Raspoznavanje lažnih Hristova od istinitog Hrista

октобар 3, 2023

Danas bih želeo da govorim o tome kako raspoznati lažne Hristove od istinitog Hrista. Neki mogu da se zapitaju kakve to veze ima sa našom verom u Boga. Ima poprilično. Da li svi znaju ko je Hristos? Ako znaš da je Hristos Spasitelj koji je došao na zemlju, sada pošto katastrofe dolaze, a poslednji dani su se nadvili nad nama, misliš li da ti treba Spasitelj? Ako ti je Spasitelj potreban, znaš li koji ti od njih treba da bi te spasio? Znaš li kako da dočekaš Spasitelja? Misliš li da ti je ovo važno i bitno? Na primer, pre 2000 godina, naš Spasitelj je došao da iskupi ljudski rod i izrazi mnoge istine. Jevrejski narod je u to vreme znao da su Njegove reči autoritativne, silne i da su sva istina. Ali pošto se nije zvao Mesija i nije ih spasio od rimske vladavine kako su oni to zamišljali, nisu prihvatili Gospoda Isusa kao Hrista. Osudili su Ga i hulili na Njega tako obmanuti i na kraju Ga živog prikovali na krst. Koje su bile posledice toga? Da li je to što je jevrejski narod razapeo ovaploćenog Boga bila jednostavna stvar? Bog je zasigurno prokleo ovaj čin. Poznato nam je da je 60 godina nakon toga, izraelsku naciju uništio Tit od Rima. Koliko dugo je izraelska nacija bila uništena? Blizu 2000 godina! Pošto su razapeli Spasitelja, Izraelci su platili iznimno visoku cenu. Dakle, da li je dočekivanje Spasitelja za osudu? Ko sebi može da priušti da uvredi Spasitelja na zemlji? Ako Ga ne poznaješ ili ne prihvataš, već se naprotiv Njemu suprotstavljaš i osuđuješ Ga, ti si gotov – potpuno gotov i sigurno ćeš stradati. Ako želiš da budeš spasen i preživiš katastrofe, moraš prihvatiti Spasitelja! Svemogući Bog je sada ovde i On je Spasitelj koji je sišao, izražava istine i sprovodi delo suda poslednjih dana kako bi spasio ljudski rod od greha i katastrofa. Ali da li bi Ga prepoznao? Da li bi Ga prihvatio? Iako mnogi priznaju da su reči Svemogućeg Boga silne i autoritativne, kada vide da nije došao na oblaku i da se ne zove Gospod Isus, nepokolebljivo odbijaju da prihvate Svemogućeg Boga. Čak slede religiozni svet, osuđujući Ga i huleći na Njega, govoreći da je onaj koji je došao kao ovaploćeni Gospod lažni Hristos, da je u pitanju prevara. I religiozne sile antihrista su na istoj talasnoj dužini sa demonima Komunističke partije, te besno love Hrista, pokušavajući da Ga unište. Progone one koji šire jevanđelje o Božjem carstvu i umiru od želje da u potpunosti unište Crkvu Svemogućeg Boga i oteraju Boga od ljudskog roda. Ovim se čini ogroman greh jer se Bog opet iznova razapinje i ti će ljudi zasigurno biti prokleti i kažnjeni od Boga. Baš kao što Svemogući Bog kaže: „Teško onima koji Boga razapinju(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Zlikovci će zasigurno biti kažnjeni“). „Gde god da se ovaploćenje pojavi, to je mesto na kojem je neprijatelj istrebljen. Kina će biti prva koja će biti uništena; biće potpuno uništena rukom Božjom. Bog tamo neće imati ni trunku milosti(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, 10. poglavlje, „Tumačenja tajni ’Božjih reči celoj vaseljeni’“). Dakle, stav čoveka prema Spasitelju je ono što određuje da li će on preživeti ili će biti uništen.

Sada svi znaju da biti u stanju dočekati Spasitelja pokazuje da li je neko uspeo ili omanuo u veri, kao i kakav ishod i odredište čekaju takvog pojedinca! Dakle, hajde da nadalje porazgovaramo o tome kako se Spasitelj vraća u poslednjim danima. Na osnovu tradicionalnih predstava kojih se religiozni svet pridržava, Gospod će zasigurno doći na oblaku i povesti vernike gore na nebo da se sretnu sa Njim. To je potpuno pogrešno. To je samo ljudska predstava i ni izdaleka nije u skladu sa Gospodnjim rečima. Sam Gospod Isus je prorokovao o „dolazak Sina Čovečjeg“, o tome da je „se objavi Sin Čovečiji“, da „Sin Čovečji doći“ i o „Sin Čovečji dođe u Svoj dan“. U više je navrata naglasio „Sin Čovečiji“, što pokazuje da će Gospod kada se vrati ponovo biti ovaploćen kao Sin čovečji i da će se Hristos u tom obličju pojaviti pred ljudskim rodom. Ne postoji drugi način. Neki mogu da se zapitaju: „Ako je u pitanju ovaploćeni Sin čovečji, nije li On isto što i Gospod Isus? Mora da izgleda kao običan čovek. Postoje ljudi po čitavom svetu koji tvrde da su oni Hristos koji se vratio. Neki kažu za jednu osobu da je Hristos, drugi za drugu. Koji je onda od njih istinit, a koji lažan? Kako da dočekamo Spasitelja?“ Većina ljudi se zaglavi na ovom mestu kada traga za istinitim putem. Zapravo, ovo pitanje i nije tako teško. Sve dok ozbiljno razmišljamo o proročanstvima Gospoda Isusa, naći ćemo taj put. Gospod Isus je rekao: „Imam još mnogo šta da vam kažem, ali sada bi to bilo previše za vas. A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu(Jovan 16:12-13). „O ponoći nasta vika: ’Evo mladoženje! Izađite mu u susret!’(Matej 25:6). „Moje ovce slušaju moj glas. Ja ih poznajem i one idu za mnom(Jovan 10:27). „Evo, stojim pred vratima i kucam; ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom(Otkrivenje 3:20). „Ako vam tada neko kaže: ’Evo, Hristos je ovde!’ ili: ’Onde je!’, ne verujte! Jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci i učiniće velike znakove i čuda, da zavedu, ako je moguće, i izabrane(Matej 24:23-24). Gospod je rekao veoma jasno. Kada se Gospod Isus vrati u poslednjim danima, izjaviće mnogo više reči i uputiće ljude kako da ih razumeju i zakorače u svu istinu. Zato je podsećao ljude stalno iznova da je ključno čuti Božji glas da bi se Gospod dočekao. I ako čujemo da neko svedoči o tome da „Evo mladoženje“, moramo da budemo mudre devojke i tražimo i osluškujemo Božji glas. Jedino ćemo tako pozdraviti Gospoda. To je jedini put da se dočeka Njegov povratak. Hrist je došao u poslednjim danima i naravno da izražava više istina o spasenju ljudskog roda, dok se lažni Hristovi oslanjaju samo na pokazivanje znakova i čudesa kako bi ljude zaveli. To je ključni princip za rasuđivanje ko je lažni Hristos, a ko istiniti Hristos o kojem nam je Gospod Isus govorio. Prema tom principu, sada možemo da uvidimo da li je neko lažni ili istiniti Hristos po tome da li izražava istinu. Ako mogu to da čine, mora da je Hristos u pitanju. Oni koji ne mogu da izraze istinu moraju biti lažni Hristovi. Ako neko tvrdi da je Hristos, a ne može da izrazi istinu, već se umesto toga oslanja na znakove i čudesa, nema sumnje da je u pitanju fasada zlog duha, lažni Hristos koji je došao da obmane ljude. Kada se vodimo rečima Gospoda Isusa kod razlučivanja ko je istiniti Hristos, a ko lažni, to je veoma jednostavno, zar ne? No, nažalost, religiozne pristalice ne traže istinu ili Božji glas na način na koji ih Gospodnje reči upućuju. Zato, plašeći se da će ih lažni Hristos zavesti, oni ni ne tragaju za Gospodnjom pojavom i delom. Zar tako ne povređuju sebe? Vode računa o sitnicama a gube suštinu? Slepo se drže Pisma u vezi sa tim da će Gospod doći na oblaku a pritom osuđuju i odbacuju delo Hristovo u poslednjim danima. Kao rezultat toga, gube priliku da dočekaju Spasitelja i zapadaju u katastrofe. Nije li to posledica njihove gluposti i neznanja? Ovim se ispunjavaju sledeći biblijski stihovi: „Bezumni ginu zbog bezumlja“ (Priče Solomonove 10:21). „Pogibe moj narod jer nema znanja(Knjiga proroka Osije 4:6).

Da bismo saznali kako da razaznamo istinitog Hrista od onog lažnog, hajde da detaljno razmotrimo tu temu u svetlu onoga što kažu reči Svemogućeg Boga: Svemogući Bog kaže: „Ovaploćeni Bog se zove Hristos, a Hristos je telo koje je zaodenuo Duh Božji. Ovo telo nije nalik nijednom čoveku koji je u telu. Razlika je u tome što Hristos nije od krvi i mesa; On je ovaploćenje Duha. On poseduje i normalnu ljudskost i potpuno božanstvo. Nijedan čovek ne poseduje Njegovo božanstvo. Njegova normalna ljudskost podržava sve Njegove normalne aktivnosti u telu, dok Njegovo božanstvo izvršava delo Samoga Boga(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Suština Hristova je u poslušnosti volji Oca nebeskog“).

Bog koji se ovaplotio naziva se Hristos, a Hristos koji može da ljudima pruži istinu naziva se Bog. U tome nema ničeg preteranog, jer On poseduje Božju suštinu, Božju narav i mudrost u Svom delu, koje su čoveku nedostižne. Oni koji sebe nazivaju Hristosom, a ne mogu da čine delo Božje, jesu prevaranti. Hristos nije samo ispoljenje Boga na zemlji, već je i posebno telo koje je Bog preuzeo dok obavlja i dovršava Svoje delo među ljudima. Ovo telo ne može da zameni bilo koji čovek, već je to telo koje može na odgovarajući način da iznese Božje delo na zemlji, da izražava Božju narav, da dobro predstavlja Boga i da čoveku obezbedi život. Pre ili kasnije, svi će oni koji oponašaju Hrista pasti, jer iako tvrde da su Hristos, ne poseduju ništa od Hristove suštine. I zato kažem da čovek ne može definisati Hristovu autentičnost, već da na nju odgovara i o njoj odlučuje Sâm Bog(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Samo Hristos poslednjih dana može čoveku dati put večnog života“).

Onaj koji je ovaploćeni Bog posedovaće suštinu Božju i Onaj koji je ovaploćeni Bog posedovaće izraz Božji. Pošto se Bog ovaploti, On će izneti delo koje namerava da učini i, pošto se Bog ovaploti, izraziće ono što jeste i biće u stanju da pred čoveka iznese istinu, da mu podari život i pokaže put. Telo koje nema Božju suštinu zasigurno nije ovaploćeni Bog; u to nema nikakve sumnje. Ako čovek namerava da istraži da li je to zaista Božje ovaploćeno telo, on to mora da utvrdi na osnovu naravi koju Bog izražava i na osnovu reči koje izgovara. Drugim rečima, da bi utvrdio da li se radi o Božjem ovaploćenom telu ili ne, i da li je to istiniti put ili nije, čovek to mora da razabere na osnovu Njegove suštine. Prema tome, ključ za utvrđivanje da li je u pitanju ovaploćeno telo Božje leži u Njegovoj suštini (Njegovom delu, Njegovim izjavama, Njegovoj naravi i mnogim drugim aspektima), a ne u Njegovom spoljašnjem izgledu. Ako čovek pomno analizira samo Njegov spoljašnji izgled, i ako usled toga previdi Njegovu suštinu, to pokazuje da je čovek neprosvećen i neuk(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Predgovor“).

Ima nekih koji su zaposednuti zlim duhovima i glasno uzvikuju: ’Ja sam Bog!’ Pa ipak, oni na kraju bivaju razotkriveni jer greše u pogledu onoga što predstavljaju. Oni predstavljaju Sotonu, a Sveti Duh na njih ne obraća pažnju. Ma koliko da sâm sebe veličaš i ma koliko snažno da uzvikuješ, ti si i dalje samo stvorenje, i to ono koje pripada Sotoni. (…) Ti nisi u stanju da uspostavljaš nove puteve niti da predstavljaš Duha. Ti ne možeš da izraziš delo Duha, niti reči koje On izgovara. Ti nisi u stanju da obaviš delo Boga Samoga, a ni delo Duha nisi u stanju da izvršiš. Mudrost, čudesnost i nedokučivost Božja, kao i celokupnost naravi kojom Bog čoveka grdi – sve je to izvan tvoje sposobnosti izražavanja. Stoga bi bilo beskorisno da pokušaš da tvrdiš kako si ti Bog; posedovao bi samo ime, ali ništa od suštine. Sâm Bog je došao, ali Ga niko ne prepoznaje; pa ipak, On nastavlja da obavlja Svoje delo, a to čini predstavljajući Duha. Da li ćeš Ga ti zvati čovekom ili Bogom, Gospodom ili Hristom, ili ćeš Je zvati sestrom, potpuno je nebitno. Delo koje On obavlja, međutim, delo je Duha i predstavlja delo Boga Samoga. Ne mari On za ime kojim Ga čovek zaziva. Može li to ime da odredi delo Njegovo? Ma kako Ga ti zvao, Bog je, što se Njega tiče, ovaploćeno telo Duha Božjeg; On predstavlja Duha i priznat je od strane Duha. Ako nisi u stanju da utreš put za novo doba, niti da staro doba privedeš kraju, ako nisi u stanju da započneš novo doba, niti da izvršiš novo delo, ti se onda ne možeš Bogom zvati!(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Tajna ovaploćenja (1)“).

Ako bi se tokom današnjeg dana pojavila osoba koja je u stanju da pokaže znamenja i čudesa, da izgoni demone, isceljuje bolesne i čini mnoga čuda, i ako bi ova osoba za sebe tvrdila da je Isus koji je došao, onda bi to bio falsifikat stvoren od strane zlih duhova koji oponašaju Isusa. Upamtite ovo! Bog ne ponavlja isto delo. Isusova etapa dela je već završena i Bog neće više nikada ponoviti tu etapu. Delo Božje je nepomirljivo sa čovekovim predstavama; na primer, Stari zavet je predvideo dolazak Mesije, a posledica ovog proročanstva bio je Isusov dolazak. Pošto se ovo već desilo, bilo bi pogrešno da ponovo dođe neki Mesija. Isus je već jednom došao, i bilo bi pogrešno da Isus ponovo dođe i ovaj put. Za svako doba postoji jedno ime i svako ime sadrži odlike tog doba. U čovekovim predstavama, Bog uvek mora da pokazuje znamenja i čuda, uvek mora da isceljuje bolesne i izgoni demone i uvek mora da bude baš kao Isus. Ali ovog puta Bog uopšte nije takav. Ako bi tokom poslednjih dana Bog i dalje pokazivao znamenja i čudesa, ako bi i dalje isterivao demone i isceljivao bolesne – ako bi, dakle, činio isto što i Isus – onda bi Bog ponavljao isto delo, a delo Isusovo ne bi imalo nikakav značaj ni vrednost. Prema tome, Bog obavlja po jednu etapu dela u svakom dobu. Kada se obavi neka etapa njegovog dela, ubrzo je oponašaju zli duhovi, a nakon što Sotona počne Boga da prati u stopu, Bog menja svoju metodu. Čim Bog dovrši neku etapu Svog dela, zli duhovi počinju da Ga oponašaju. Sa ovim morate biti načisto(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Poznavanje Božjeg dela danas“).

Nakon što smo ovo pročitali, nije li nam svima malo jasnije ko Hristos jeste i kako da raspoznamo istinitog Hrista od onog lažnog? Hristos je ovaploćeni Bog, Duh Božji obučen u telo Sina čovečjeg. Spolja gledano, Hristos je samo obična, normalna osoba. No, Njegova suština je u potpunosti drugačija od suštine obične osobe. Hristos poseduje Duh Božji u Sebi, On je otelovljenje Božjeg Duha, tako da ima božansku suštinu. Suštinski, Hristos je jedini istiniti Bog, Gospod svog stvaranja! Hristos može da izrazi istinu i Božju narav, te ono što poseduje i što jeste bilo gde, bilo kada. On može da čini delo iskupljenja čoveka, baš kao i delo suda i pročišćenja čovekovog. Mimo Hrista, nijedan čovek kao stvoreno biće, ni anđeo ni sotonski zli duh ne bi mogli da izraze istinu, a još manje spasu ljudski rod. Tu nema nikakve sumnje. Dakle, ključna stvar prilikom raspoznavanja istinitog Hrista od lažnog je uglavnom u tome da se vidi da li oni izražavaju istinu i da li mogu da spasu čoveka. Ovo je najozbiljniji i najosnovniji princip. Svima nam je poznato da je Gospod Isus izrazio mnoge istine i propovedao o putu pokajanja i da je činio mnoge znake i čudesa, dovršavajući delo iskupljenja ljudskog roda. On je otpočeo Doba blagodati i okončao Doba zakona. Gospodnje reči su imale toliku silu i autoritet i bile su oblivene Božjom naravi, onim što On ima i što jeste. U našim srcima znamo da je Gospod Isus bio Hristos u telu, pojava Božja. Svemogući Bog je došao u poslednjim danima, izražavajući na milione reči istine i sprovodeći delo suda počev od doma Božjeg. Njegove reči ne samo da su razotkrile biblijske tajne, već i tajne 6000 godina starog Božjeg plana upravljanja To uključuje tajne o ciljevima Božjeg plana upravljanja, o unutarnjoj istini o Njegovom delu iz tri koraka, o tome kako Sotona ljudski rod čini iskvarenim, kako Bog korak po korak spasava ljudski rod, tajne o ovaploćenju, unutarnjim biblijskim istinama, svakom tipu ljudskog ishoda, o tome kako se Hristovo carstvo formira na zemlji, i o još puno toga. Sve su te tajne otključane. Svemogući Bog isto tako sudi i razotkriva ljudsku grešnu, bezbožnu prirodu i iskvarenu narav. On pruža put kojim se odbacuje iskvarenost i pročišćava, i tako dalje. Reči Svemogućeg Boga su toliko bogate i sve predstavljaju tajne i istine koje ljudi nikada ranije nisu čuli. One su toliko otrežnjujuće i ispunjavajuće da svako ko ih pročita mora da prizna da su one zaista istina. Božji izabrani narod podleže sudu Njegovih reči i razume mnoge istine; on se polako čisti od iskvarenosti, glasno svedočeći o tome kako je greh odbačen, a Sotona pobeđen. Ovim se ispunjava proročanstvo Gospoda Isusa: „Imam još mnogo šta da vam kažem, ali sada bi to bilo previše za vas. A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu, jer neće govoriti po svome, nego će govoriti ono što čuje, i najavljivaće vam buduće događaje(Jovan 16:12-13). Ovo je dokaz da je Svemogući Bog „Duh istine“. On je pojava Hrista poslednjih dana, Spasitelj koji je došao na zemlju.

Mislim da bi sada svima trebalo da je jasno da je Svemogući Bog Hristos, Spasitelj. To nije samo priča, već je to dokazano na osnovu istina koje On izražava i dela koje čini. A šta je sa lažnim Hristovima? Oni neprestano uzvikuju: „Ja sam Hristos.“ Možete da ih upitate: „Možeš li da izraziš istinu? Možeš li da otkriješ istinu o čovekovoj iskvarenosti? Možeš li da spasiš ljudski rod od greha?“ Ništa od toga oni ne mogu. Oni ostaju zatečeni ovim pitanjima. Lažni Hristovi su ništa drugo do falsifikati Sotone ili zlih duhova, kojima u potpunosti nedostaje Božji život i suština. Zato oni nikada ne mogu da izraze istinu ili da učine delo pročišćenja i spasenja ljudskog roda. Sve što oni mogu je da šire lažne doktrine koje izgledaju istinito ili pokažu neke znakove i čudesa da bi zavarali ljude. Neki lažni Hristovi imaju određene darove i mogu da pišu sopstvene knjige, te pokažu temeljno biblijsko znanje. No, sve što oni šire su ljudske ideje i teorije i bez obzira koliko one čoveku zvučale dobro, one nisu istina. Oni nikada ne mogu podupreti ljudski život ili pomoći ljudima da spoznaju Boga i istinu, a naročito ne mogu da nas spasu od greha kako bismo bili pročišćeni. Ta činjenica je jasna. Lažnom Hristu u potpunosti nedostaje istina, ali ima veliku ambiciju i želi da ga ljudi obožavaju kao Boga. Dakle, šta lažni Hristovi rade? Podražavaju Božja dela iz prošlosti pokazujući neke jednostavne znake i čudesa pretvarajući se da su Hristos i obmanjuju druge čineći im neke sitne usluge. Ako vernik ne ljubi istinu, već samo želi da se najede i uživa u nekakvoj blagodati, a znakovi i čudesa su njihov jedini parametar da sude da li je neko Bog, onda ih i nije teško obmanuti. Zapravo, lažni Hristovi mogu da prevare samo glupane i idiote. Božje ovce, mudre devojke, lažni Hristos nikada neće moći da pridobije jer one ljube istinu i slušaju Božji glas. Kada čuju Božji glas, one ga prihvate i slede. Bog je to utvrdio davno pre. Baš kao što je Gospod Isus rekao: „Moje ovce slušaju moj glas. Ja ih poznajem i one idu za mnom(Jovan 10:27). „Otac moj, koji mi ih je dao, veći je od svega i niko ne može da ih otme iz ruke moga Oca(Jovan 10:29).

Mislim da nam je sada svima jasno kako da raspoznamo istinitog Hrista od onog lažnog. Hristos je Bog u telu, istina, put i život. Božja božanska suština se uglavnom manifestuje u Njegovoj sposobnosti da izrazi istinu i čini delo samoga Boga. Bez obzira kako bi neupadljiv mogao da se pojavi i bez obzira koliko Mu nedostajali moć i položaj, da li je od ljudi prigrljen ili odbačen, dokle god može da izrazi istinu, Božju narav i ono što Bog ima i jeste, čini delo spasenja, On je pojava Božja. U to nema sumnje. Istine koje je Svemogući Bog izrazio, Njegovo delo suda i pročišćenja ljudskog roda u potpunosti dokazuju da je On Bog u telu, da je pojava Hristova. Moramo da prihvatimo i sledimo Hrista poslednjih dana, Svemogućeg Boga, da zadobijemo istinu, budemo u potpunosti spaseni i da uđemo u Božje carstvo. No, u današnje vreme mnogi ljudi vide kako se religiozni pastori i vođe i sotonski režim Komunističke partije besno suprotstavljaju Svemogućem Bogu i osuđuju Ga, pa misle da delo Svemogućeg Boga nije istiniti put. Oni rezonuju na ovaj način: „Da je ovo delo Božje, sve bi išlo glatko i svi bi bili potpuno uvereni u to.“ Gledati na to ovaj način je neverovatno budalasto! Ne vide da je čovek duboko iskvaren do tačke da je postao Božji neprijatelj i da za Boga nema mesta. Da li su ljudi dočekali Gospoda Isusa kada je došao? Nije li se jevrejski narod ujedinio sa rimskom vladom kako bi Ga razapeo? Da li bi rekao da delo Gospoda Isusa nije bilo istiniti put? I kako se ljudi odnose prema Svemogućem Bogu sada kada je došao u poslednjim danima? Sile antihrista religioznog sveta čine sve kako bi Mu se oduprli i sudili Mu, sotonski režim KPK-a ga mahnito goni, koristeći se svakojakom taktikom da uništi Božju pojavu i delo. Ovim se ispunjava ono što je Gospod Isus prorokovao: „Kad Sin Čovečiji dođe u svoj dan, to će biti kao kad munja sevne, pa osvetli nebo s jednog kraja na drugi. Ali on prvo treba da propati i da ga ovaj naraštaj odbaci(Luka 17:24-25). Šta to znači? Istiniti put je oduvek bio mučenički! Hristos izražava istinu da bi spasio čoveka, tako da je neizbežno da On bude tlačen, osuđivan i progonjen od strane sotonskih zlih sila. Ako neko tvrdi da je Hristos ali ne izražava istinu i nije odbačen od ove generacije, ako nije mahnito osuđivan i napadan od sotonskih sila, to je dokaz da on nije Hristos. Sotona više od svega mrzi Božju pojavu i delo i prezire Spasiteljev dolazak. Sotona zna da, kada Spasitelj dođe, ljudi imaju priliku da budu spaseni, razumeju istinu i prepoznaju njegove trikove. Tada mogu da zadobiju sposobnost rasuđivanja, sve to odbace, u potpunosti se okrenu Bogu i budu zadobijeni od Boga. Tada je Sotona u potpunosti poražen i njegov poslednji dan je pred njim. Mislite li da bi se Sotona olako sa tim pomirio? Ako neko ovo ne razume već se naprosto drži svojih predstava i ne istražuje delo Svemogućeg Boga, ili se čak udružuje sa silama antihrista religioznog sveta, osuđuje i odupire se Svemogućem Bogu, posledice po njega će biti užasne. Hajde da vidimo šta Svemogući Bog ima da kaže: „Oni koji žele da steknu život a da se ne oslanjaju na istinu koju Hristos govori najsmešniji su ljudi na zemlji, a oni koji ne prihvataju način života koji Hristos donosi izgubljeni su u uobrazilji. I zato kažem da će se Bog zauvek gnušati onih koji ne prihvataju Hrista poslednjih dana. Hristos je čovekov prolaz u carstvo tokom poslednjih dana i nema nikoga ko može da Ga zaobiđe. Niko ne može dobiti Božje usavršavanje osim kroz Hrista. Ti veruješ u Boga, tako da moraš prihvatiti Njegove reči i povinovati se Njegovom putu. Ne možeš razmišljati samo o sticanju blagoslova a da nisi kadar da primiš istinu i pruženi život. Hristos dolazi tokom poslednjih dana kako bi svi oni koji istinski veruju u Njega mogli da dobiju život. Njegovo delo služi zaključenju starog doba i ulasku u novo, i Njegovo delo je put kojim moraju krenuti svi oni koji žele da zakorače u novo doba. Ako nisi kadar da Ga priznaš, i umesto toga Ga osuđuješ, huliš ili čak progoniš, sigurno ćeš večno goreti i nikada nećeš stupiti u carstvo Božje. Jer ovaj Hristos je Sâm izraz Svetog Duha, izraz Boga, Onaj kome je Bog poverio Svoj posao na zemlji. Zato kažem da ako ne možeš da prihvatiš sve što Hristos čini u poslednjim danima, ti huliš na Svetog Duha. Svima je očigledna kazna koju će iskusiti svi koji hule na Svetog Duha. Takođe ti kažem da ako se opireš Hristu poslednjih dana i ako Ga prezireš, niko drugi neće snositi posledice umesto tebe. Štaviše, od ovog dana pa nadalje, nećeš dobiti više nijednu šansu da stekneš Božje odobrenje; čak i ako pokušaš da se iskupiš, nikada više nećeš videti lice Božje. Jer to čemu se opireš nije čovek, to što prezireš nije neko bedno biće, već Hristos. Znaš li koje će biti posledice toga? Nećeš napraviti malu grešku, već ćeš počiniti gnusni zločin. I zato savetujem svima da ne pokazuju zube pred istinom, niti da nehajno kritikuju, jer samo ti istina može doneti život i ništa osim istine ti ne može omogućiti da se ponovo rodiš i opet vidiš lice Božje(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Samo Hristos poslednjih dana može čoveku dati put večnog života“).

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Srodni sadržaji

Leave a Reply

Povežite se sa nama preko Mesindžera