmislen kao što možda veruješ. Zato moram još jednom da ti kažem: treba da daš svoj život za Moje delo, i štaviše, treba da se posvetiš Mojoj slavi. Dugo sam žudeo da svedočiš o Meni, i još sam više žudeo za tim da širiš Moje jevanđelje. Ti treba da razumeš šta je u Mom srcu.

Prethodno: Šta znači biti stvarna osoba

Sledeće: Kada se opalo lišće vrati svojim korenima, požalićeš zbog sveg zla koje si počinio

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera