Kratka beseda o temi „Hiljadugodišnje carstvo je stiglo“

Šta mislite o viziji Hiljadugodišnjeg carstva? Pojedini ljudi puno razmišljaju o tome, pa kažu: „Hiljadugodišnje carstvo će trajati hiljadu godina na zemlji, pa ako su stariji članovi crkve neoženjeni, moraju li oni da se ožene? Moja porodica nema para, treba li da počnem da zarađujem? i sl.“ Šta je Hiljadugodišnje carstvo? Da li znate? Ljudi su poluslepi i prolaze kroz velika iskušenja. Zapravo, Hiljadugodišnje carstvo formalno tek treba da stigne. Tokom razdoblja usavršavanja ljudi, Hiljadugodišnje carstvo je tek u povoju; u Doba Hiljadugodišnjeg carstva o kome govori Bog, čovek će biti usavršen. Ranije se govorilo da će ljudi biti poput svetaca i da će čvrsto stajati u zemlji Sinskoj. Tek kada ljudi budu usavršeni – kada postanu sveci o kojima govori Bog – doći će Hiljadugodišnje carstvo. Kada Bog usavršava ljude, On ih pročišćava i što su pročišćeniji to ih više Bog usavršava. Kada se iz tebe izbace prljavština, buntovništvo, protivljenje i telesne tvari, nakon što si pročišćen, tada će te Bog voleti (drugim rečima, bićeš svetac); nakon što si usavršen od Boga i postaneš svetac, naći ćeš se u Hiljadugodišnjem carstvu. Sada je Doba carstva. U Doba Hiljadugodišnjeg carstva, život ljudi će zavisiti od Božjih reči, svi narodi će se ujediniti pod Božjim imenom i svi će se okupiti da čitaju Božje reči. U tom trenutku, neki će pozivati telefonom, neki će slati faks… koristiće sve načine da pristupe Božjim rečima, a i vi ćete se okupiti pod Božjim rečima. Sve ovo je ono što se dešava nakon što ljudi budu usavršeni. Ljudi se danas usavršavaju, oplemenjuju, prosvećuju i usmeravaju posredstvom reči; ovo je Doba carstva, etapa u kojoj se ljudi usavršavaju i ona nema nikakve veze sa Dobom Hiljadugodišnjeg carstva. Za vreme Hiljadugodišnjeg carstva, ljudi će već biti usavršeni i biće pročišćene sve iskvarene naravi u njima. Biće to vreme kada će reči koje je Bog izgovorio usmeravati ljude korak po korak i kada će biti otkrivene sve tajne Božjeg dela od vremena stvaranja sve do danas. Njegove reči govoriće ljudima o Božjim delima u svakom dobu i svakom danu, o tome kako On usmerava ljude iznutra, o delu koje On obavlja u duhovnom carstvu i govoriće im o dinamici duhovnog carstva. Tek tada će zaista nastupiti Doba reči; sada je ono tek u povoju. Ako ljudi ne budu usavršeni i pročišćeni, oni neće moći da žive hiljadu godina na zemlji, a njihovo telo će neminovno istruliti; ako su ljudi iznutra pročišćeni i više nisu Sotonini niti od tela, ostaće onda živi na zemlji. U ovoj etapi, ti si još uvek poluslep i doživljavaš jedino ljubav prema Bogu i svedočiš o Njemu za svaki dan koji proživiš na zemlji.

„Hiljadugodišnje carstvo je stiglo“ jeste proročanstvo, slično je predskazanju proroka, onog u kome Bog proriče šta će se dogoditi u budućnosti. Reči koje Bog izgovara u budućnosti i reči koje On govori danas nisu iste: Reči iz budućnosti će usmeravati doba, dok reči koje izgovara danas usavršavaju ljude, oplemenjuju ih i obračunavaju se sa njima. Doba reči u budućnosti drugačije je od Doba reči danas. Cilj svih reči koje Bog izgovara danas – bez obzira na način kojim On govori – jeste da usavrše ljude, da pročiste sve ono nečisto u njima, da ih učine svetim i pravednim pred Bogom. Reči izgovorene danas i reči izgovorene u budućnosti jesu dve različite stvari. Reči izgovorene u Doba carstva treba da nateraju ljude da se upuste u svaki oblik obuke, da ih u svemu dovedu na pravi put, da izbace sve što je u njima nečisto. To je ono što Bog čini u ovom dobu. On stvara temelj Svojih reči u svakome, On Svojim rečima tvori svačiji život i koristi Svoje reči da ih stalno prosvećuje i usmerava iznutra. A kada ne vode računa o Božjoj volji, Božje će reči biti u njima da ih opomenu i dovedu u red. Reči današnjice treba da budu život čoveka; one neposredno obezbeđuju sve što je čoveku potrebno, Božjim rečima se obezbeđuje sve što u tebi nedostaje i svi oni koji prihvate Božje reči su prosvećeni jer jedu i piju Njegove reči. Reči koje Bog izgovara u budućnosti usmeravaju ljude u celoj vaseljeni; danas se ove reči izgovaraju samo u Kini i ne predstavljaju one koje se izgovaraju u celoj vaseljeni. Bog će se obratiti celoj vaseljeni tek kada dođe Hiljadugodišnje carstvo. Znaj da sve reči koje Bog izgovara danas imaju za cilj da usavrše ljude; reči koje Bog govori u ovoj etapi imaju za cilj da zadovolje potrebe ljudi, a ne da ti omoguće da spoznaš tajne, niti da vidiš čuda Božja. On govori na mnogo načina samo zato da bi se pobrinuo za potrebe ljudi. Doba Hiljadugodišnjeg carstva tek treba da stigne – Doba Hiljadugodišnjeg carstva o kome se govori jeste dan slave Božje. Nakon što je Isusovo delo u Judeji bilo završeno, Bog je Svoje delo preneo u kontinentalnu Kinu i napravio je drugi plan. On u vama sprovodi još jedan deo Svog dela, On obavlja delo usavršavanja ljudi rečima i koristi reči da ljudima nanese puno bola, ali i da bi zadobili mnogo Božjih blagodati. Ta etapa dela iznedriće grupu pobednika, a nakon što bude stvorio tu grupu pobednika, oni će moći da svedoče o Njegovim delima, moći će da prožive stvarnost, istinski će Mu udovoljiti i biti odani sve do smrti. Time će Bog pridobiti slavu. Nakon što Bog pridobije slavu – odnosno, kada ovu grupu ljudi usavrši – biće to Doba Hiljadugodišnjeg carstva.

Isus je trideset tri i po godine proveo na zemlji, došao je da izvrši delo raspeća i kroz raspeće Bog je zadobio deo Svoje slave. Bog je bio u stanju da bude ponizan i skriven i da podnese ogromnu patnju nakon što se ovaplotio. Iako je On bio Sâm Bog, ipak je podnosio svako poniženje i svaku uvredu i pretrpeo je ogroman bol kad je prikovan za krst da bi dovršio delo iskupljenja. Kada je ta etapa dela završena, iako su ljudi uvideli da je Bog zadobio veliku slavu, u tome nije bila sva Njegova slava; bio je to samo jedan deo Njegove slave koji je dobio od Isusa. Iako je Isus bio u stanju da izdrži svaku patnju, da bude ponizan i skriven, da bude razapet za Boga, Bog je zadobio samo jedan deo Svoje slave, koju je zadobio u Izraelu. Bog ima još jedan deo slave: dolazak na zemlju da deluje praktično i da usavrši grupu ljudi. Tokom Isusove etape dela, On je činio neke natprirodne stvari, ali ta etapa dela nikako nije imala za cilj samo da se čine znamenja i čuda. Trebalo je prvenstveno da pokaže da je Isus mogao da pati i da bude razapet za Boga, da je Isus bio u stanju da istrpi ogromnu bol jer je voleo Boga i da je, iako Ga je Bog napustio, i dalje bio spreman da žrtvuje Svoj život radi Božje volje. Nakon što je Bog završio Svoje delo u Izraelu, a Isus bio prikovan na krst, Bog je zadobio slavu i svedočio je pred Sotonom. Vi ne znate niti ste videli kako se Bog ovaplotio u Kini, pa kako možete videti da je Bog zadobio slavu? Kada Bog obavi mnoga dela osvajanja u vama, a vi čvrsto stojite, onda je ova etapa Božjeg dela uspešna i to je deo Božje slave. Vi jedino to vidite, a tek treba da budete usavršeni od Boga, tek treba svoje srce u potpunosti da predate Bogu. Tek treba da u potpunosti vidite tu slavu; vi samo uviđate da je Bog već osvojio vaše srce, da Ga nikada ne možete napustiti i da ćete Ga slediti do samog kraja, da se vaša srca neće promeniti i da je to slava Božja. U čemu vidite Božju slavu? U učinku Njegovog dela na ljudima. Ljudi vide da je Bog divan, imaju Boga u svom srcu i ne žele da Ga napuste. I to je Božja slava. Kada snaga braće i sestara iz crkava ojača da mogu voleti Boga iz srca, da mogu videti vrhunsku moć dela koje je Bog izvršio, neuporedivu moć Njegovih reči, kada vide da Njegove reči nose autoritet i da On može da se upusti u Svoje delo u gradu duhova na kineskom kopnu, kada ljudi, iako nemoćni, pognu svoja srca pred Bogom i budu spremi da prihvate Božje reči, i kada, iako nejaki i nedostojni, mogu da vide da su Božje reči tako drage i tako vredne njihovog poštovanja, onda je to slava Božja. Na dan kada ljudi budu usavršeni od Boga i kada budu u stanju da Mu se predaju, kada budu mogli da Bogu budu sasvim poslušni i prepuste svoju budućnost i sudbinu u ruke Božje, tada će u potpunosti biti zadobijen drugi deo Božje slave. Odnosno, kada delo praktičnog Boga bude sasvim dovršeno, okončaće se i Njegovo delo u kopnenoj Kini. Drugim rečima, kada oni predodređeni i izabrani od Boga budu usavršeni, Bog će zadobiti slavu. Bog je rekao da je doneo drugi deo Svoje slave na Istok, ali se to golim okom ne vidi. Bog je doneo Svoje delo na Istok: On je već stigao na Istok i to je Božja slava. Danas, iako Njegovo delo još nije dovršeno, ono će zasigurno biti ostvareno jer je Bog odlučio da deluje. Bog je odlučio da dovrši to delo u Kini i da vas upotpuni. Dakle, On vam ne daje izlaz – On je već osvojio vaša srca, a vi to morate prihvatiti, želeli vi to ili ne, jer kada vas Bog zadobije, Bog zadobija slavu. Danas, Bog tek treba da zadobije potpunu slavu, jer vi tek treba da budete usavršeni. Iako su se vaša srca okrenula Bogu, još uvek su mnoge slabosti prisutne u vašem telu, niste u stanju da udovoljite Bogu, ne možete da budete svesni Božje volje, još uvek imate mnogo negativnih stvari kojih se morate rešiti i tek morate da prođete kroz brojne kušnje i oplemenjivanje. Jedino tako se vaše životne dispozicije mogu promeniti i tako možete biti zadobijeni od strane Boga.

Prethodno: Jedino voleti Boga znači istinski verovati u Boga

Sledeće: Samo oni koji spoznaju Boga mogu da svedoče o Bogu

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera