Konačno sam pronašao put ka pročišćenju

мај 29, 2023

Rođen sam u katoličkoj porodici i sa 13 godina sam učio katihizis i kršten sam. Nakon toga sam odlučio da postanem sveštenik kako bih služio Bogu. U tu svrhu sam sa 22 godine upisao bogosloviju gde sam izučavao teologiju i Sveto pismo i pohađao još neka druga predavanja. Međutim, prošlo je neko vreme a ja se i dalje nisam osećao bliže Bogu, dok se želja da se oženim i imam porodicu neprestano javljala. Molio sam se i molio, ali i dalje nisam uspevao da je potisnem. Zakleo sam se na čednost pred Bogom kako bih mogao da uđem u carstvo nebesko, ali sam želeo da napustim taj zavet. Nisam li zgrešio i lagao Boga? Kako bih mogao da uđem u carstvo Božje? Bio sam na bogosloviji 10 godina. Nakon što sam diplomirao, proveo sam još godinu dana u jednom manastiru u Indoneziji ali sam, s vremena na vreme, stalno imao nečiste misli. Bio sam stvarno obeshrabren. Po završetku studija, odlučio sam da postanem običan parohijan. Otišao sam kući i oženio se. Ali u svakodnevnom životu, svađao bih se sa svojom ženom oko sitnih kućnih poslova i nisam bio baš strpljiv. Ponekad bih lagao da zaštitim svoje interese. Stao bih pred Boga da bih se ispovedio i pokajao zbog toga, ali bih onda nastavio da radim isto. Želeo sam da popravim svoj odnos sa Bogom idući na misu i moleći se više, ali to nije rešilo moje probleme.

Onda sam došao u SAD 2014. Upoznao sam Lia i Liua, par parohijana prisutnih na misi. Kad god sam imao priliku razgovarao sam sa njima na temu vere. Sećam se jednom dok smo delili Sveto pismo, Liu je rekao da je poznavao pobožnog đakona koji je bio dobro upućen u Bibliju i koji je verovao u Istočnu munju. Rekao je da mu se pridružilo i nekoliko drugih posvećenih članova crkve. Pitao se kakva je crkva Istočna munja i zašto joj se pridružilo toliko strastvenih vernika. I mene je ovo zbunilo, jer sam i ja poznavao jednog pobožnog đakona koji se pridružio Istočnoj munji. Nisam znao šta propoveda Istočna munja ili zašto je privukla toliko pobožnih hrišćana. Da li bi to moglo da bude nadahnuto Svetim Duhom? Mislio sam da bi trebalo to da proverim i shvatim šta je to tako posebno u tome što je ta crkva propovedala. Pitao sam se da li bi to moglo da mi pomogne u predanosti i poznavanju Boga. Na ovu pomisao, rekao sam Liu i Liuu da želim da upoznam Crkvu Svemogućeg Boga. Oni su se složili.

Kada smo otišli, jedna sestra nam je prikazala video snimak, Nastanak i razvoj Crkve Svemogućeg Boga. Iz njega sam naučio da se Gospod Isus vratio, baš kako sam se dugo nadao. On je Svemogući Bog u telu koji izražava istine kako bi izvršio delo suda. Zbog toga ljudi svih veroispovesti koji vole istinu i čeznu za Božjom pojavom čitaju reči Svemogućeg Boga, uviđaju da su one istina i Božji glas i prihvataju delo Svemogućeg Boga. Takođe, jevanđelje Svemogućeg Boga se proširilo iz Kine na Istoku u mnoge zapadne zemlje, ispunjavajući proročanstvo Gospoda Isusa: „Jer kao što munja sevne s istoka i zasvetli sve do zapada, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg(Matej 24:27). Zaista sam bio iznenađen da se tako ispunjava ovo proročanstvo. Čitao sam o tome svih tih godina, a da nisam razumeo. Onda je jedan brat prikazao film o jevanđelju pod nazivom Biblija i Bog. To me je još dublje dirnulo i video sam da postoji mnogo tajni u Bibliji. Pročitao sam toliko duhovnih knjiga, ali nijedan teolog ili proučavalac Biblije nije tako jasno objasnio istinu koja stoji iza Biblije, kako je ona nastala i njen odnos sa Bogom. Toliko toga sam zadobio od tog filma. Mogao sam da uvidim zašto je toliko strastvenih vernika prihvatilo Svemogućeg Boga nakon što je čulo Njegove reči. Znao sam da moram to da produbim.

Nakon toga, rekli su da u poslednjim danima, Svemogući Bog izražava istine kako bi izvršio delo suda počevši od Božje kuće, da bi očistio i spasao čovečanstvo jednom zauvek. Bio sam zbunjen, jer je Gospod Isus na krstu rekao: „Svrši se(Jovan 19:30). To bi trebalo da znači da je Božje delo spasavanja čovečanstva završeno, pa zašto bi onda Bog morao da sudi čovečanstvu da bi nas očistio i spasao? Želeo sam da saznam, ali je bilo kasno, pa sam dogovorio da se vratim sutradan. Osećao sam se uzbuđeno na putu do kuće. Naučio sam dosta iz tog dana zajedništva i osećao sam se kao da sam postao bliži Gospodu. Činilo se verovatnim da Crkva Svemogućeg Boga zaista uključuje Gospodnje delo. Bilo bi neverovatno da se Gospod zaista vratio i da bih mogao da živim pored Njega baš kao i Petar. Ova misao me je naterala da se još više radujem sledećem okupljanju.

Čim sam sutradan završio posao, pojurio sam na naše mesto sastanka i ne gubeći vreme upitao sam sestru, „Kažete da se Gospod Isus vratio i da izražava istine da bi izvršio delo suda. Ali na krstu je rekao ’Svrši se’. To znači da je Božje delo za spas čovečanstva završeno. Naši gresi su oprošteni kroz našu veru – mi smo opravdani i spaseni verom i kada Gospod dođe, može da nas odvede pravo gore u Njegovo carstvo. Zašto bi On i dalje činio delo spasenja? Šta se krije iza toga?“

Rekla je, „Gospod Isus je rekao ’Svrši se’ jer je Njegovo delo iskupljenja bilo završeno. To nije značilo da je celokupno Božje delo za spas čovečanstva završeno. Ako utvrdimo da je Božje delo za spas čovečanstva obavljeno zato što je Gospod Isus rekao ’Svrši se’ i da On neće obaviti novo delo kada se vrati, kako bi se ta proročanstva ispunila? ’Imam još mnogo šta da vam kažem, ali sada bi to bilo previše za vas. A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu, jer neće govoriti po svome, nego će govoriti ono što čuje, i najavljivaće vam buduće događaje(Jovan 16:12-13). ’Ko mene odbacuje i ne prihvata moje reči, ima jednog za sudiju. To je reč koju sam govorio; ona će mu suditi u Poslednji dan(Jovan 12:48). Tu je i 1. Petrova 4:17: ’Jer, došlo je vreme za Sud koji će započeti od Božijeg doma.’ Ova proročanstva pokazuju da će u poslednjim danima Gospod izraziti više istina i da će suditi i očistiti čovečanstvo. Ako kažemo da je Božje delo spasenja potpuno završeno, kako bi se onda ova proročanstva ispunila? I Biblija proriče da će u poslednjim danima Gospod odvojiti dobre sluge od zlih, ovce od koza, pšenicu od kukolja, mudre device od ludih. Baš kao što je Gospod Isus rekao: ’Sejač dobrog semena je Sin Čovečiji. Njiva predstavlja svet. Dobro seme su podanici Carstva, a kukolj su podanici Zloga. Neprijatelj koji je posejao kukolj – to je đavo. Žetva je svršetak sveta, a žeteoci anđeli. I kao što se kukolj sakuplja i spaljuje, tako će biti na svršetku sveta. Sin Čovečiji će poslati svoje anđele da sakupe iz njegovog Carstva sve one što navode na greh i one koji čine bezakonje, pa će ih baciti u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasjati kao sunce u Carstvu Oca svojega. Ko ima uši, neka sluša!(Matej 13:37-43). Otkrivenje takođe proriče da će Bog napraviti grupu pobednika u poslednjim danima i da će Njegovo carstvo doći na zemlju. Ovo je sve delo koje Gospod čini u poslednjim danima. Ako kažemo da je Božje delo za spas čovečanstva potpuno završeno jer je Gospod Isus završio Njegovo delo, kako bi se onda ta proročanstva ispunila? Dakle, ovo shvatanje očigledno nije u skladu sa rečima Gospoda i stvarnošću Božjeg dela.“

Klimnuo sam glavom dok sam slušao. Osećao sam da je u pravu. Zašto nikad nisam uvideo nešto tako očigledno? Nastavila je da čita nekoliko odlomaka iz reči Svemogućeg Boga. Svemogući Bog kaže: „Jer, sve to što je čovek mogao biti iskupljen, a njegovi gresi oprošteni, može se samo posmatrati tako da se Bog ne seća čovekovih prestupa i da prema njemu ne postupa u skladu s tim prestupima. Ukoliko, međutim, čovek, koji živi u telu od krvi i mesa, nije oslobođen greha, on samo može da nastavi da greši, beskrajno razotkrivajući svoju iskvarenu sotonsku narav. Život kojim čovek živi upravo je takav beskrajni ciklus sagrešenja i dobijanja oproštaja. Većina ljudi danju greši samo da bi se uveče ispovedala. Na taj način, iako će žrtva za greh za čoveka zauvek biti delotvorna, ona neće moći da ga izbavi iz greha. Delo spasenja dovršeno je samo polovično, jer čovek još uvek poseduje iskvarenu narav(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Tajna ovaploćenja (4)“). „Što se tebe tiče – tebe, koji svoju staru ćud nisi promenio – tačno je da te je Isus spasao i da se, zahvaljujući Božjem spasenju, više ne ubrajaš u grešnike, ali to nije dokaz da ti nisi grešan i da nisi nečist. Kako bi mogao da nalikuješ svecu ako se nisi promenio? Iznutra si prožet nečistoćom, sebičan i zao, ali ipak i dalje želiš da siđeš zajedno sa Isusom – kamo lepe sreće! U svojoj veri u Boga, preskočio si jedan korak: ti si samo iskupljen, ali se nisi promenio. Da bi bio po srcu Božjem, lično te Bog mora promeniti i pročistiti; u suprotnom, ako si samo iskupljen, nećeš biti u stanju da dostigneš svetost. Na taj ćeš način biti nepodoban da učestvuješ u raspodeli dobrih blagoslova Božjih jer si propustio jedan korak u Božjem delu upravljanja ljudima, koji je ujedno i najvažniji korak promene i usavršavanja. Stoga si ti, kao tek iskupljeni grešnik, nesposoban da neposredno baštiniš nasleđe Božje(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „O imenovanjima i identitetu“). „Iako je mnogo posla obavio među ljudima, Isus je samo dovršio otkupljenje vascelog čovečanstva i postao čovekova žrtva za greh; On čoveka nije u potpunosti oslobodio iskvarene naravi. Potpuno čovekovo spasenje od uticaja Sotone zahtevalo je od Isusa ne samo da postane žrtva za greh i da ljudske grehe ponese na Svojim plećima, već je od Boga takođe zahtevalo da još više poradi na čovekovom potpunom oslobađanju od njegove sotonski iskvarene naravi. I tako se sada, kad su čoveku gresi oprošteni, Bog ponovo ovaplotio kako bi čoveka uveo u novo doba, i otpočeo delo grdnje i suda. Ovo je delo čoveka uvelo u jedno više carstvo. Svi koji se potčine Njegovoj vlasti uživaće u višoj istini i primiće veće blagoslove. Oni će zaista živeti u svetlosti, i zadobiti istinu, put i život(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Predgovor“). „U suštini, svrha Božjeg dela grdnje i suda sastoji se u pročišćenju ljudskog roda zarad konačnog počinka; bez takvog pročišćenja, niko od ljudi ne bi mogao da bude razvrstan u različite kategorije prema vrsti, niti da uđe u počinak. Ovo je delo jedini put kojim čovečanstvo može ući u počinak. Samo će Božije delo pročišćenja očistiti ljude od njihove nepravednosti, a samo će Njegovo delo grdnje i suda izneti na videlo one neposlušne elemente čovečanstva, odvajajući na taj način one koji mogu biti spaseni od onih koji ne mogu, one koji će preostati od onih koji neće. Kad ovo delo bude dovršeno, svi oni kojima bude dozvoljeno da ostanu biće očišćeni i zakoračiće u više stanje ljudskosti, gde će uživati u neuporedivo lepšem drugom ljudskom životu na zemlji; drugim rečima, oni će započeti svoj ljudski dan počinka i koegzistiraće sa Bogom. Nakon što oni kojima nije dozvoljeno da ostanu budu podvrgnuti grdnji i sudu, njihova prava priroda biće u potpunosti razotkrivena, nakon čega će svi biti uništeni i više im, kao ni Sotoni, neće biti dozvoljen opstanak na zemlji. Čovečanstvu budućnosti više neće pripadati niko od ove vrste ljudi; takvi ljudi nisu prikladni za ulazak u zemlju konačnog počinka, niti su prikladni da se pridruže danu počinka koji će Bog i čovečanstvo zajednički deliti, jer oni su na meti kazne i oni su rđavi, nepravedni ljudi. (…) Celokupna svrha konačnog Božjeg dela kažnjavanja zla i nagrađivanja dobra sastoji se u temeljnom pročišćenju svih ljudi kako bi On zatim mogao da odvede potpuno sveto čovečanstvo u večni počinak. Ova etapa Njegovog dela je od presudnog značaja; to je završna etapa celokupnog Njegovog dela upravljanja(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Bog i čovek će zajedno ući u počinak“).

Nakon video snimka, podelila je ovo zajedništvo: „Gospod Isus je izvršio delo iskupljenja u Doba Blagodati, pa sve dok verujemo u Njega, molimo se, ispovedamo se i kajemo, gresi su nam oprošteni. Možemo da uživamo u Božjoj milosti i blagoslovima i nećemo biti osuđeni pod zakonom. To je ono što je delo iskupljenja Gospoda Isusa postiglo i to je pravo značenje reči ’spaseni verom’. Naše grehe je oprostio Gospod Isus i više ne činimo očigledne grehe i uglavnom se dobro ponašamo. Ali još uvek nismo oslobođeni greha. Još uvek lažemo i obmanjujemo radi naših interesa, pohlepni smo, ljubomorni, mrzimo i gajimo zle misli. Ne možemo da odolimo iskušenju svetskih trendova, čeznemo za novcem i volimo taštinu. Snishodljivo prebacujemo ljudima koji rade stvari koje nam se ne dopadaju. Puni smo sotonskih naravi, kao što su nadmenost i lažljivost, muka nam je od istine i obožavamo zlo. Ove sotonske naravi su ukorenjenije od spoljašnjih grehova. Njih je u nas usadio Sotona i koren su grešnosti i otpora prema Bogu. Dok se ove stvari ne reše, nećemo moći da ne grešimo i nećemo se osloboditi okova greha. Biblija kaže ’Budite sveti, jer ja sam svet(1. Petrova 1:16). Bog je svet, a takvo je i Njegovo carstvo. Ne može da dozvoli da mu pristupe prljava ljudska bića. Oni od nas koji greše svaki dan su sluge greha, pa kako bismo mogli da budemo prikladni da uđemo u Božje carstvo? Dakle, delo iskupljenja Gospoda Isusa bilo je samo jedan deo Božjeg dela za spasenje čovečanstva, a ne potpuno. Naši gresi su upravo oprošteni ali nismo oslobođeni greha niti oslobođeni Sotoninog uticaja. Bog tek treba da potpuno pridobije čovečanstvo. Svemogući Bog je došao u poslednjim danima. On izražava istine i vrši delo suda da bi pročistio naše iskvarene naravi i rešio našu grešnu sotonsku prirodu koja je u suprotnosti sa Bogom, tako da možemo potpuno da odbacimo okove greha, da se potpuno spasimo i uđemo u Božje carstvo. Pojava i delo Svemogućeg Boga otkrivaju i dobre i zle sluge, ovce i koze, žito i kukolj, mudre i lude device. Oni koji odbijaju da čuju glas Gospodnji, koji poriču i kude delo Svemogućeg Boga u poslednjim danima su lude device, kukolj, zle sluge koji će na kraju pasti u nesreću, plačući i škrgućući zubima. Oni koji prepoznaju Božji glas u rečima Svemogućeg Boga i prihvataju Njegovo delo u poslednjim danima su mudre device, pšenica i ovce. Oni prolaze kroz Božji sud u poslednjim danima, bivaju pročišćeni i na kraju dovedeni u Božje carstvo. Ovo u potpunosti ispunjava proročanstva u Otkrivenju. Dakle, kada se Božje delo suda privede kraju, Božje delo za spas čovečanstva biće u potpunosti završeno“.

Komuniciranje sa njom mi je otvorilo oči. Shvatio sam da je Gospod Isus samo izvršio delo iskupljenja i samo delo suda Svemogućeg Boga u poslednjim danima može u potpunosti da pročisti i spasi čovečanstvo. Mi smo iskupljeni od naših grehova zbog naše vere, ali naša grešna priroda ostaje i zbog toga živimo u stanju grešenja i ispovedanja. Sve što sam ranije mogao da uradim je da se prisilim da ne grešim, ali čitanje Svetog Pisma i pridržavanje manastirskih pravila nije moglo da me spreči da grešim. Onda sam shvatio da jedini način da iskorenimo problem grešnosti jeste da nam u poslednjim danima Bog sudi i da nas pročisti. Nestrpljivo sam pitao ovu sestru kako Bog vrši delo suda da pročisti ljude. Pustila je još jedan video snimak čitanja Božjih reči. Svemogući Bog kaže: „Hristos poslednjih dana koristi razne istine kako bi čoveka podučio, kako bi razotkrio njegovu suštinu, te razložio čovekove reči i dela. Te reči sadrže različite istine, poput one o čovekovoj dužnosti, o tome da čovek bude poslušan prema Bogu, o tome kako treba da bude odan Bogu, o načinu na koji bi čovek trebalo da proživi normalnu ljudskost; kao i mudrost i narav Božju, i tome slično. Sve te reči upućene su čovekovoj suštini i njegovoj iskvarenoj naravi. Posebno su reči koje razotkrivaju kako čovek s prezirom odbija Boga izgovorene na način da je čovek otelotvorenje Sotone i neprijateljske sile uperene protiv Boga. Dok obavlja delo suda, Bog ne samo da u nekoliko reči naprosto razjašnjava čovekovu prirodu, već je i razotkriva, obračunava se s njom i dugoročno je orezuje. Svi ti različiti metodi razotkrivanja, obračunavanja i orezivanja ne mogu da se zamene običnim rečima, već istinom koje je čovek u potpunosti lišen. Samo metodi poput navedenih mogu se nazvati sudom, a samo takvim sudom čovek može biti potčinjen i potpuno uveren po pitanju Boga i, povrh toga, može steći istinsko znanje o Njemu. Delo suda donosi čoveku shvatanje pravog lica Božjeg i istinu o njegovoj sopstvenoj buntovnosti. Delo suda dozvoljava čoveku da stekne dublje razumevanje Božje volje, svrhe Božjeg dela, te njemu neshvatljivih tajni. Takođe mu dozvoljava da prepozna i spozna sopstvenu iskvarenu suštinu i osnovne uzroke te iskvarenosti, kao i da otkrije sopstveno ruglo. Svi ovi efekti nastaju delom suda, jer je suština ovog dela zapravo u delu otvaranja istine, puta i života Božjeg svima onima koji u Njega veruju. To delo je delo suda koje Bog obavlja(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Hristos obavlja delo suda pomoću istine“). Nastavila je izlaganje nakon video snimka. „Bog izražava istine u poslednjim danima da bi sudio i pročistio ljude. On izražava sve istine koje čovečanstvo treba da razume i u koje ulazi da bi se pročistilo i potpuno spaslo. On je otkrio misterije Njegovog 6000-godišnjeg plana upravljanja, Njegove tri faze dela spasenja čovečanstva, tajne Božjeg dela u telu i tajne Njegovog suda deluju u poslednjim danima. On takođe sudi i razotkriva razlog zašto čovečanstvo greši i protivi se Bogu i istinu o tome kako nas je iskvario Sotona i sva stanja iskvarenosti. Osim toga, On otkriva Božju svetu, pravednu, neuvredljivu narav i govori nam ko Mu se sviđa, ko Mu se gadi, ko može da uđe u Carstvo Božje i ko će biti kažnjen, i odredište i ishod za svaki tip osobe. On nam takođe pokazuje put kako da promenimo naše životne dispozicije. Podvrgavajući se sudu i grdnji Božjih reči, vidimo koliko nas je Sotona duboko iskvario i da smo puni sotonskih naravi, poput nadmenosti i lažljivosti, i da ne možemo da živimo u ljudskom obličju. Takođe vidimo Božju pravednu narav i razvijamo bogobojažljivost, počinjemo istinski da mrzimo sebe i postajemo voljni da se odreknemo tela i primenimo istinu. Tada se naše iskvarene naravi postepeno menjaju“. Posle njenog izlaganja pustila mi je još jedan video snimak svedočenja pod nazivom „Istinita svetlost se pojavljuje“. Glavni lik ima neki mali talenat da dominira drugima i na sve gleda sa visine. Ohol je i snishodljiv i želi da ga svi slušaju. Vernik je i mnogo se moli i ispoveda, ali ne može a da se uzdrži da ne ukori druge. Sve njegove kolege se drže podalje, a žena i ćerka ga se boje. On nema nijednog prisnog prijatelja. Živeći u grehu, on strašno pati. Nakon što prihvati delo Svemogućeg Boga u poslednjim danima, prolazeći kroz sud i grdnju Božjih reči, on uviđa da uvek stavlja sebe na prvo mesto, da se samouveličava i da zahteva poslušnost drugih zato što je nadmen i nerazuman, a da su to sotonske naravi. To se gadi Bogu i odbija druge ljude. Kada to shvati, on iskreno mrzi sebe i ispunjen je žaljenjem. Tada zauzima mekši pristup prema drugima, a kada se suoči sa problemom, on se odriče tela, traži istinu i sluša druge. On više nije tako nadmen kao što je bio.

Bilo mi je uzbudljivo gledati ovaj video snimak. Video sam kakav autoritet i moć imaju reči Svemogućeg Boga i da zaista mogu da pročiste i preobraze ljude. Počeo sam u svakoj prilici da čitam reči Svemogućeg Boga i da gledam filmove o jevanđelju i video snimke himni iz Crkve Svemogućeg Boga. Što sam više gledao, osećao sam se nadahnutije. Postao sam siguran da su reči Svemogućeg Boga istina i glas Božji, da je Svemogući Bog Gospod koji se vratio. Prihvatio sam delo Svemogućeg Boga u poslednjim danima.

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Srodni sadržaji

Leave a Reply

Povežite se sa nama preko Mesindžera