Hristove izjave na početku – Poglavlje 88

Ljudi naprosto ne mogu da zamisle u kojoj meri se Moj tempo ubrzao: оvo je čudo koje se dogodilo, a čoveku je nedokučivo. Moj tempo se nastavlja od stvaranja sveta, a Moje delo nikada ne prestaje. Čitava vaseljena se menja iz dana u dan, kao što se i ljudi neprestano menjaju. Svi oni su deo Mog dela, svi su deo Mog plana i, štaviše, svi su obuhvaćeni Mojim upravljanjem i nijednom čoveku nisu poznate ove stvari niti ih razume. Tek kad vam Ja lično kažem, tek kada opštim sa vama licem u lice, vi doznajete onaj najsitniji deo; u suprotnom, baš niko ne može imati nikakvu predstavu o nacrtu Mog plana upravljanja. Toliko je velika Moja sila, a povrh toga, toliko su čudesna Moja dela. To su stvari koje niko ne može promeniti. Stoga važi ono što danas kažem i to se jednostavno ne može promeniti. U ljudskim predstavama nema ni najmanjeg saznanja o Meni – one su ništa više od besmislenog čavrljanja! Ni ne pomišljaj da ti je već dosta ni da si zadovoljan! Kažem ti sledeće: još daleko treba da doguraš! O Mom čitavom planu upravljanja znate tek sasvim malo, te morate slušati ono što vam govorim i učiniti sve ono što vam kažem da činite. U svemu postupajte u skladu sa Mojim željama i zasigurno ćete dobiti Moje blagoslove; svako ko veruje može i da dobije, dok će svaki onaj koji ne veruje u sebi dobiti ostvareno to „ništavilo“ koje je zamislio. Takva je Moja pravednost i, još i više, takvo je Moje veličanstvo, Moj gnev i Moja grdnja. Nikome neću dopustiti da se izvuče ni sa jednom mišlju niti delom.

Nakon što začuje Moje reči, većina ljudi se uplaši i zadrhti, a lica im se naboraju od briga. Da li sam se o tebe doista ogrešio? Da li je moguće da ti nisi dete velike crvene aždaje? Čak se pretvaraš da si dobar! Čak se pretvaraš da si Moj prvorođeni sin! Misliš li da sam slep? Misliš li da ne umem da razlikujem ljude? Ja sam Bog koji zadire u dubinu ljudskog srca: ovo govorim Svojim sinovima, a to isto govorim i vama, deci velike crvene aždaje. Sve vidim jasno, bez i najmanje greške. Kako bi uopšte bilo moguće da Ja ne znam šta radim? Savršeno mi je jasno šta radim! Zašto kažem da sam Sami Bog, Stvoritelj vaseljene i svih stvari? Zašto kažem da sam Bog koji ispituje dubinu ljudskog srca? Potpuno sam svestan životnih prilika svakog čoveka. Mislite li da ne znam šta da učinim ili šta da kažem? To nije vaša briga. Pazite da ne nastradate od Moje ruke; time biste pretrpeli gubitak. Moje odluke o upravljanju su nepopustljive. Razumete li to? Sve što je prethodno rečeno deo je Mojih upravnih odluka. Od dana kada vam ih saopštim, budete li i dalje činili prestupe, uslediće odmazda, zato što pre toga niste razumeli.

Sada vam objavljujem Svoje upravne odluke (koje počinju da važe od dana objavljivanja, propisujući različite grdnje za različite ljude):

Držim Svoja obećanja i sve je u Mojim rukama: ko god posumnja zasigurno će biti ubijen. Nema mesta nikakvom obziru; smesta će biti istrebljeni, oslobađajući time Moje srce od mržnje. (Odsad pa nadalje se potvrđuje da svako ko bude ubijen ne sme biti pripadnik carstva Mog i mora biti Sotonin potomak.)

Kao prvorođeni sinovi, trebalo bi da zadržite svoje položaje, ispunjavate svoje dužnosti i ne budete ljubopitljivi. Trebalo bi da se stavite na raspolaganje Mom planu upravljanja, a kuda god da pođete, trebalo bi dobro da posvedočite o Meni i da slavite Moje ime. Nemojte činiti sramna dela; budite uzor svim Mojim sinovima i Mom narodu. Ni na trenutak ne budite razvratni: pred svakim uvek morate stajati sa identitetom prvorođenih sinova i nemojte se pokoravati; već umesto toga koračajte uzdignute glave. Od vas tražim da slavite Moje ime, a ne da ga sramotite. Svaki od prvorođenih sinova ima svoju pojedinačnu ulogu i ne može da radi sve. Ovo je odgovornost koju sam vam poverio i ne smete je izbegavati. Svim svojim srcem, celim svojim umom i svom svojom snagom morate se posvetiti ispunjenju onoga što sam vam poverio.

Od dana današnjeg pa nadalje, kroz čitavu vaseljenu, dužnost čuvanja svih Mojih sinova i celog Mog naroda biće poverena Mojim prvorođenim sinovima da je ispune, i izgrdiću svakog ko se svim svojim srcem i umom ne posveti njenom ispunjenju. Takva je Moja pravednost. Neću poštedeti čak ni Moje prvorođene sinove niti ću biti blag prema njima.

Bude li se iko među Mojim sinovima ili Mojim narodom podsmevao i jednom od Mojih prvorođenih sinova i vređao ga, Ja ću ga žestoko kazniti, jer Moji prvorođeni sinovi predstavljaju Mene; ono što neko čini njima, učinio je i Meni. Ovo je Moja najstroža upravna odluka. Dozvoliću Svojim prvorođenim sinovima da, po svojoj volji, sprovode Moju pravednost prema svakom od Mojih sinova i Mom narodu koji prekrši ovu odluku.

Postepeno ću napuštati svakoga ko se prema Meni odnosi olako i usredsređen je samo na Moju hranu, odeću i spavanje, ko se bavi samo Mojim spoljnim poslovima i nema nimalo razumevanja za Moje breme, i ne posvećuje se pravilnom ispunjenju svojih uloga. Ovo je upućeno svima koji imaju uši.

Ko god dovrši obavljanje svoje službe za Mene dužan je da se povuče poslušno i bez imalo buke. Budi oprezan, inače ću te dovesti u red. (Ovo je dopunska odluka.)

Moji prvorođeni sinovi će odsad uzeti gvozdenu batinu i početi da izvršavaju Moj autoritet u upravljanju svim zemljama i narodima, da hodaju među svim zemljama i narodima i da izvršavaju Moj sud, pravednost i veličanstvo među svim zemljama i narodima. Moji sinovi i Moj narod će Me se bojati, hvaliće Me, bodriće Me i slaviće Me bez prestanka, jer je Moj plan upravljanja ispunjen i Moji prvorođeni sinovi mogu da vladaju sa Mnom.

Ovo je deo Mojih upravnih odluka; nakon ovoga, saopštavaću vam ih onako kako delo bude napredovalo. Na osnovu navedenih upravnih odluka, uočićete tempo kojim obavljam Svoje delo, kao i etape koje je Moje delo dostiglo. To će biti potvrda.

Već sam sudio Sotoni. Zato što je Moja volja nesputana i zato što su Moji prvorođeni sinovi stekli slavu zajedno sa Mnom, Ja sam Svoju pravednost i veličanstvo već pokazao svetu i svemu što pripada Sotoni. Ne mrdam prstom niti obraćam pažnju na Sotonu (jer ne zaslužuje ni da razgovara sa Mnom). Ja samo nastavljam da radim ono što želim. Moje delo se nesmetano odvija, korak po korak, a Moja je volja nesputana na celoj zemlji. To je Sotonu donekle posramilo i on je potpuno uništen, ali to samo po sebi nije ispunilo Moju volju. Ja osim toga dozvoljavam Svojim prvorođenim sinovima da sprovode Moje upravne odluke nad njima. S jedne strane, Sotoni sam dozvolio da vidi Moj gnev prema njemu; s druge strane, dozvolio sam mu da vidi Moju slavu (da vidi da su Moji prvorođeni sinovi najglasniji svedoci Sotoninog poniženja). Ja ga lično ne kažnjavam; umesto toga, dozvoljavam Svojim prvorođenim sinovima da sprovedu Moju pravednost i veličanstvo. Zato što je Sotona zlostavljao Moje sinove, progonio Moje sinove i tlačio Moje sinove, danas, nakon što je njegova služba završena, dozvoliću Svojim zrelim prvorođenim sinovima da ga dovedu u red. Sotona je bio nemoćan u pogledu svog sunovrata. Obamrlost svih naroda na svetu najbolje svedoči o tome; narodi koji se bore i zaraćene zemlje očigledan su pojavni oblik pada Sotoninog carstva. U prošlosti nisam prikazivao nikakve znakove i čuda upravo da bih Sotonu izložio poniženju i da bih veličao Svoje ime, korak po korak. Nakon što je Sotona potpuno dokrajčen, Ja počinjem da pokazujem Svoju silu: ono što Ja kažem tako i bude, a natprirodne stvari koje nisu u skladu sa ljudskim predstavama biće ostvarene (to se odnosi na blagoslove koji će uskoro doći). Budući da sam Ja Sȃm praktični Bog i da nemam nikakva pravila i budući da govorim u skladu sa promenama u Svom planu upravljanja, ono što sam govorio u prošlosti ne mora stoga nužno važiti u sadašnjosti. Nemojte se držati svojih ličnih predstava! Ja nisam Bog koji se pridržava pravila; kod Mene je sve slobodno, uzvišeno i oslobođeno svih stega. Ono što je juče rečeno danas je možda zastarelo ili bi se danas moglo odbaciti (međutim, Moje upravne odluke, nakon što su objavljene, nikada se neće izmeniti). Ovo su koraci u Mom planu upravljanja. Nemojte se držati pravila. Svaki dan donosi novu svetlost i nova otkrivenja i takav je Moj plan. Svakoga dana će se Moja svetlost otkrivati u tebi i Moj će se glas oriti vaseljenom. Da li razumeš? To je tvoja dužnost, odgovornost koju sam ti poverio. Ni na trenutak je ne smeš zanemariti. Do kraja ću koristiti ljude koje odobravam i to se nikada neće promeniti. Zato što sam Ja Svemogući Bog, Ja znam šta koji čovek treba da radi i kakav je čovek u stanju da to i obavlja. Takva je Moja svemoć.

Prethodno: Hristove izjave na početku – Poglavlje 15

Sledeće: Hristove izjave na početku – Poglavlje 103

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera