Samo Hristos poslednjih dana može čoveku dati put večnog života

Put života nije nešto što bilo ko može da poseduje, niti je nešto što iko može lako dostići. To je zato što život može doći samo od Boga, odnosno, jedino Sâm Bog poseduje suštinu života i jedino Sâm Bog poseduje put života. I tako je jedino Bog izvor života i nepresušni izvor žive vode života. Otkako je stvorio svet, Bog je učinio mnoga dela uključujući vitalnost života; učinio je mnoga dela koja čoveku donose život i platio visoku cenu kako bi čovek mogao da dobije život. Ovo je zato što je Sâm Bog večni život i Sâm Bog je način na koji je čovek vaskrsao. Bog nikada nije odsutan iz čovekovog srca i On uvek živi među ljudima. On je pokretačka sila čovekovog života, koren ljudskog postojanja i izdašno preobilje za čovekovo postojanje nakon rođenja. On čini da se čovek ponovo rodi i omogućava mu da istrajno živi u svakoj svojoj ulozi. Zahvaljujući Njegovoj sili i Njegovoj neprolaznoj životnoj snazi, čovek je živeo iz naraštaja u naraštaj i za to vreme je sila Božjeg života bila oslonac čovekovom postojanju i Bog je platio cenu koju nijedan običan čovek nikada nije platio. Božja životna snaga može da nadvlada svaku silu; štaviše, ona prevazilazi svaku silu. Njegov život je večan, Njegova moć je izuzetna, a Njegovu životnu silu ne može da nadvlada nijedno stvoreno biće niti neprijateljska sila. Božja životna sila postoji i sija svojim blistavim sjajem bez obzira na vreme i mesto. Nebo i zemlja mogu pretrpeti velike promene, ali Božji život je zauvek isti. Sve stvari mogu preminuti, ali Božji život će i dalje ostati, jer je Bog izvor postojanja svih stvari i koren njihovog postojanja. Čovekov život potiče od Boga, nebo postoji zbog Boga a postojanje zemlje proizlazi iz sile Božjeg života. Nijedan predmet koji poseduje vitalnost ne može prevazići Božju vrhovnu vlast i nijedna stvar koja ima snagu ne može izbeći domašaj Božjeg autoriteta. Na taj način, svako, ko god on bio, mora se pokoriti Božjoj vlasti, svi moraju živeti pod Božjom zapovesti i niko ne može pobeći iz Njegovih ruku.

Možda ti sada želiš da stekneš život ili možda želiš da stekneš istinu. U svakom slučaju, želiš da pronađeš Boga, da pronađeš Boga na koga se možeš osloniti i koji ti može obezbediti večni život. Ako želiš da stekneš večni život, prvo moraš da razumeš izvor večnog života i da znaš gde je Bog. Već sam rekao da je samo Bog nepromenljivi život i da samo Bog poseduje put života. Pošto je Bog nepromenljivi život, On je, dakle, večni život; pošto je samo Bog put života, Sâm Bog je, dakle, put večnog života. Stoga bi prvo trebalo da razumeš gde je Bog i kako da stekneš ovaj put večnog života. Hajde da sada započnemo zajedništvo o svakom od ova dva pitanja ponaosob.

Ako istinski želiš da stekneš put večnog života i ako si nezasit u potrazi za njim, najpre odgovori na ovo pitanje: Gde je Bog danas? Možda bi odgovorio: „Bog živi na nebu, naravno – neće živeti u tvom domu, zar ne?“ Možda bi rekao da je očigledno da Bog živi među svim stvarima. Ili bi mogao reći da Bog živi u srcu svake osobe ili da je Bog u duhovnom svetu. Ne poričem ništa od ovoga, ali moram da razjasnim ovo pitanje. Nije u potpunosti ispravno reći da Bog živi u čovekovom srcu, ali nije ni sasvim pogrešno. To je zato što, među onima koji veruju u Boga, ima onih čije je verovanje istinito i onih čije je verovanje lažno, onih koji imaju Božje odobrenje i onih koji ga nemaju, onih koji su Mu po volji i onih koje On prezire, a postoje i oni koje On usavršava i oni koje izgoni. I zato kažem da Bog živi u srcu tek nekolicine ljudi i da su to ljudi koji nesumnjivo istinski veruju u Boga, oni koji imaju Njegovo odobrenje, koji su Mu po volji i koje On usavršava. Oni su ti koje Bog vodi. Pošto ih Bog vodi, to su ljudi koji su već čuli i videli Božji put večnog života. Oni čije je verovanje u Boga lažno, oni koji nemaju Božje odobrenje, oni koje Bog prezire i koje je Bog izgnao – njih će Bog sigurno odbaciti, sigurno će ostati bez puta u večni život i sigurno neće saznati gde je Bog. Za razliku od njih, oni kojima Bog živi u srcu znaju gde je On. To su ljudi kojima Bog daje put do večnog života i oni su ti koji slede Boga. Znaš li sad gde je Bog? Bog je i u čovekovom srcu i pored čoveka. On se ne nalazi samo u duhovnom svetu i iznad svih stvari, već još više na zemlji na kojoj postoji čovek. I tako je dolazak poslednjih dana uveo Božje delo na novu teritoriju. Bog ima suverenost nad svim stvarima i On je čovekov oslonac u srcu i, štaviše, On postoji među ljudima. Samo na ovaj način On može da donese čovečanstvu put života i da čoveka izvede na put života. Bog je došao na zemlju i živi među ljudima kako bi čovek mogao da stekne put života i kako bi čovek mogao da postoji. Istovremeno, Bog takođe upravlja svim stvarima kako bi olakšao saradnju sa upravljanjem koje obavlja među ljudima. I zato, ako priznaješ samo doktrinu po kojoj se Bog nalazi na nebu i u čovekovom srcu, ali ne priznaješ istinu da Bog postoji među ljudima, nikada nećeš steći život i nikada nećeš steći put istine.

Sâm Bog je život i istina, a Njegovi život i istina postoje paralelno. Oni koji nisu u stanju da steknu istinu nikada neće dobiti život. Bez usmeravanja, podrške i pružanja istine, dobićeš samo reči, doktrine i, povrh svega, smrt. Božji život je sveprisutan, a Njegovi istina i život postoje paralelno. Ako ne možeš da pronađeš izvor istine, nećeš dobiti hranu života; ako ne možeš da zadobiješ opskrbu života, sigurno nećeš imati istinu, i tako će pored uobrazilja i predstava tvoje celokupno telo biti ništa do tvoje meso – tvoje smrdljivo meso. Znaj da se reči iz knjiga ne računaju kao život, da se istorijski zapisi ne mogu obožavati kao istina, i da propisi iz prošlosti ne mogu poslužiti kao svedočanstvo o rečima koje Bog sada izgovara. Samo ono što Bog izrazi kada bude došao na zemlju i živeo među ljudima jeste istina, život, Božja volja i Njegov trenutni način delanja. Ako svedočanstva o rečima koje je Bog izgovorio tokom prošlih vekova primenjuješ na današnjicu, to te čini arheologom i najbolje kako možeš biti opisan je kao stručnjak za istorijsko nasleđe. To je zato što uvek veruješ u tragove dela koje je Bog učinio u prošlim vremenima, veruješ samo u Božju senku koja je ostala iz vremena kada je On ranije delovao među ljudima i veruješ samo u put koji je Bog dao svojim sledbenicima u ranijim vremenima. Ne veruješ u pravac Božjeg dela danas, ne veruješ u današnju slavnu Božju pojavu i ne veruješ u put istine koju je Bog sada izrazio. Dakle, neporecivo je da si sanjar koji je u potpunosti van dodira sa stvarnošću. Ako se još uvek držiš reči koje ne mogu da čoveku donesu život, onda si beznadežan komad mrtvog drveta[a], jer si odveć konzervativan, odveć neumoljiv i odveć se opireš razumu!

Bog koji se ovaplotio naziva se Hristos, a Hristos koji može da ljudima pruži istinu naziva se Bog. U tome nema ničeg preteranog, jer On poseduje Božju suštinu, Božju narav i mudrost u Svom delu, koje su čoveku nedostižne. Oni koji sebe nazivaju Hristosom, a ne mogu da čine delo Božje, jesu prevaranti. Hristos nije samo ispoljenje Boga na zemlji, već je i posebno telo koje je Bog preuzeo dok obavlja i dovršava Svoje delo među ljudima. Ovo telo ne može da zameni bilo koji čovek, već je to telo koje može na odgovarajući način da iznese Božje delo na zemlji, da izražava Božju narav, da dobro predstavlja Boga i da čoveku obezbedi život. Pre ili kasnije, svi će oni koji oponašaju Hrista pasti, jer iako tvrde da su Hristos, ne poseduju ništa od Hristove suštine. I zato kažem da čovek ne može definisati Hristovu autentičnost, već da na nju odgovara i o njoj odlučuje Sâm Bog. Na ovaj način, ako istinski želiš da tražiš put života, moraš prvo priznati da dolaskom na zemlju Bog čini delo darivanja puta života čoveku i moraš priznati da On dolazi za vreme poslednjih dana na zemlju kako bi čoveku darovao put života. To nije prošlost; događa se danas.

Hristos poslednjih dana donosi život i trajni i večni put istine. Ova istina je put kojim čovek stiče život i to je jedini put kojim će čovek spoznati Boga i dobiti Njegovo odobrenje. Ako ne tražiš put života koji je obezbedio Hristos poslednjih dana, nikada nećeš steći Isusovo odobrenje i nikada nećeš biti podoban da prođeš kroz kapije carstva nebeskog, jer si i marioneta i zatočenik istorije. Oni koji su pod vlašću propisa, reči i u okovima istorije, nikada neće moći da steknu život niti večni put života. To je zato što jedino što oni imaju jeste mutna voda koje se drže hiljadama godina, umesto vode života koja teče sa prestola. Oni koji nisu opskrbljeni vodom života zauvek će ostati leševi, Sotonine igračke i sinovi pakla. Kako onda mogu da gledaju Boga? Ako samo pokušavaš da se držiš prošlosti, samo pokušavaš da stojeći u mestu održiš stvari onakvima kakve jesu i ne pokušavaš da promeniš postojeće stanje stvari i odbaciš istoriju, zar nećeš uvek biti protiv Boga? Koraci Božjeg dela su ogromni i moćni, poput nadolazećih talasa i grmljavine koja odjekuje – pa ipak ti sediš pasivno čekajući uništenje, držeći se svoje budalaštine i ne čineći ništa. Kako onda da te smatraju za nekog ko ide stopama Jagnjeta? Kako možeš da opravdaš Boga koga se držiš kao Boga koji je uvek nov i nikada star? I kako reči iz tvojih požutelih knjiga mogu da te prenesu u novo doba? Kako mogu da te povedu da tražiš korake Božjeg dela? I kako mogu da te odvedu na nebo? To što držiš u rukama jesu reči koje mogu da pruže samo privremenu utehu, a ne istine koje mogu da daju život. Reči iz svetih spisa koje čitaš mogu samo da obogate tvoj jezik i nisu reči filozofije koja ti može pomoći da spoznaš ljudski vek, a još manje puteve koji te mogu odvesti do savršenstva. Zar ti ovo neslaganje ne daje razlog za razmišljanje? Zar ne čini da uvidiš tajne koje sadrži u sebi? Da li si kadar da se predaš nebu kako bi sâm susreo Boga? Bez Božjeg dolaska, možeš li odvesti sebe na nebo kako bi uživao u porodičnoj sreći sa Bogom? Da li još uvek sanjaš? Predlažem, onda, da prestaneš da sanjaš i da pogledaš ko sada radi – pogledaj ko sada čini delo čovekovog spasenja tokom poslednjih dana. Ako ne pogledaš, nikada nećeš dobiti istinu i nikada nećeš steći život.

Oni koji žele da steknu život a da se ne oslanjaju na istinu koju Hristos govori najsmešniji su ljudi na zemlji, a oni koji ne prihvataju način života koji Hristos donosi izgubljeni su u uobrazilji. I zato kažem da će se Bog zauvek gnušati onih koji ne prihvataju Hrista poslednjih dana. Hristos je čovekov prolaz u carstvo tokom poslednjih dana i nema nikoga ko može da Ga zaobiđe. Niko ne može dobiti Božje usavršavanje osim kroz Hrista. Ti veruješ u Boga, tako da moraš prihvatiti Njegove reči i povinovati se Njegovom putu. Ne možeš razmišljati samo o sticanju blagoslova a da nisi kadar da primiš istinu i opskrbu životom. Hristos dolazi tokom poslednjih dana kako bi svi oni koji istinski veruju u Njega mogli da budu opskrbljeni životom. Njegovo delo služi zaključenju starog doba i ulasku u novo, i Njegovo delo je put kojim moraju krenuti svi oni koji žele da zakorače u novo doba. Ako nisi kadar da Ga priznaš, i umesto toga Ga osuđuješ, huliš ili čak progoniš, sigurno ćeš večno goreti i nikada nećeš stupiti u carstvo Božje. Jer ovaj Hristos je Sâm izraz Svetog Duha, izraz Boga, Onaj kome je Bog poverio Svoj posao na zemlji. Zato kažem da ako ne možeš da prihvatiš sve što Hristos čini u poslednjim danima, ti huliš na Svetog Duha. Svima je očigledna kazna koju će iskusiti svi koji hule na Svetog Duha. Takođe ti kažem da ako se opireš Hristu poslednjih dana i ako Ga prezireš, niko drugi neće snositi posledice umesto tebe. Štaviše, od ovog dana pa nadalje, nećeš dobiti više nijednu šansu da stekneš Božje odobrenje; čak i ako pokušaš da se iskupiš, nikada više nećeš videti lice Božje. Jer to čemu se opireš nije čovek, to što prezireš nije neko bedno biće, već Hristos. Znaš li koje će biti posledice toga? Nećeš napraviti malu grešku, već ćeš počiniti gnusni zločin. I zato savetujem svima da ne pokazuju zube pred istinom, niti da nehajno kritikuju, jer samo ti istina može doneti život i ništa osim istine ti ne može omogućiti da se ponovo rodiš i opet vidiš lice Božje.

a. Komad mrtvog drveta: kineski idiom koji znači „tu nema pomoći“.

Prethodno: Da li si znao? Bog je među ljudima učinio nešto veličanstveno

Sledeće: Pripremi dovoljno dobrih dela za svoje odredište

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera